eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót podobnych do zamówienia pt. "Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r.", tj. wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nalewki odc. ul. S. Dubois - ul. L. Zamenhofa.Ogłoszenie z dnia 2019-12-12

Ogłoszenie nr 550272593-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.

Warszawa: Wykonanie robót podobnych do zamówienia pt. "Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r.", tj. wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nalewki odc. ul. S. Dubois - ul. L. Zamenhofa. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Terenów Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 10496921000000, ul. ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 27 70500, e-mail zamowienia@ztp.waw.pl, faks 22 27 70503.
Adres strony internetowej (url): www.ztp.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.ztp.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót podobnych do zamówienia pt. "Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r.", tj. wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nalewki odc. ul. S. Dubois - ul. L. Zamenhofa.
Numer referencyjny ZTP-IV.26.31.2019.ECH Zp-30/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót podobnych do zamówienia pt. "Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r.", tj. wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ul. Nalewki odc. ul. S. Dubois - ul. L. Zamenhofa, realizowane na podstwaie umowy nr ZT/SR/291/2019 z dnia 17.10.2019r.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233221-4,

45233290-8,

45233220-7,

45233291-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843) wynika z faktu możliwości udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr ZT/SR/291/2019 z dnia 17.10.2019 r.), a zamówienie podobne było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ALBLU Sp. z o.o., , ul. S. Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.