eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-07-31

Ogłoszenie nr 550159573-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.

Warszawa: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Żłobki na start" projekt nr: RPMA.08.03.02-14-b153/18


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01571911300000, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5652355, 5652350, e-mail zam.publ@zlobki.waw.pl, rponiatowski@zlobki.waw.pl, faks 022 8450714.
Adres strony internetowej (url): www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny ZŻ-ZP.26.36.19.KS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załączniku do zaproszenia: Część nr 2 Załącznik nr 3.2.A - kalkulacja cenowa 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. 4.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego. Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Rysunki znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia są przykładowe, Wykonawca powinien kierować się treścią opisu. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie parametrów wskazanych w OPZ: +/- 15% (za wyjątkiem parametrów określonych jako "minimalne" ("min.") oraz parametrów określonych w przedziale oraz za wyjątkiem parametrów wskazanych z innym niż powyższym procentowym zakresem równoważności - w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w OPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyposażenia z innego materiału w stosunku do wskazanego w OPZ. Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę wyposażenia (należy podać nazwę producenta oferowanego wyposażenia / artykułu. Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej producenta lub importera lub marki artykułu oferowanego przez Wykonawcę. 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.2 "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT", projekt nr: RPMA.08.03.02-14-b153/18. 7. Mając na uwadze art. 93 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane (nie zostanie podpisania umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt 6).

II.5) Główny Kod CPV: 39221000-7

Dodatkowe kody CPV:

39711000-9,

39141000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie zamówień publicznych pod numerem 571405-N-2019 z dnia 10.07.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia (oznaczone numerem ZŻ-ZP.26.29.KS), które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - zwana dalej ustawą) w częściach: o Część nr 1 "Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny 1 na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" o Część nr 2 "Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert przez n/w Wykonawców: 1) KNS Przemysław Wielgo - oferta została odrzucona w części nr 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, 2) PHU RIVAGIS Paweł Król - oferta została odrzucona w części nr 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, 3) JC Car Jerzy Czubiński - oferta została odrzucona w części nr 1 i2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. 4) TECHNICA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - oferta została odrzucona w części nr 1 i2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. 5) J&T TOP GASTRO s.c. - oferta została odrzucona w części nr 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Wszystkie oferty złożone w w/w częściach zostały odrzucone przez Zamawiającego. Uwzględniając powyższe, Zamawiający w dniu 31.07.2019 r. unieważnił postępowanie w części nr 1 i 2. Wobec powyższego, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskuję o udzielenie zamówienia Wykonawcy w części nr 2 zamówienia z uwagi na fakt, iż oferta n/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą. Ponadto z wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, iż w/w Wykonawca uczestniczy i składa oferty w postępowaniach ogłaszanych przez Zamawiającego oraz realizuje zawarte w wyniku udzielenia zamówień umowy: J&T TOP GASTRO s.c. ul. Kościelna 87 26-800 Białobrzegi


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start"


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

J&T TOP GASTRO s.c., , ul. Kościelna 87, 26-800, Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.