eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego - zamówienie uzupełniające

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-04-17

Ogłoszenie nr 550075602-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.

Pabianice: Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego - zamówienie uzupełniające OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36591488100000, ul. Warzywna 1, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdm.pabianice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego - zamówienie uzupełniające
Numer referencyjny 7/ZDM/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników i nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego według poniższego wykazu: ulica POMORSKA (Dąbrowskiego - Mielczarskiego) strona wschodnia, ulica DĄBROWSKIEGO ( Zielona - Konopnickiej) strona północna i południowa, ulica OGRODOWA (od nr 1 - do nr 9), strona wschodnia, ulica KAZIMIERZA (od ul. Kopernika do nr 10), strona północna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) ulica POMORSKA - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne - 3 szt. zawory wodociągowe i gazowe - 3 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) ulica DĄBROWSKIEGO - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne - 1 szt. zawory wodociągowe i gazowe - 7 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, c) OGRODOWA - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne - 10 szt. zawory wodociągowe i gazowe - 22 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, d) ulica KAZIMIERZA - roboty rozbiórkowe, - wywóz gruzu, - roboty ziemne z wywozem urobku, - ustawienie krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (Beton B-15), - wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm na wjazdach, - ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm (Stabilizacja 5 MPa), - ustawienie obrzeży 8x30x100 cm, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studnie telefoniczne - 4 szt. - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zmówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zmówienia, c) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zmówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Termin realizacji zamówienia: do 21.06.2019 roku 6. Uwagi realizacyjne: a) Zamawiający dokona wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania w terminie 5 dni od momentu podpisania umowy a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. b) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie. c) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek. d) Wszystkie materiały podlegające rozbiórce stanowią własność Zamawiającego i w zależności od jego potrzeb Wykonawca dostarczy je w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Pabianic. e) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego. 7. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. b). Przebieg czynności odbiorowych: Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Odbiór dokonywany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów. c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 8. Kody CPV: 45.23.32.22 - 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego. W dniu 12.02.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 513404-N-2019 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego (w części I przedmiotu zamówienia) udzielono w dniu 21.03.2019 roku Wykonawcy: PPHU "TISTRA - BRUK" Tadeusz Dłubak z Pabianic. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PPHU "TISTRA - BRUK" Tadeusz Dłubak, , ul. Sienna 21A, 95-200, Pabianice, kraj/woj. łódzkie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.