eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja posiadanego systemu mikroskopu sił atomowych Nanosurf Easyscan2 AFM ( głowica nr 10-09-442 i kontroler nr 23-09-633) wraz z dodatkową głowicą Nanosurf EasyScan2 STM (głowica nr 3-09-986 i kontroler nr 223-07-468), do najnowszego standardu - mikroskopu CoreAFM firmy NanosurfOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Ogłoszenie nr 550074055-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.

Kraków: Modernizacja posiadanego systemu mikroskopu sił atomowych Nanosurf Easyscan2 AFM ( głowica nr 10-09-442 i kontroler nr 23-09-633) wraz z dodatkową głowicą Nanosurf EasyScan2 STM (głowica nr 3-09-986 i kontroler nr 223-07-468), do najnowszego standardu - mikroskopu CoreAFM firmy Nanosurf OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000156003300, ul. ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, e-mail zampub@pk.edu.pl, faks 12 6282072.
Adres strony internetowej (url): www.pk.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja posiadanego systemu mikroskopu sił atomowych Nanosurf Easyscan2 AFM ( głowica nr 10-09-442 i kontroler nr 23-09-633) wraz z dodatkową głowicą Nanosurf EasyScan2 STM (głowica nr 3-09-986 i kontroler nr 223-07-468), do najnowszego standardu - mikroskopu CoreAFM firmy Nanosurf
Numer referencyjny KA-2/032/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu mikroskopu sił atomowych Nanosurf Easyscan2 AFM ( głowica nr 10-09-442 i kontroler nr 23-09-633) wraz z dodatkową głowicą Nanosurf EasyScan2 STM (głowica nr 3-09-986 i kontroler nr 223-07-468), do najnowszego standardu - mikroskopu CoreAFM firmy Nanosurf. System CoreAFM po modernizacji będzie zawierał: - kontroler C3000 - Interfejs głowicy pomiarowej C3000 - głowicę pomiarową COREAFM 100 µm - uchwyt sond do pracy w powietrzu CHA - platformę antyfibracyjną (Isostage 3000) - kamerę wideo FAVC - Komputer PC - Monitor LED 27" Wykonawca musi zapewnić szkolenie personelu w zakresie obsługi zainstalowanego systemu mikroskopu elektronowego, w miejscu instalacji i w ramach procedury odbioru technicznego. Szkolenie ma zostać przeprowadzone przez specjalistę serwisowego firmy Wykonawcy.

II.5) Główny Kod CPV: 38.51.00.00 - Mikroskopy


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 175204.30
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający posiada system mikroskopu sił atomowych Nanosurf Easyscan 2 firmy Nanosurf, a przedmiotem zamówienia jest modernizacja tego systemu do najnowszego standardu, zaś Wykonawca, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest jedynym przedstawicielem producenta tego systemu i posiada wyłączną umowę reprezentacyjną obejmującą m. in. modernizację sprzętu. Z tego powodu modernizacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu może być świadczona tylko przez tego jednego wykonawcę. Ponadto z uwagi na to, że Zamawiający dysponuje w/w określonym sprzętem, który ma zamiar modernizować, nie istnieje żadne inne rozwiązanie alternatywne ani zastępcze wykonania modernizacji tego sprzętu. Posiadając określony sprzęt, Zamawiający obiektywnie nie zawęża parametrów zamówienia i tym samym i nie ma wpływu na brak konkurencji w wykonaniu jego modernizacji. Te wszystkie okoliczności faktyczne uzasadniają udzielenie przedmiotowego zamówienia trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy i dlatego udzielenie przedmiotowego zamówienia w tym trybie jest w pełni zgodne z przepisami.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PIK Instruments Sp. z o.o., kontakt@pik-instruments.pl, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500, Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.