eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanka Wielka › "Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika - kontynuacjawymiana nawierzchni jezdni (odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75)"Ogłoszenie z dnia 2020-04-01

Ogłoszenie nr 550057236-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Polanka Wielka: "Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika - kontynuacja: wymiana nawierzchni jezdni (odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75)" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polanka Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 07218188200000, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 488 008, e-mail gmina@polanka-wielka.pl, faks 338 488 009.
Adres strony internetowej (url): www.polanka-wielka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika - kontynuacja: wymiana nawierzchni jezdni (odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75)"
Numer referencyjny ZP.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie polegał w szczególności na: 1) przebudowie ul. Zatorskiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G (wymiana nawierzchni jezdni), 2) budowie pobocza, 3) przebudowie zjazdów indywidualnych z dostosowaniem do przebiegu drogi, 4) robotach rozbiórkowych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją. Podstawowe dane liczbowe na przebudowywanym odcinku: długość jezdni: 314,75 mb, szerokość pasa jezdnego: 6,50 m, z lokalnym poszerzeniem na zakręcie do 7,00 - 7,20 m; powierzchnia jezdni: ok. 1796,04 m2, powierzchnia zjazdów: ok. 127,00 m2, powierzchnia pobocza z frezu: ok 317,00 m2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót będących przedmiotem zamówienia określają: przedmiar (załącznik nr 1 do IWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 2 - 3 do IWZ) oraz dokumentacje projektowe określone w załączniku nr 4 do IWZ (wersja elektroniczna na płycie CD) - przekazane wraz z zaproszeniem do negocjacji. Zakres rzeczowy robót będących zamówieniem podstawowym obrazuje ww. przedmiar. Natomiast dokumentacje projektowe odnoszą się do całej ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej z uwagi na konieczność zachowania jednakowych standardów na całej jej długości i są przedstawione w celach poglądowych (niniejsze zamówienie w zakresie przebudowy odcinka ul. Zatorskiej jest fragmentem większej całości).

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 i 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp W ramach umowy nr 7/2019 z dnia 10.09.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 20.11.2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 31.12.2019 r. (zw. dalej "umową") zlecono budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2 m i poszerzenie jezdni z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G (poszerzeni jezdni poprzez dowiązanie istniejącej nawierzchni do nowopowstałego chodnika) na odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75 na DW 949 ul. Zatorska. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego; w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Roboty budowlane były częściowo dofinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (zarządca drogi) na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zarzadzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 949 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zawartego w dniu 08.07.2019 r. na czas realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika na odc. 100 km 1+446 - 1+760,75zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 03.10.2019 r., Aneksem nr 2 z dnia 23.12.2019 r. i Aneksem nr 3 z dnia 27.01.2020 r. W grudniu 2019 r. Gmina Polanka Wielka złożyła "Wniosek o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2020 Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych (IS)", który dotyczył dofinansowania wymiany nawierzchni na całej szerokości jezdni na tym samym odcinku 314,75 m. "Uchwałą Nr 261/20 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. (...)" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przyznał Gminie Polanka Wielka dofinansowanie na wymianę całej nawierzchni wraz z podbudową oraz na budową pobocza jednostronnego z frezu asfaltowego. W chwili przyznania środków, tj. z końcem lutego 2020 r., Wykonawca nie wykonał jeszcze zleconego w ramach umowy dowiązania asfaltu wraz z podbudowę do nowopowstałego chodnika. Tym samym w świetle przyznanego w lutym 2020 r. dofinansowania z ZDW na wymianę nawierzchni na całej szerokości przedmiotowego odcinka jezdni zasadne jest wykonanie wymiany nawierzchni jak i ww. dowiązania z przyczyn technicznych przez tego samego Wykonawcę tak, aby wszystkie zaplanowane roboty budowlane tej samej kategorii na całej szerokości jezdni na przedmiotowym odcinku zostały wykonane kompleksowo w tym samym czasie, wg jednakowej technologii z zachowaniem warunków geologicznych właściwych dla całej szerokości jezdni na przedmiotowym odcinku oraz zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniającymi zachowanie wszystkich parametrów przebudowy przedmiotowego odcinka pozwalających zachować bezpieczeństwo jego użytkowników. Powyższe działania zapewnią wydatkowanie środków publicznych w sposób nie tylko celowy, ale i oszczędny z zachowaniem zasad optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych), gdyż przyjęte rozwiązanie gwarantuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych w zakresie przebudowy odcinka ul. Zatorskiej bez konieczności powielania robót budowlanych ze względów proceduralnych: wykonanie dowiązania w pierwszej kolejności, a następnie wymiana nawierzchni wiązałoby się z ponowną wymianą podbudowy na całej szerokości w celu położenia jej zgodnie ze sztuka budowlaną. W świetle powyższego Zamawiający wystąpił do Wykonawcy umowy z oświadczeniem o jej zawieszeniu. Z przyczyn technologicznych prace wskazanych w kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty będącej załącznikiem nr 2 do umowy w poz. 11-14, 39 - 53, 56 - 57, 61 - 69, 71, 75 - 79 związane z wykonaniem dowiązania asfaltu wraz z podbudową do nowopowstałego chodnika muszą zostać wykonane w tym samym czasie, co roboty budowlane związane z wymianą całej nawierzchni tak, aby wszystkie zaplanowane roboty budowlane tej samej kategorii na całej szerokości jezdni na przedmiotowym odcinku zostały wykonane kompleksowo w tym samym czasie, wg jednakowej technologii z zachowaniem warunków geologicznych właściwych dla całej szerokości jezdni na przedmiotowym odcinku oraz zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniającymi zachowanie wszystkich parametrów przebudowy przedmiotowego odcinka pozwalających zachować bezpieczeństwo jego użytkowników. Dlatego zasadne jest wykonanie planowego nawiązania w momencie całościowej przebudowy. Przedmiotowe rozwiązanie nie powoduje naruszenia konkurencyjności, gdyż Wykonawca, do którego Zamawiający wystosował zaproszenie do negocjacjami został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wpłynęła tylko jedna oferta, a przedmiotowe postępowanie było przeprowadzane dwukrotnie: pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak środków mogących zostać przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę. Warto również nadmienić, że Zamawiający wyraźnie wskazał w dokumentacji przetargowej, iż przedmiot Zamówienia jest fragmentem szerszego zadania, a pomimo tego nie zidentyfikowano większego grona potencjalnych Wykonawców zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający - w przypadku, gdy roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia - zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Budowlanych DĘBOWSKI Sp. J., , biuro@zubdebowski.pl, ul. Polna 8,, 32-600, Oświęcim Zaborze, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.