eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa serwisowania urządzeń firmy OLYMPUS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055299-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Kraków: Usługa serwisowania urządzeń firmy OLYMPUS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 29007300000000, ul. ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 142 551, e-mail przetargi@szpitaljp2.krakow.pl, faks 126 142 551.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaljp2.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisowania urządzeń firmy OLYMPUS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
Numer referencyjny DZ.271.17.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa, pogwarancyjna urządzeń i sprzętu medycznego będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa, która polega w szczególności na: o wykonywaniu konserwacji i okresowych przeglądów technicznych, o naprawie urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta, o udostępnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy zgodnie z warunkami umowy, o szkoleniu personelu medycznego lub technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.

II.5) Główny Kod CPV: 50.42.10.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 510107.43
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem postępowania jest usługa kompleksowego serwisowania urządzeń przedsiębiorstwa OLYMPUS znajdujących się na wyposażeniu jednostek działalności medycznej Szpitala. Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych. Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie Wykonawca, który jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem i dostawcą na rynku polskim ww. wyrobów medycznych tj. firma: Olympus Polska Spółka z o.o. (Wykonawca przedłożył oświadczenia potwierdzające, że przedsiębiorstwo Olympus Polska Sp. z o.o. jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem i dostawcą na rynku polskim przedmiotowych produktów)


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Olympus Polska Spółka z o.o. , , ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.