eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, placów na terenie miasta Łańcuta

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055144-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Łańcut: wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, placów na terenie miasta Łańcuta OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łańcut, Krajowy numer identyfikacyjny 69058175500000, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 252 202, e-mail urzad@um-lancut.pl, faks 172 252 021.
Adres strony internetowej (url): www.lancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, placów na terenie miasta Łańcuta
Numer referencyjny ZP.271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, placów na terenie miasta Łańcuta

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie zostało wszczęte na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, które może wykonać jeden Wykonawca z przyczyn technicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Leżajsk, , ul. Polna 10a, 37-300, Leżajsk, kraj/woj. podkarpackieNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.