eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźna › Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055040-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Miedźna: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźna, Krajowy numer identyfikacyjny 27625829100000, ul. ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, e-mail info@miedzna.pl, faks 322 116 089.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzna.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.miedzna.pl, www.miedzna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna
Numer referencyjny IR.271.2.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach stanowiących gminne mienie komunalne. W ramach prowadzonych prac Wykonawca będzie zajmował się koszeniem działek gminnych, w tym terenów rekreacyjnych i poboczy dróg gminnych, czyszczeniem tablic ogłoszeniowych, zatok i wiat przystankowych, parkingów, interwencyjnym zbieraniem odpadów komunalnych, utrzymaniem istniejących nasadzeń roślinności ozdobnej, utrzymaniem w należytym porządku toalet wolnostojących oraz odśnieżaniem terenów wyznaczonych. Szczegóły zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV:

77313000-7,

77311000-3,

90611000-3,

90620000-9,

90913100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 251002.10
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP regulacje ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - w myśl art. 9 pkt. 2 jednostka samorządu gminnego jest jednostką sektora finansów publicznych. Przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, spełnia Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach: - Gmina Miedźna, jako zamawiający, sprawuje nad spółką prawną kontrolę posiadając wszystkie udziały w spółce (§7 ust. 3 Statutu spółki) oraz jako jedyny wspólnik spółki ma decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki (§14 Statutu spółki) - zatem przesłanka wyrażona w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy PZP została spełniona, - spółka została utworzona w głównej mierze w celu realizacji zadań własnych Zamawiającego wynikających z ustawy o samorządzie gminnych a dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Przy okazji spółka realizuje zadania związane z utrzymaniem i obsługą cmentarzy komunalnych oraz budynków komunalnych należących do Zamawiającego - zatem przesłanka wyrażona w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy PZP winna zostać spełniona, - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gilowicach jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miedźna (§7 ust. 3 Statutu spółki) - zatem przesłanka wyrażona w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c ustawy PZP została spełniona. W celu zbadania czy powierzenie zadania w trybie zamówienia w wolnej ręki nie zakłóci zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, wystosowano zapytania do potencjalnych wykonawców celem rozeznania rynku lokalnego. Żaden z podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie, nie był zainteresowany realizacją przedmiotu zamówienia. Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego prowadzi do wniosku, iż wybór wykonawcy na realizację zadania pn.: "Utrzymanie czystości i porządku w gminie Miedźna" w trybie z wolnej ręki jest uzasadniony.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.