eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 90 arów wraz z opracowaniem wyników badań

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-26

Ogłoszenie nr 550054691-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Gdańsk: USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 90 arów wraz z opracowaniem wyników badań OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575000000, ul. ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 112 400, e-mail oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl, faks 585 112 405.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 90 arów wraz z opracowaniem wyników badań
Numer referencyjny O.GD.I-2.2413.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi podobne do zamówienia podstawowego w zakresie przeprowadzenia badań archeologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta", w tym wykonanie: - ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych wraz z wykonaniem odhumusowania powierzchni stanowisk, niezbędnych prac geodezyjnych i rekultywacją terenu; - opracowanie wyników badań wykopaliskowych. Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone będą na stanowisku w Chwaszczynie w rejonie: - łącznicy W-CHW-L6 km 1+088 - 1+270 - łącznicy W-CHW-L6 km 1+024 - 1+176 (wraz z obiektem WD 92) - w km 0+750 - 0+900 Trasy Kielnieńskiej - łącznicy W-CHW-L1 w km 0+280 - 0+380 - łącznicy W-CHW-L6 w km 0+934 - 1+008, na łącznej powierzchni 90 arów.

II.5) Główny Kod CPV: 71.35.19.14 - Usługi archeologiczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W trakcie pełnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk odkryto pozostałości obiektów kulturowych, które świadczą o istnieniu w tym miejscu stanowiska archeologicznego. Po wstrzymaniu prac ziemnych, na mocy decyzji ZA.5161.579.2019.EP/JG7 z dnia 10.03.2020 r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku nałożył na Zamawiającego obowiązek wykonania archeologicznych badań wykopaliskowych na w/w stanowiskach. Zakres zamówienia polega na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i jest zgodne z jego przedmiotem. W/w prace archeologiczne w ramach zamówienia podobnego odnoszą się ściśle do zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne zostanie udzielone w okresie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy badań. Kalkulacja ceny zamówienia uzupełniającego oparta została na takim samym formularzu cenowym, jaki umieszczony został w zamówieniu podstawowym, zmianie uległa tylko liczba jednostek normatywnych, na podstawie której dokonuje się wyliczenia wartości zamawianych prac. Dokumenty potwierdzają pełną tożsamość rodzajową zakresów zamówienia podstawowego i podobnego. Zastosowano zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), gdyż zamówienie podobne: a) nie przekracza określonej w pkt. 5.2 IDW zawartej w SIWZ zwiększonej ilości archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem z tych badań dla dodatkowej liczby jednostek normatywnych określonych w zamówieniu podstawowym pn.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem); b) Zamówienia podstawowego dla Części nr 3 udzielono Pracowni Archeologicznej "Grandor" Weronika Bujnowicz - Zgodzińska, ul. Różana 94, 95-039 Sokolniki, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy (przetargu) O.GD.I-2.2413.2.2019, Umowa Nr 59/I-2/2019 z dnia 14.05.2019 r.; c) możliwość udzielenia zamówień podobnych była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2019/S 016-033988 w dniu 23.01.2019 r. i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; d) w związku z powyższym zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do Pracowni Archeologicznej "Grandor" Weronika Bujnowicz - Zgodzińska, ul. Różana 94, 95-039 Sokolniki, tj. do dotychczasowego wykonawcy, realizującego zamówienie podstawowe; e) zamówienie spełnia przesłanki postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy. Sytuacje opisane powyżej wyczerpują przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, gdyż zamówienie podobne jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Pracownia Archeologicznej "Grandor" Weronika Bujnowicz-Zgodzińska, , ul. Różana 94, 95-039, Sokolniki - Las, kraj/woj. łódzkie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi archeologiczne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.