eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dystrybucję energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 550053231-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Bydgoszcz: Dystrybucję energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 91362152000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 255 320, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl, faks 525 255 319.
Adres strony internetowej (url): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucję energii elektrycznej
Numer referencyjny SZPiFP-28-20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do następujących punktów poboru: a)Zadanie nr 1: KMP Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz Parametry techniczne: - OSD: ENEA, - moc umowna: 70 kWH - grupa taryfowa: C21 - nr umowy przyłączeniowej 23543/2019/OD1/ZR1 b)Zadanie nr 2: KWP Centrum Dowodzenia Policji, ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz Parametry techniczne: - OSD: ENEA, - moc umowna: 50 - grupa taryfowa: C21 - nr umowy przyłączeniowej 23537/2019/OD1/ZR1 c)Zadanie nr 3: KWP/KMP Bydgoszcz (złącze rezerwowe), ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz Parametry techniczne: - OSD: ENEA, - moc umowna: 50 - grupa taryfowa: C21 - nr umowy przyłączeniowej 23537/2019/OD1/ZR1

II.5) Główny Kod CPV: 65.30.00.00 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki ze względu na istniejący monopol. Nie ma technicznych możliwości wyboru innego operatora systemu dystrybucji dla energii elektrycznej. W rejonie obiektów Policji znajdujących się pod adresem Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy, koncesję na prowadzenie usług dystrybucji energii elektrycznej posiada tylko jeden dystrybutor ze względu na podział terytorialny wynikający z załącznika nr 2 do wniosku tj. ENEA - Operator sp. zo.o ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Oddział w Bydgoszczy ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.. Rzeczywisty monopol tego wykonawcy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wynika również z następujących technicznych przesłanek o charakterze obiektywnym: a) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji zgodnie z art.46 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U.2016 poz.1829 ze zm.) oraz z art.32 ust.1 pkt.3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019r. poz. 755), b) stosowanie do art.3 pkt 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne, dystrybucja energii elektrycznej oznacza transport tej energii sieciami dystrybucyjnymi, które są własnością Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w celu jej dostarczania odbiorcom, c) koncesję na dystrybucję energii elektrycznej określającą przedmiot i zakres działalności wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji, ta przypisuje jednoznacznie odbiorców pod względem terytorialnym powodując, że w danym miejscu i czasie może zrealizować tylko jeden wykonawca.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: KMP Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: KWP Centrum Dowodzenia Policji, ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: KWP/KMP Bydgoszcz (złącze rezerwowe), ul. Chodkiewicza 32, 85-090 Bydgoszcz


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ENEA - OPERATOR Sp. z o.o., , ul. Strzeszyńska 58,, 60-479, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.