eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z Instytutu Medycyny Pracy".

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 550052852-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Łódź: Dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z Instytutu Medycyny Pracy". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Krajowy numer identyfikacyjny 00028853800000, ul. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6314 872; 871, e-mail zampubl@imp.lodz.pl, faks 42 6314573.
Adres strony internetowej (url): www.imp.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z Instytutu Medycyny Pracy".
Numer referencyjny AZAPUZA/17/20/WR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z Instytutu Medycyny Pracy".

II.5) Główny Kod CPV: 41110000-3

Dodatkowe kody CPV:

65110000-7,

90000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 118471.90
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wody i odprowadzanie ścieków spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, ponieważ zamówienie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze woda i odprowadzanie ścieków odpowiednio poprzez sieć wodociągową i kanalizacyjną może być dostarczana/odprowadzana do/z obiektów Zamawiającego wyłącznie przez jednego Wykonawcę, właściwego terytorialnie, tzn. działającego na obszarze monopolu naturalnego. Wskazać należy, iż na rynku nie istnieją inni Wykonawcy zdolni zrealizować niniejsze zamówienie, a zatem Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź jest jedynym Wykonawcą mogącym świadczyć dostawy wody i odprowadzanie ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest udzielenie ww. zamówienia w trybie z wolnej ręki spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.