eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu w Kłodzku Zadanie 4 - prace utrzymaniowe

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 550051634-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Wrocław: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu w Kłodzku Zadanie 4 - prace utrzymaniowe OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347300, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu w Kłodzku Zadanie 4 - prace utrzymaniowe
Numer referencyjny O.WR.D-3.2412.38.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu w Kłodzku Zadanie 4 - prace utrzymaniowe tj. sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie, usuwanie awarii systemu odwodnienia.

II.5) Główny Kod CPV: 90470000-2

Dodatkowe kody CPV:

45233139-3,

77310000-6,

79715000-9,

77211400-6,

45232400-6,

90600000-3,

45500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1618570
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 01.04.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu Kłodzko z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych; Zadanie 3 - prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego(BRD); Zadanie 4 - prace utrzymaniowe; Zadanie 5 - roboty elektro- energetyczne" W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 14-07-2017r. umowę na "Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu Kłodzko z podziałem na zadania: Zadanie 4 - prace utrzymaniowe". Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - ogłoszenie o zamówieniu (2017/S 065- 121898, str.7 Sekcja II.2.14); - SIWZ - strona 4 - Tom I rozdział 1 ust. 5.2. - Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie, usuwanie awarii systemu odwodnienia. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace na nawierzchniach bitumicznych. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: a)nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b)zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług; c)zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług; d)zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e)zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu w Kłodzku Zadanie 4 - prace utrzymaniowe


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ROTOMAT Sp. z o.o., , ul. Stabłowicka 134, 54-062, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.