eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielno › Wykonywanie usług komunalnych dla Gminy Chmielno

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-20

Ogłoszenie nr 550051399-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

Chmielno: Wykonywanie usług komunalnych dla Gminy Chmielno OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielno, Krajowy numer identyfikacyjny 19167492500000, ul. ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6842212 w. 47, e-mail sekretarz@chmielno.pl, faks 586 842 216.
Adres strony internetowej (url): bip.chmielno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług komunalnych dla Gminy Chmielno
Numer referencyjny RZP-II.271.14.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1: ZAPEWNIENIE TRANSPORTU DZIECI I UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, w tym: ? transport dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli ich droga do takiej placówki przekracza 3 km, w tym zapewnienie opieki w czasie przewozu dziecka, ? transport uczniów szkół podstawowych, jeżeli ich droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości 4 km, w tym zapewnienie opieki w czasie przewozu dzieci; CZĘŚĆ 2: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE TERENÓW GMINNYCH, A TAKŻE WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH USŁUG KOMUNALNYCH, w tym: ? oczyszczanie mechaniczne dróg, ulic, chodników, parkingów, przystanków, placów, w tym placów zabaw i innych terenów gminnych; ? oczyszczanie ręczne dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów gminnych; ? utrzymywania czystości i porządku na plażach gminnych oraz wykonywanie bieżących ? remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach napowietrznych; ? utrzymanie słupów ogłoszeniowych, obejmujących ich oczyszczanie, a także malowanie; ? pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez gminnych, w tym montaż i demontaż namiotów, scen, podestów, ławek, transport i zabezpieczenie; ? czyszczenie i udrażnianie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; ? awaryjne udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej; ? czyszczenie studni chłonnych, osadników i separatorów wraz z wywozem odpadów; ? remonty przepustów; ? wykonywanie i remont odwodnienia, studzienek zbiorczych i rewizyjnych; ? uzupełnianie brakujących elementów kanalizacji deszczowej; ? odmulanie rowów przydrożnych; ? czyszczenie kanalizacji deszczowej ? prowadzenie innych prac z zakresu bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej; ? oczyszczanie witaczy, znaków drogowych ? montaż i demontaż oświetlenia świątecznego; ? usuwanie zalegającego lodu w pasie drogi; ? przygotowywanie mieszanki piasku z solą i uzupełnianie w przydrożnych pojemnikach; ? zwalczanie śliskości zimowej dróg, chodników i placów; ? usuwanie gołoledzi, poprzez posypywanie wskazanych terenów mieszanką piaskowo-solną lub innym środkiem chemicznym prawnie dopuszczonym do zastosowania przy gołoledzi; ? ustawianie i zwożenie pojemników na mieszankę piaskowo-solną. CZĘŚĆ 3: UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENACH GMINNYCH, w tym: ? koszenie traw na poboczach dróg; ? koszenie trawników placów zabaw i boisk; ? koszenie trawników przystani kajakowych; ? usuwanie drzew i krzewów w pasie drogi; ? usuwanie drzew i krzewów; ? nasadzenia drzew i krzewów (wraz z jednorazowym podlewaniem);pielęgnacja trawników, żywopłotów oraz kwiatów na rabatów; ? pielęgnacja zieleni komunalnej (przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwanie odrostów przypniowych drzew do wysokości 3 m od powierzchni gruntu, przycinanie, usuwanie wywrotów i złomów i zbieranie odłamów gałęzi i konarów) ? usuwanie skupisk drzew (samosiewów stanowiących podrost) w obwodach pni poniżej 50 cm na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu; ? podlewanie drzew i krzewów; ? przesadzanie drzew i krzewów wraz z ich palikowaniem i jednorazowym podlaniem; ? palikowanie rosnących drzew; ? usuwanie palików. CZĘŚĆ 4: WYKONYWANIE ROBÓT W ZAKRESIE GMINNYCH DRÓG, ULIC, MOSTÓW I PLACÓW, w tym: ? dostawa żwiru i przygotowanie gruntu pod ułożenie płyt YOMB lub innego typu; ? zasypywanie żwirem płyt YOMB; ? wymiana zużytych płyt YOMB; ? załadunek i transport płyt YOMB; ? montaż i demontaż znaków drogowych i słupków kilometrażowych; ? montaż i demontaż progów zwalniających; ? montaż barierek w pasie drogi; ? profilowane i wyrównywanie dróg tłuczniem lub mieszanką żwirową; ? usuwanie namulonej ziemi i piasku po ulewach; ? remonty chodników i utwardzanie poboczy; ? remonty nawierzchni dróg asfaltowych, brukowych; ? usuwanie namulonej ziemi i piasku po ulewach ? malowania znaków poziomych na jezdni dróg i ulic.

II.5) Główny Kod CPV: 98000000-3

Dodatkowe kody CPV:

60112000-6,

34121100-2,

90610000-6,

90914000-7,

50870000-4,

45232452-5,

45112100-6,

77310000-6,

77314100-5,

77211400-6,

45233140-2,

45233142-6,

45233141-9,

45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 659158.65
Waluta:
154395.02

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie (zwane dalej GPK Sp. z o.o.) jest spółką prawa handlowego, założoną przez Gminę Chmielno, wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy. Zgodnie z obowiązującym tekstem jednolitym umowy spółki GPK Sp. z o.o. spółka jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej i ma obowiązek wykonywania działalności z zakresu zadań własnych Gminy Chmielno, związanych z gospodarką komunalną. Usługi wykonywane na rzecz Gminy stanowią główny przedmiot działalności spółki i należą do usług świadczonych w ogólnym interesie społecznym i gospodarczym. Gmina jest jedynym właścicielem spółki, posiadając w niej 100% udziałów. Gmina ma wpływ na powołanie organu nadzorczego spółki - Rady Nadzorczej, weryfikuje i zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki, nadzoruje główne kierunki jej rozwoju i uczestniczy w zgromadzeniach wspólników. Spółka wykazuje jednocześnie, że od początku swojej działalności tj. od 1 kwietnia 2017 r. ponad 90% przychodów stanowi przychód z realizacji zadań powierzonych przez Gminę. W związku z powyższym Gmina Chmielno zadecydowała o powierzeniu realizacji zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie z wolnej ręki spółce GPK Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., , ul. Plac Troyana 1, 83-333, Chmielno, kraj/woj. pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.