eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi serwisowe samochodów służbowych PIG-PIB w Gdańsku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetargu



Ogłoszenie z dnia 2020-03-05

Ogłoszenie nr 550041137-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Warszawa: Usługi serwisowe samochodów służbowych PIG-PIB w Gdańsku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00033213300000, ul. ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4592313, e-mail ewa.kucinska@pgi.gov.pl, faks 22 4592023.
Adres strony internetowej (url): www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowe samochodów służbowych PIG-PIB w Gdańsku
Numer referencyjny NZP-240-23/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe samochodów służbowych PIG-PIB dla Oddziału w Gdańsku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1)Załącznik 3 - Opis przedmiotu zamówienia 2)Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowy

II.5) Główny Kod CPV: 50112100-4

Dodatkowe kody CPV:

50112200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym poprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. postępowania NZP-240-7/2020) nie została złożona żadna oferta. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4)w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługi serwisowe samochodów służbowych PIG-PIB w Gdańsku


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

R7 Serwis S.A., , ul. Juliusza Lea 122A , 30-133, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.