eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa odczynników do aparatów BactoScan i CombiFoss

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 550028727-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Warszawa: Dostawa odczynników do aparatów BactoScan i CombiFoss OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Krajowy numer identyfikacyjny 17184923000000, ul. ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 320 142, e-mail m.czajka@kchz.agro.pl, faks 226 320 115.
Adres strony internetowej (url): www.kchz.agro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka budżetowa Skarbu Państwa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do aparatów BactoScan i CombiFoss
Numer referencyjny ZP.262.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do aparatów firmy Foss do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie

II.5) Główny Kod CPV: 33.69.63.00 - Odczynniki chemiczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 178861.79
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67.1.1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Dostawa przedmiotowych odczynników chemicznych może być zrealizowana wyłącznie przez posiadające swoje przedstawicielstwo w Polsce firmę Foss. Firma Foss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wyłącznym i autoryzowanym dostawcą na rynek polski oryginalnych odczynników Foss do aparatów Foss Analitycal AS - Dania. Jedynie stosowanie oryginalnych odczynników gwarantuje pełną kompatybilność odczynników z urządzeniami pomiarowymi aparatów, a tym samym gwarantuje prawidłową pracę tych aparatów oraz wykonywanie badań z zapewnieniem ich jakości, wiarygodności i prawidłowości uzyskiwanych wyników. Stosowanie odczynników innych niż oryginalne może skutkować brakiem powtarzalności wyników prowadzonych badań, ich zafałszowaniem jak również uszkodzeniem aparatów. W konsekwencji naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty oraz wystąpienie niezgodności z punktu widzenia przyjętych wymagań wdrożonego systemu jakości. Powyższe okoliczności wskazują, że w zaistniałym przypadku wybór trybu z wolnej ręki jest uzasadniony w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.