eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu- budynek nr 45 w Łodzi. Zadanie 11747

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026947-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Nowy Dwór Mazowiecki: Wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu- budynek nr 45 w Łodzi. Zadanie 11747 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.amwsinevia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu- budynek nr 45 w Łodzi. Zadanie 11747
Numer referencyjny SVA/G/4624-2/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu - budynek nr 45 w Łodzi. Zadanie 11747. Roboty rozbiórkowe dachowe są ujęte w zakresie tego zamówienia. Zamawiający zapewnia kontenery do odpadów (wywóz i utylizacja) Za załadunek wszystkich odpadów odpowiada Wykonawca, cenę załadunku należy wkalkulować w cenę demontażu i rozbiórki. Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie dachu po demontażu istniejącego pokrycia dachowego przed zalaniem pomieszczeń wynikających z zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów oraz sprzętu w tym do załadunku odpadów na placu budowy w Łodzi oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 62 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest właściwy, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: o zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, o nie wynika ona z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, o potrzeby takiej nie można było wcześniej przewidzieć, o nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z faktu, iż zagrożony jest front wykonania robót drogowych. W celu spełnienia technologii wykonania robót, konieczne jest aby roboty drogowe nie zostały rozpoczęte przed wykonaniem robót rozbiórkowych oraz dachowych budynku. Zamawiający na etapie planowania zamówienia założył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. Postępowanie na wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu przeprowadzane były kilkukrotnie o SVA/G/4620/027/2018 - otwarcie ofert w kwietniu 2018r, unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp. o SVA/G/4620/064/2018 - otwarcie ofert w lipcu 2018r, unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp. o SVA/G/4620/090/2018 - otwarcie ofert w październiku 2018r, unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. Jednocześnie po zakończeniu ostatniego postępowania, Zamawiający złożył u Inwestora (RZI w Bydgoszczy), dokumentację dotyczącą zmiany konstrukcji projektowanego dachu z jednospadowego na dwuspadowy (pozostawienie istniejącego układu). Zmiany zostały zaakceptowane przez Inwestora w grudniu 2018r. Wprowadzone zmiany mają na celu przyspieszenie wykonanie nowych warstw pokrycia dachu. W związku z tym, że wykonanie robót dachowych budynku jest bezpośrednio związane z wykonaniem robót rozbiórkowych, murowych i konstrukcyjnych w budynku nr 45 (m.in. demontaż stolarki otworowej, wyburzenia ścian i ścianek itp.), a postępowania na wykonanie robót rozbiórkowych przeprowadzane były kilkukrotnie: o SVA/G/4620-031/2018 - otwarcie ofert w maju 2018 r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp. o SVA/G/4620-060/2018 - otwarcie ofert w czerwcu 2018 r., unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp. o SVA/G/4620-069/2018 - otwarcie ofert w lipcu 2018 r., - wybór oferty, postępowanie kolejne na wykonanie ww. robót zostało wznowione w miesiącu październiku. Powyższe potwierdza, że Zamawiający dołożył należytej staranności w celu udzielenia zamówienia do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Sytuacja zaistniała w ww. postępowaniach, związana z ich unieważnieniem, nie jest zawiniona przez Zamawiającego. Na fakt, iż zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz, że takiej sytuacji nie można było przewidzieć ma również wpływ tendencja aktualnie kształtująca się na rynku budowlanym, co przejawia się brakiem zainteresowania składaniem ofert w postępowaniach przetargowych przez podmioty działające w branży budowlanej. W ogólnodostępnych źródłach informacji jako powody takiej sytuacji wskazywane są brak pracowników i duża ilość toczących się inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację, a istniejącym po stronie Zamawiającego jest specyfika zamówień obsługiwanych przez Zamawiającego, tj. realizowanych na terenach jednostek wojskowych, stanowiących tereny zamknięte. Oznacza to, że bardzo utrudniona i wymagająca spełnienia wielu dodatkowych wymogów jest możliwość zatrudnienia pracowników będących obcokrajowcami. Dodatkowo zawęża to krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. Podkreślić też należy, że na rynku budowlanym obserwowana jest dynamiczna sytuacja związana z upadłością firm działających w tej branży, jak i związana z odstępowaniem przez Wykonawców od zawartych kontraktów. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie wynikała obawa związana z tak dużą trudnością wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w ocenie Zamawiającego, wynikającej z opisanego stanu faktycznego obarczone jest dużym ryzykiem unieważnienia kolejnego postępowania. Powyższe spowoduje wstrzymanie prac na prowadzonej inwestycji oraz zagrożenie frontu wykonania robót drogowych. Z powodu powyższych okoliczności, w zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Konieczność zachowania terminów, w szczególności dotyczących składania ofert, terminu wynikającego z wezwania do złożenia dokumentów czy terminu zawarcia umowy, przy założeniu niekorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, powodowałoby, że rozpoczęcie realizacji robót mogłoby nastąpić po ok. miesiącu od wszczęcia postępowania. Dlatego też z uwagi na powyższe argumenty zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia jest uzasadnione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Dawid Szłapka FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD, , ul. Długa nr 7, 64-000, Kościan, kraj/woj. wielkopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.