eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › NADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026811-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Dębica: NADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Krajowy numer identyfikacyjny 85164350300000, ul. ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 146808224, e-mail zoz.zam.publiczne@interia.pl, faks 146808224.
Adres strony internetowej (url): www.zoz-debica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
Numer referencyjny ZP-WR-1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: MODUŁY: 1. Gospodarka Materiałowa, 2. Środki Trwałe, 3. Finanse-Księgowość, 4. Koszty, 5. Rejestr Sprzedaży, 6. Wycena Kosztów Normatywnych, 7. Kasa, 8. Kalkulacja Kosztów Leczenia, 9. Kadry, 10. Płace, 11. Grafiki, 12. Rejestr Zakupów, 13. Zamówienia Publiczne, 14. Laboratorium, 15. Zlecenia, 16. MiniInfoMedica, 17. Symulator JGP, 18. Symulator JGP WWW, 19. Przychodnia AMMS - Rejestracja/Recepcja, 20. Przychodnia AMMS - Gabinet Lekarski, 21. Przychodnia AMMS - Statystyka - według Części VI A DIWZ

II.5) Główny Kod CPV: 72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowa usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, który jest producentem w/w oprogramowania - z następujących przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych: tylko producent oprogramowania jako posiadacz pełnej wiedzy dotyczącej struktury i funkcjonalności aplikacji, będąc również w posiadaniu kodu źródłowego, jest w stanie przeprowadzić stosowne modyfikacje oprogramowania - niezbędne w aktualnym stanie prawnym. Ponadto, w przypadku niniejszego zamówienia występują również druga przesłanka udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 b uPzp, tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów: Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 17 tej ustawy wskazuje na zakres autorskich praw majątkowych do utworu. Utworem podlegającym ochronie w rozumieniu ustawy jest m. in. program komputerowy. Tylko Producent systemu, Firma "ASSECO POLAND" S. A., zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest właścicielem majątkowych praw autorskich do oprogramowania. Jest jedynym podmiotem mającym dostęp do kodu źródłowego tego oprogramowania. W związku z czym usługi wymagające dostępu do kodu źródłowego, takie jak aktualizacja oprogramowania (zmiany funkcjonalności, interfejsu graficznego, itp.) i nadzór autorski nad oprogramowaniem (dostosowanie oprogramowania do zmian przepisów prawa, usuwanie błędów) mogą być wykonywane wyłącznie przez "Asseco Poland" S. A., gdyż nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów niniejszego zamówienia.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: NADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Asseco Poland SA, , ul. Olchowa 14, 35-322, Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.