eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026493-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Staszów: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów
Numer referencyjny BZP.271.5.2.2019.II

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zadania składa się: a) planowe czynności eksploatacyjne a w szczególności: - przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej, - oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, - przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, - malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych, - wymiana opraw o złym stanie technicznym, - pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, - kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia, b) awaryjne czynności, a w szczególności: - wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, - naprawa bądź wymiana uszkodzonych kabli, - naprawa zerwanych przewodów, - wymiana źródeł światła, opraw, oprawek, dławików, kondensatorów, - wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, - wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni, - likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego, c) okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony w terminach wzajemnie uzgodnionych, d) prace nie wymienione w pkt 1 ppkt b, takie jak: - wymiana uszkodzonych opraw w wyniku wandalizmu lub kradzieży (w przypadku oświetlenia będącego na majątku Gminy), - wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych (w przypadku oświetlenia wydzielonego), - wymiana niestandardowych elementów oświetlenia (projektory, oprawy LED, oprawy specjalne itp.) będą wykonywane na odrębne zlecenie Gminy. Ilość opraw oświetlenia drogowego łącznie 2 552 szt.: - na majątku PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów - 1 684 szt., - na majątku Gminy Staszów - 868 szt. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2019 r.

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1) a) ustawy Pzp "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, (...)". Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym na terenie Miasta i Gminy Staszów, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, który jest właścicielem wszystkich słupów (100 %), a także sieci oświetlenia (100 %), na których znajdują się oprawy oświetlenia drogowego: będące własnością PGE (78,16%) jak również będące własnością Gminy Staszów (21,84 %). Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (pełna dostępność, techniczne uwarunkowania dot. słupów, sieci, stanowiących 100 % własność PGE, a także opraw oświetlenia drogowego (j. w.), usługi objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, tj. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów. Uwzględniając powyższe zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1) lit. a).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Staszów, , ul. Krakowska 44, 28-200, Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.