eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026404-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Lublin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 00700346700000, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5245108/09 w.13, e-mail m.gering@ohp.pl, faks 081 5245108/09.
Adres strony internetowej (url): lubelska.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: lubelska.ohp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych
Numer referencyjny LWK.OSiW.RP.270.33.2018. WR.II

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim- dostawa owoców i warzyw świeżych

II.5) Główny Kod CPV: 15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 30.11.2018r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim - 12 części tj.: część I - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych część II - dostawa owoców i warzyw świeżych część III - dostawa olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych część IV - dostawa produktów mleczarskich część V - dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych część VI - dostawa różnych produktów spożywczych - pozostałych część VII - dostawa napojów bezalkoholowych część VIII - dostawa produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych część IX - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. część X - dostawa świeżego drobiu - schłodzonego, przewożonego w lodzie, przechowywanego w temperaturze max 5oC min.2oC część XI - dostawa produktów mrożonych część XII - dostawa owoców i warzyw przetworzonych W dniu. 10.12.2018r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty obejmujące 9 części. Na 3 części nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione w następujących częściach: część I - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych część II - dostawa owoców i warzyw świeżych część XI - dostawa produktów mrożonych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz 1986). W związku z tym Zamawiający w dniu 10.12.2018 r. unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. W dniu 7.01.2019r. zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 4) w części dostawa owoców i warzyw świeżych


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Aneta MAzurek - Kleszcz Firma MAriusz, , Gwardii 4a, 21-300, Radzyń Podlaski, kraj/woj. lubelskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.