eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Wronki w 2019 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026301-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Wronki: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Wronki w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52696600000000, ul. ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 545 300, e-mail przetargi@wronki.pl, faks 672 545 328.
Adres strony internetowej (url): www.wronki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Wronki w 2019 roku
Numer referencyjny ZP.271.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Utrzymanie trawników w szacunkowej ilości 97 039 m2, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do projektu umowy: a) Koszenie trawników, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości widocznych po wykoszeniu, usunięcie skoszonej trawy z chodników i jezdni - prace porządkowe należy wykonywać niezwłocznie, tj. w tym samym dniu po skoszeniu trawnika oraz należy zabezpieczyć młode drzewka przed uszkodzeniami podczas koszenia. b) Wygrabianie trawników: usuwanie skoszonej trawy i liści z trawników. c) Bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach - siew trawy. d) Koszenie trawników, przy czym maksymalna wysokość trawy na trawniku nie może przekroczyć 15 cm. 2. Trzykrotne koszenie terenu "Olszynek" w terminach wskazanych przez pracownika Zamawiającego na szacunkowej powierzchni ok. 5 ha. 3. Pięciokrotne koszenie terenu wokół kładki przez Wartę w terminach wskazanych przez pracownika Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 5050 m2 4. Trzykrotne koszenie terenu cmentarza ewangelickiego w m. Popowo w terminach wskazanych przez pracownika Zamawiającego na szacunkowej powierzchni ok. 0,20 ha. 5. Dziesięciokrotne koszenie terenu o powierzchni 15 600 m2 leżącego pomiędzy bulwarem a rzeką Wartą. Koszenie odbywać będzie się po każdorazowym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu w terminie 7 dni od zgłoszenia (płatne od m3 po uzgodnieniu z pracownikiem UMiG Wronki) 6. Koszenie terenu o łącznej powierzchni 1 ha w miejscach wskazanych przez pracownika Zamawiającego. 7. Nawożenie trawników nawozem wieloskładnikowym w dawce 30 g/m2 min. 3 razy w sezonie, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do projektu umowy. 8. Pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów: zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do projektu umowy. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują w szczególności: a) cięcie sanitarne i pielęgnacyjne, b) usuwanie odrostów, c) odchwaszczanie (wysokość chwastów nie może przekroczyć 15 cm), d) nawożenie, e) podlewanie, f) uzupełnianie bieżące skwerów z krzewami korą sosnową w miejscach uzgodnionych z pracownikiem Zamawiającego, łącznie w ilości 70 m3, g) usuwanie i uzupełnienie uschniętych krzewów i drzew, których obwód na wysokości 5 cm na ziemią nie przekracza 50 cm, h) niezwłoczne uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego. 9. Założenie i pielęgnację kwietników/rabat: a) zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych (np. bratki, turki, pelargonie, gazanie, starzec, begonie, itp.) w ilości do 13.000 sztuk w odmianach i miejscach uzgodnionych z pracownikiem Zamawiającego, b) zakup i nasadzenie uzupełniające kwiatów wieloletnich, np. liliowce w ilości ok. 2.000 sztuk (Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia ilości oraz lokalizacji posadzonych roślin pracownikowi Urzędu) c) przygotowanie gruntu pod nasadzenia, d) pielęgnacja: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, spulchnianie, pielenie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, przygotowanie gruntu na okres zimowy, 10. Pielęgnacje i utrzymanie klombów z roślinami cebulowymi na powierzchni ok. 200 m2 i ilości 3.500 szt.: spulchnianie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie. W przypadku roślin cebulowych należy po ich przekwitnięciu wykopać cebulki, przechowywać je i przygotować do jesiennego sadzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany cebul uszkodzonych, nie nadających się do ponownego wysadzenia. Jesienią nasadzone rośliny cebulowe należy zabezpieczyć poprzez przykrycie ich agrowłókniną i iglastymi gałązkami. Agrowłóknina i iglaste gałązki pozostają po stronie Wykonawcy. 11. Uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych palików przy drzewkach na terenie miasta i przymocowanie ich do drzewek. (płatne od kompletu palików z montażem) 12. Utrzymanie i pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych wolnostojących zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do projektu umowy poprzez m.in.: a) wypełnienie kwietników podłożem, b) obsadzenie kwietników kwiatami jednorocznymi w odmianach (np. pelargonie, surfinie, bratki, turki) uzgodnionych z pracownikiem Zamawiającego, c) pielęgnacja: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, d) montaż kwietników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, e) demontaż kwietników, wyczyszczenie i dostarczenie do przechowania miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ich wypełnienie gałązkami iglaków (gałązki iglaków dostarcza Wykonawca). 13. Wywóz powstałych odpadów zielonych (zgrabionej trawy, liści, przekwitniętych kwiatostanów, gałęzi itp.) w ciągu 1 dnia roboczego od ich zebrania własnym staraniem i na własny koszt. 14. Czterokrotne uporządkowanie (m.in. usunięcie i wywiezienie chwastów, pograbienie, wygrabienie liści) terenu przy Parku Cyryla Sroczyńskiego w terminach wskazanych przez pracownika Zamawiającego na szacunkowej powierzchni ok. 25 m2. 15. Bieżącą obsługę, rozruch wiosenny oraz przygotowanie do zimy instalacji nawadniających na Placu Wolności, Rynku we Wronkach oraz skwerze na ul. Leśnej. Okres realizacji zamówienia od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

II.5) Główny Kod CPV: 77300000-3

Dodatkowe kody CPV:

77310000-6,

77312000-0,

77312100-1,

77313000-7,

77314100-5,

77315000-1,

77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 399609.28
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego (jednostkę sektora finansów publicznych), osobie prawnej, spełniającej następujące warunki: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie ww. warunki zostały spełnione ponieważ: 1)Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach (Wykonawca) jest osobą prawną, nad którą Gmina Wronki (Zamawiający) sprawuje kontrolę, ponieważ jest jego jedynym udziałowcem (100% udziału), 2)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego (Gminę Wronki) sprawującego kontrolę, 3)w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Przedsiębiorstwie Komunalnym we Wronkach nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.