eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie przebudowy dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty oraz jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 550026046-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Warszawa: Wykonanie przebudowy dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty oraz jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 155400000, ul. ul. Noakowskiego 3, 00664 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6282741, 2347507, e-mail oknoa@ch.pw.edu.pl, faks 226 282 741.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty oraz jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie
Numer referencyjny WChZP/05/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu 3 pomieszczeń mieszczących się na parterze w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie, w tym 2 na sanitariaty z (łazienki - D2 i M2) i 1 na pomieszczenie socjalne, na podstawie dokumentacji projektowej, 2)Wykonywanie robót i usług przygotowawczych, 3) Prace porządkowe w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu gwarantujące czystość w użytkowanych częściach obiektu.

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45330000-9,

45111300-1,

45111200-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie kontraktu Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego nr WCH/ZP/05/18 z dnia 05/06/2018, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia 554742-N-2018 z dnia 08/05/2018) i jest zgodne z jego przedmiotem. Wartość niniejszego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego Przedmiotem zamówienia podstawowego było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu 2 pomieszczeń mieszczących się na pierwszym piętrze w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie na sanitariaty z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (łazienki - D3 i M3) oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu 2 pomieszczeń mieszczących się na parterze w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie na sanitariaty z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (łazienki - D1 i M1) na podstawie dokumentacji projektowej oraz opisu zamieszczonego w SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu kolejnych pomieszczeń mieszczących się w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie, na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia podstawowego oraz niniejszego zamówienia objęty jest tą samą dokumentacją projektową. Zakres robót we wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeniach jest podobny. Od udzielenie zamówienia podstawowego nie minęło 3 lata.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

"BICHEK" Uslugi Remontowo-Budowlane Janusz Duda-Gromada, janusz.gromada@gmail.com, ul. Jana Sobieskiego 33a, 05-510, Konstancin-Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.