eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-04

Ogłoszenie nr 550021938-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Kraków: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska 14, 30529 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (url): www.mops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Numer referencyjny 271.2.7.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wykonywanych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie zleconych przez Zamawiającego w rozumieniu art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 2. Na mocy umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzanie kosztorysów przekazanych przez Zamawiającego i potwierdzania ich zgodności pod względem rachunkowym i merytorycznym z obowiązującymi zasadami kosztorysowania oraz: a) sprawdzanie kosztorysów inwestorskich w zakresie zastosowania odpowiednich nośników cenowych, w tym średnich cen wg aktualnych na dzień opracowania kosztorysów katalogów, poprawności opracowania z uwzględnieniem technologii wykonania, praktyki i sztuki budowlanej, ilości robót, uwzględnienia niezbędnych rodzajów prac - w przypadku, gdy roboty prowadzone będą bez dokumentacji projektowej; b) w przypadku kosztorysów ofertowych na zamówienia na roboty podobne (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.) sprawdzanie w zakresie przyjęcia stawek umownych, w tym cen jednostkowych, kosztów robocizny, kosztów pracy sprzętu, cen materiałów, kosztów pośrednich, zysku na poziomie tożsamym do kosztorysu ofertowego złożonego w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia podstawowego oraz poprawności wyliczeń ilości robót i zakresu prac, zgodnie ze stanem faktycznym oraz protokołem konieczności; c) w przypadku kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe sprawdzanie w zakresie przyjęcia nośników cenowych (kosztów robocizny, kosztów pracy sprzętu, cen materiałów, kosztów pośrednich, zysku) na poziomie zgodnym z kosztorysem ofertowym złożonym w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia podstawowego, a w przypadku, gdy dana robota budowlana nie stanowi powtórzenia zamówienia podstawowego, wykonawca sprawdzi poprawność przyjętych, cen odnosząc je do średnich cen rynkowych wg aktualnych na dzień opracowania kosztorysów katalogów; ponadto Wykonawca sprawdzi poprawność wyliczeń ilości i zakresu robót ze stanem faktycznym i protokołem konieczności; d) w przypadku kosztorysu powykonawczego sprawdzenie jego zgodność z faktycznie wykonaną ilością oraz zgodność kosztorysu z kosztorysem ofertowym, ofertowym na podstawie którego prowadzono roboty budowlane, a w szczególności w zakresie przyjętych cen i rodzajów robót budowlanych; e) sprawdzenie na bieżąco książek obmiarów oraz sprawdzania i potwierdzania zgodności kosztorysów powykonawczych z książkami obmiarów; 2) reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; 3) każdorazowe podejmowanie stosownych działań wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane) w razie stwierdzenia występowania nieprawidłowości i zagrożeń na budowie, w tym związanych z katastrofą budowlaną; w razie wystąpienia zagrożenia oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia stosownych działań; w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru podejmuje działania, w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, bez konieczności wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym; 4) sprawdzenie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych, niezgodnych z ofertą Wykonawcy, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 5) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazaniu go do użytkowania; 6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych; 7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót; 8) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej; 9) sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek wynikłych w okresie gwarancyjnym; 10) udział we wprowadzeniach Wykonawcy robót na budowę i odbiorach; 11) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i książki obmiarów; 12) sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót; 13) wizytowanie placów budowy minimum 3 dni w tygodniu, w tym bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); w razie konieczności wizyty mają być potwierdzone wpisami do dziennika budowy; 14) każdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiającego (w tym również telefoniczne oraz przesłane pocztą elektroniczną); 15) każdorazowe wizytowanie obiektów, gdzie wykonywane były prace objęte nadzorem, na wezwanie Zamawiającego (w tym również telefoniczne oraz przesłane pocztą elektroniczną) w czasie trwania rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót; 16) udział w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robót budowlanych; efektem wizji lokalnych jest notatka służbowa określająca przyczynę powstania awarii, sposób jej usunięcia oraz wskazanie w przedmiotowej notatce kto, w jaki sposób i w jakim zakresie ma tę awarię usunąć (wzór stanowi załącznik nr 3); 17) każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich przerw i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających powyżej 3 dni; 18) w przypadku stwierdzenia, że prace budowlane wykonywane są przez inny podmiot niż ten, który podpisał umowę na ich wykonanie lub inny niż zgłoszony przez głównego wykonawcę, Inspektor ma obowiązek natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, podając dane firmy lub osób oraz rodzaj robót wykonywanych przez niezgłoszonych podwykonawców; 19) do obowiązków inspektora robót budowlanych należy nadzór nad całością prac w danym obiekcie, w tym również w zakresie branżowym.

II.5) Główny Kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1800
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienia udziela się dotychczasowemu wykonawcy usług. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, prowadzonego pod numerem 271.2.6.2017. Możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym zamówienia podstawowego - ogłoszenie nr 18056 - 2017z dnia 2017-02-01 r.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Stanisław Pokrywa Biuro Usług Budowlanych, , ul. Sanatoryjna 5, 30-698, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.