eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › ,,Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2020-01-20

Ogłoszenie nr 550010717-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.

Kędzierzyn-Koźle: ,,Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, Krajowy numer identyfikacyjny 12633300000000, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 061 650, e-mail sekretariat@zegluga.edu.pl, faks 774 061 652.
Adres strony internetowej (url): www.zegluga.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zegluga.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
Numer referencyjny 638776-N-2019 z dnia 27.12.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B dla 18 uczestników- uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu CPV: 80.41.12.00 - Usługi szkół nauki jazdy Usługi szkół nauki jazdy Minimalne wymagania realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z szczególnym uwzględnieniem poniżej zamieszczonych wymagań: 1 Termin rozpoczęcia kursu: 9 dni od zawarcia umowy, nie później niż od 08.01.2020 r. Dopuszcza się organizację kursu w 4 grupach i etapowo. Warunkiem jest zatwierdzenie przez zamawiającego harmonogramu. 2 Termin zakończenia kursu: najpóźniej 31 grudnia 2020 r., po wystawieniu zaświadczenia o uczestnictwie poszczególnych kursantów w szkoleniu. 3 Ilość uczestników kursu: 18 osób 4 Przedmiot szkolenia obejmuje o Zajęcia dydaktyczne (teoretyczne): 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych (1 godzina zajęć dydaktycznych = 45 minut plus przerwa 15 minut) o Zajęcia praktyczne: 30 godzin zajęć praktycznych (1 godzina zajęć praktycznych = 60 minut) o zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. 5 Miejsce szkolenia: o dla zajęć teoretycznych: siedziba wykonawcy lub inne miejsce spełniające wymagania na potrzeby szkolenia na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, o dla zajęć praktycznych : plac manewrowy oraz zwyczajowo przyjęte trasy w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 2) Lista uczestników kursu zostanie dostarczona po podpisaniu umowy. 3) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu programu kursu w części teoretycznej i praktycznej. 4) Cena przeprowadzonego kursu obejmuje wszelkie niezbędne koszty, związane z jego organizacją i realizacją. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie ze sporządzonym w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramem. 6) Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i wykłady odbywały się w sposób gwarantujący dobre przygotowanie do egzaminu państwowego, ćwiczenia odbywały się w sposób tożsamy jak na egzaminie państwowym, natomiast zajęcia praktyczne były prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem. 7) Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców (instruktorów) posiadających odpowiednie kwalifikacje, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa polskiego. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-lerningu, w formie eksternistycznej itp. 8) Zamawiający wymaga, aby zajęcia były prowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony danych osobowych uczestników kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10) Wykonawca indywidualnie ustali z uczestnikami terminy zajęć praktycznych w ramach uzgodnionych harmonogramów. 11) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania obecności uczniów na zajęciach teoretycznych ich podpisami na listach obecności (przygotowanych przez zamawiającego), prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych (przygotowanego przez zamawiającego) oraz pozostałej dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami właściwymi do realizacji omawianego kursu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o niezgłaszaniu się któregokolwiek uczestnika kursu, przerwania odbywania kursu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mogą wpływać na realizację kursu. 13) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia kursu oraz niezbędny sprzęt i materiały szkoleniowe. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 15) Wykonawca zapewni realizację zamówienia w sposób rzetelny, tak aby jak największa liczba uczestników zdała egzamin z pozytywnym rezultatem. 16) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia po zakończeniu zajęć teoretycznych próbnego egzaminu oceniającego poziom przygotowania uczestników do egzaminu państwowego. 17) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia zarówno w zakresie przedmiotowym jak i podmiotowym. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po każdorazowym zakończeniu szkolenia dla poszczególnych grup uczestników. 19) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy: a) imienną listę uczestników kursu, b) wzór listy obecności na zajęciach, c) dziennik zajęć W terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu propozycji harmonogram zajęć w ramach kursu. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 9 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dla poszczególnych grup, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) kopie zaświadczeń o ukończonym kursie, b) listy wykazu uczestników, którzy ukończyli szkolenie wraz z potwierdzeniem odbioru w/w zaświadczeń, podpisanej przez uczestników c) podpisane przez uczniów uczestniczących w zajęciach teoretycznych listy obecności z każdego dnia szkolenia oraz dziennik zajęć teoretycznych, d) protokół wyników z egzaminu próbnego e) ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających realizację zajęć praktycznych przez poszczególnych uczestników kursu w oparciu o w/w dokumenty po zakończonym kursie ( dla każdej grupy), zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku.

II.5) Główny Kod CPV: 80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28800.00
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybrano Firmę ,,Strażak,, ponieważ to była jedyna firma, która złożyła ofertę na wyżej wymienione zadanie.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Danpol Danuta Twaróg oraz PUH Strażak Marek Twaróg , k.twarog@ocsk.pl, Chabrów 60/11 , 45-222, Opole, kraj/woj. opolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.