eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 550007172-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (url): www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia
Numer referencyjny 80.272.404.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV:

45450000-6,

45111220-6,

45111300-1,

45421000-4,

45453000-7,

45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podobnie jak w przypadku innych trybów nie noszących znamion trybu podstawowego, może być zastosowany wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawą, a zatem w przypadku spełnienia jednej z samoistnych przesłanek określonych w art. 67 ust. 1. Przytaczany powyżej artykuł w pkt 6 - dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym postępowaniu umowa podstawowa nr 80.272.148.2018 r. została zawarta w dniu 1.08.2018 r. Przedmiotem umowy była wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, poprzez powtórzenie prac na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. W trakcie realizacji umowy nr 80.272.148.2018, na podstawie protokołu konieczności wprowadzono do realizacji roboty uzupełniające wynikające z wymogów nowego użytkownika takie jak: - rozbiórki obudowy szachtów, umartwienie wybranych elementów instalacji, wykonanie przykryć kanału technicznego w korytarzu II piętra część zachodnia budynku - rozbiórki, wyburzenia: zabudowy laboratoriów, ścianek, przed ścianek działowych, umartwienie wybranych elementów instalacji w pomieszczeniach nr 218-255 II piętra część południowa i zachodnia budynku Ww. prace odpowiadają asortymentowi i rodzajom prac ujętych w umowie podstawowej.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano - Ślusarski TOMBUDOS, , Zręczyce 60, 32-420, Gdów, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.