eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej."Ogłoszenie z dnia 2019-05-14Ogłoszenie nr 547546-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, krajowy numer identyfikacyjny 01095603800000, ul. Stanisława Kostki Potockiego  10/16 , 02-958  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, , e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, , faks +48228423116.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wilanow-palac.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.wilanow-palac.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.wilanow-palac.pl/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej
Adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa, Zamówienia Publiczne, Budynek Kordegardy Ip.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej."
Numer referencyjny: KF.AZ.2401.4.AZ.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ nr 1 zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 1 jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 1 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, remontu budynku toalet zlokalizowanych na terenie pałacowo parkowym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako "Projekt/Dokumentacja projektowa") w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 wzoru umowy i przekazaniem Zamawiającemu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia; 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 1a do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 6a do SIWZ CZĘŚĆ nr 2 zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 2 jest wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 2 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji aranżacyjnej i wykonawczej, wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej (dalej jako "Projekt/Dokumentacja projektowa/Projekt aranżacji") w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 umowy, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia. 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 1b do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 6b do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71248000-8
79932000-6
92312210-6
79421100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
48

II.9) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ nr 1 zamówienia 1) Terminy wykonania poszczególnych etapów dla części nr 1 zamówienia: a) Etap 1 - tzw. "projektowy" (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. a niniejszego SIWZ) - od dnia podpisania umowy do dnia ............. 2019 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty jednak nie dłużej niż 91 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy b) Etap 2 - nadzór autorski (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. b niniejszego SIWZ)- od dnia rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizacji Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych do czasu faktycznego zakończenia robót, a także w okresie, jaki okaże się niezbędny do prawidłowego faktycznego zakończenia robót. Maksymalnie do 30 czerwca 2020 r. CZĘŚĆ nr 2 zamówienia 1) Terminy wykonania poszczególnych etapów: a) ETAP 1 - tzw. "projektowy" (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 2 zamówienia, pkt. 3, lit. a niniejszego SIWZ)): od dnia podpisania umowy do dnia .......... 2019 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy), b) ETAP 2 - nadzór autorski (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. b niniejszego SIWZ): od dnia rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizacji Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych do czasu faktycznego zakończenia robót realizowanych na podstawie Projektu, a także w okresie, jaki okaże się niezbędny do prawidłowego faktycznego zakończenia robót, lecz nie dłużej niż do 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ nr 1 zamówienia: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie usługi (umowy) o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł* brutto polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej remontu wnętrz obejmującego również węzły sanitarne (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy), *Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania**, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania**, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń**, oraz, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający dopuszcza, aby powyższe uprawnienia z osobna spełniały jedna, dwie lub trzy osoby. **Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. CZĘŚĆ nr 2 zamówienia: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie usługi (umowy) o łącznej wartości co najmniej 40 000 zł* brutto polegające na opracowaniu projektu aranżacji wnętrz do celów użyteczności publicznej. *Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej** oraz, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Architektów). **Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP; z zastrzeżeniem punktu 4 Rozdziału VII SIWZ. 1.4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1445 z późn. zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 3d do SIWZ; 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP - stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. Pkt. 1.1, 1.2., 1.3, przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w pkt a i b. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących, zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu usług (umów) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - dla CZĘŚCI nr 1 o treści określonej w załączniku nr 4a do SIWZ, a dla CZĘŚCI nr 2 o treści określonej w załączniku nr 4b do SIWZ 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dla CZĘŚCI nr 1 o treści określonej w załączniku nr 5a do SIWZ, a dla CZĘŚCI nr 2 o treści określonej w załączniku nr 4b do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, stanowiące odpowiednio załącznik nr 9a i 9b do SIWY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1 Wysokość wadium Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie : 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych): a) CZĘŚĆ nr 1 zamówienia - 1 000,00 zł b) CZĘŚĆ nr 2 zamówienia - 700,00 zł 2 Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Forma wadium 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: Wadium - Numer postępowania: KF.AZ.2401.4.JM.2019, CZĘŚĆ nr 1 lub/i CZĘŚĆ nr 2 (w zależności od tego dla jakiej CZĘŚCI zamówienia Wykonawca wznosi przedmiotowe wadium) 3) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest złożenie w oryginale jednego lub kilku dokumentów wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy PZP. Oryginał dokumentu (lub oryginały dokumentów) należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie na język polski. 4) Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: a) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadium (gwarancji lub poręczenia). Dokument ten należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą. 4 Wymogi dotyczące treści wadium 1) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji powinno wynikać jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości, gwarantowanie nieodwołalnie oraz bezwarunkowo wypłaty należności z tytułu wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego żądania. 2) Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty upływu terminu składania ofert. 3) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę i adres Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, b) numer postępowania, c) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt X.1. 5 Skutki nie wniesienia wadium Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6 Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2) Zamawiający zwróci Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego (związane bezpośrednio z przechowywaniem przedmiotowej kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że oprocentowanie ww. rachunku jest określane na podstawie dziennej stawki oprocentowania ustalanej przez bank. 7 Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto za realizację zamówienia60,00
termin zakończenia realizacji ETAPU 140,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
CZĘŚĆ nr 1 zamówienia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia umownego 2) zmiana terminu wykonania Umowy; 3) zmiana sposobu wykonania Umowy; 4) zmiana organizacji spełnienia świadczenia; W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z póź. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 1) w przypadku stwierdzenia odmiennych od przyjętej w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów, w wyniku czego koniecznym jest wstrzymanie realizacji Projektu. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile dni Wykonawca doznawał przeszkód w wykonywaniu Projektu; 2) gdy możliwość realizacji Projektu zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji. termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Projektu ze względu na ww. okoliczności 3) gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót realizowanych na podstawie Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych w odrębnym postępowaniu co będzie skutkowało koniecznością przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, realizacji ETAPU 2 tj. pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. Termin wykonania umowy może być przesunięty o okres równy faktycznemu okresowi przedłużenia umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie Projektu. 4) gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji na podstawie której realizowany jest Projekt, w szczególności gdy po dokonaniu badania dokumentacji dostarczonej przez Muzeum oraz budynku stwierdzone zostaną odmienności w konstrukcji budynku w stosunku do zakładanej na etapie opracowania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu Projektu ze względu na wprowadzanie zmian w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 5) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych czynności nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 6) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 7) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w następnych poniższych ustępach. 4. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących przypadkach: 1) zmian technologicznych, w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, b) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, 2) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 5. Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.: zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy; 6. Zmiana stawki podatku VAT, tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 8. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. CZĘŚĆ nr 2 zamówienia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia umownego 2) zmiana terminu wykonania Umowy; 3) zmiana sposobu wykonania Umowy; 4) zmiana organizacji spełnienia świadczenia; W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z póź. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 1) w przypadku stwierdzenia odmiennych od przyjętej w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów, w wyniku czego koniecznym jest wstrzymanie realizacji Projektu. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile dni Wykonawca doznawał przeszkód w wykonywaniu Projektu; 2) gdy możliwość realizacji Projektu zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Projektu ze względu na ww. okoliczności; 3) gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót realizowanych na podstawie Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych w odrębnym postępowaniu co będzie skutkowało koniecznością przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, realizacji ETAPU 2 tj. pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. Termin wykonania umowy może być przesunięty o okres równy faktycznemu okresowi przedłużenia umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie Projektu. 4) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych czynności nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 5) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 6) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w następnych poniższych ustępach. 4. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących przypadkach: 1) zmian technologicznych, w szczególności konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, 2) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 5. Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.: zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy; 6. Zmiana stawki podatku VAT, tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 8. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 1 jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 1 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, remontu budynku toalet zlokalizowanych na terenie pałacowo parkowym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako "Projekt/Dokumentacja projektowa") w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 wzoru umowy i przekazaniem Zamawiającemu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia; 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 1a do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 6a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zamówienia60,00
termin zakończenia realizacji ETAPU 1 o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚĆ nr 1 zamówienia, pkt 2, lit. a SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZĘŚĆ nr 1 zamówienia 1) Terminy wykonania poszczególnych etapów dla części nr 1 zamówienia: a) Etap 1 - tzw. "projektowy" (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. a niniejszego SIWZ) - od dnia podpisania umowy do dnia ............. 2019 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty jednak nie dłużej niż 91 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy b) Etap 2 - nadzór autorski (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. b niniejszego SIWZ)- od dnia rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizacji Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych do czasu faktycznego zakończenia robót, a także w okresie, jaki okaże się niezbędny do prawidłowego faktycznego zakończenia robót. Maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 2 jest wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 2 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji aranżacyjnej i wykonawczej, wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej (dalej jako "Projekt/Dokumentacja projektowa/Projekt aranżacji") w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 umowy, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia. 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 1b do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 6b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 79932000-6, 92312210-6, 79421100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
termin zakończenia realizacji ETAPU 1 o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚĆ nr 2 zamówienia, pkt 2, lit. a SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:11) Na fakturach Wykonawca zobligowany jest umieścić klauzulę "kurator zadania Piotr Pytka" CZĘŚĆ nr 2 zamówienia 1) Terminy wykonania poszczególnych etapów: a) ETAP 1 - tzw. "projektowy" (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 2 zamówienia, pkt. 3, lit. a niniejszego SIWZ)): od dnia podpisania umowy do dnia .......... 2019 r. (tj. do dnia wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy), b) ETAP 2 - nadzór autorski (o którym mowa w Rozdziale IV.2, CZĘŚCI nr 1 zamówienia, pkt. 3, lit. b niniejszego SIWZ): od dnia rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizacji Projektu przez wyłonionego przez Zamawiającego Wykonawcę robót budowalnych do czasu faktycznego zakończenia robót realizowanych na podstawie Projektu, a także w okresie, jaki okaże się niezbędny do prawidłowego faktycznego zakończenia robót, lecz nie dłużej niż do 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WARSZAWY

więcej: przetargi w Warszawie »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.