eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubasz › wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz przez okres do 31.12.2006 r.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2005-10-17

POZYCJA 54474

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Lubasz: wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz przez okres do 31.12.2006 r. Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz, do kontaktów: 1. Kazimierz Nadolczak, 2. Joanna Kupka, Krucz 28, 64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie, tel. 067 2551825, fax 067 2551878, e-mail: krucz@pila.top.pl, www.pila.lasy.gov.pl/krucz/. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 27. 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz przez okres do 31.12.2006 r. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej, obejmujących zagospodarowanie lasu oraz pozyskiwanie i zrywkę drewna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Obszar Nadleśnictwa Krucz. Kod NUTS: 3.30.38.02, 3.30.39.24, 3.30.39.216. 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Tak. Oferty można składać w odniesieniu do: kilku części. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 130 000 euro. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Za całe zamówienie 23 500 zł. Za poszczególne części: Część I - 5 000 zł Część II - 5 000 zł Część III - 6 000 zł Część IV - 7 000 zł Część V - 500 zł. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: 1. Dysponują środkami finansowymi zapewniajacymi bieżące wykonanie zamówienia 2. Odroczą zapłatę za wykonane usługi na okres 30 dni. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Złożą do oferty dokumenty w par. 1, ust. 2, pkt 1, 3, 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. (Dz. U. 71. poz. 645). 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z wymaganiamni ustawowymi Złożą do oferty dokumenty w par. 1, ust. 1, pkt 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. (Dz. U. 71. poz. 645). 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Posiadaja sytuacje finansową gwarantująca właściwe wykonanie zamówienia w ustalonym terminie Złożą do oferty dokumenty w par. 1, ust. 3, pkt 2, 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. (Dz. U. 71. poz. 645). 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Posiadaja odpowiedni sprzęt techniczny do wykonania zadania, a zwłaszcza: 1. pilarki mechaniczne, sadzarki, opryskiwacze, 2. ciagniki do zrywki i do prac leśnych, 3. ciągnik przyczepa do przewozu drewna i materiałów, 4. samochy do przewozu osób, 5. pługi lesne, rabatowałki, 6. Inny sprzęt do wykonywania prac objetych zamówieniem. Złożą do oferty dokumenty w par. 1, ust. 2, pkt 2, 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2004 r. (Dz. U. 71. poz. 645). 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: S-2710-9/05. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 28.11.2005, cena - 30 PLN. Warunki i sposób płatności: złożenie wniosku faxem lub pocztą zapłata za zaliczeniem pocztowym po otrzymaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy odbiorze. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.12.2005100 dni od daty wysłania ogłoszenia. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 01.12.2005, godzina 11:00, sala narad Nadleśnictwa Krucz.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 07.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Wykonanie usług leśnych w Lesnictwie Gaj, Ciszkowo i Kruczlas oraz orka zrębów pługiem frezowym z pogębieniem i mineralizacja pasów p.poż. na terenie całego Nadleśnictwa Krucz. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, obejmujących zagospodarowanie lasu oraz pozyskiwanie i zrywkę drewna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3) Zakres lub wartość: powyżej 130 000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Gniewomierz i Klempicz oraz gospodarka łowiecka w OHZ, usługi w szkółce leśnej, dyżurny w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym oraz inne prace porządkowe na terenie Obrębu Krucz. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, obejmujących zagospodarowanie lasu oraz pozyskiwanie i zrywkę drewna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3) Zakres lub wartość: powyżej 130 000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Wykonanie usług leśnych w Leśnictwie Biała, Smolary i Pokraczny oraz obsługa dwóch wież p.poż. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, obejmujących zagospodarowanie lasu oraz pozyskiwanie i zrywkę drewna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3) Zakres lub wartość: powyżej 130 000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Wykonywanie usług leśnych w Lesnictwie Garncaeskibród, Tarnowiec i Annogóra ora inne prace porządkowe na terenie Obrębu Lubasz. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, obejmujących zagospodarowanie lasu oraz pozyskiwanie i zrywkę drewna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3) Zakres lub wartość: powyżej 130 000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy: CZĘŚĆ Nr: 5 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Krótki opis: Wykonywanie usług leśnych w zakresie rozdrabniania gałęzi na powierzchniach pozrębowych na terenie całego Nadleśnictwa Krucz Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie rozdrabniania gałęzi na powierzchniach pozrębowych na terenie całego Nadleśnictwa Krucz. 3) Zakres lub wartość: powyżej 130 000 euro 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.