eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach następujących zadań: ,, Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra,, ,, Remont drogi gminnej nr 100724D - ul. Sportowa w Czerninie,,Ogłoszenie z dnia 2019-04-19Ogłoszenie nr 540222-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Gmina Góra: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach następujących zadań: ,, Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra,, ,, Remont drogi gminnej nr 100724D - ul. Sportowa w Czerninie,,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Góra, krajowy numer identyfikacyjny 41105066900000, ul. ul. Mickiewicza  1 , 56-200  Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 443 644, e-mail poplawski@gora.com.pl, faks 065/543-26-58.
Adres strony internetowej (URL): www.gora.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.gora.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.gora.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, gońca, kuriera
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 101 - sekretariat, I piętro budynku


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach następujących zadań: ,, Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra,, ,, Remont drogi gminnej nr 100724D - ul. Sportowa w Czerninie,,
Numer referencyjny: BZP.271.31.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla następujących zadań: Część 1 ,, Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra,,. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: - roboty pomiarowe- ok. 0,085 km, - roboty ziemne- ok. 630 m3, - studnie rewizyjne- 1 studnia, - nawierzchni a z kostki kamiennej nieregularnej - ok. 8,00 m2, - studzienki ściekowe - 2 szt., - rurociągi kanalizacyjne - 44,0 m, - warstwy odsączające z piasku, podbudowa z kruszywa, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ok. 231,00 m2, - zabezpieczenie sieci ciepłowniczej: warstwy odsączające z piasku, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych ok. 26,00 m2, - nawierzchnia tłuczniowa: warstwy odsączające, podbudowa z kruszywa łamanego- ok. 605,00 m2, - nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej- ok. 4,8 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. Część 2 ,, Remont drogi gminnej nr 100724D - ul. Sportowa w Czerninie,,. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1,5 Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej m^2 100 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm m^2 5500 Ręczne oczyszczanie poboczy m^2 3000 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m^2 9000 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym o frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 m^2 9000 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym o frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 m^2 9000 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha 0,100 Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. Wymagania wspólne dla obu części, na które podzielono postępowanie: a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór w branży drogowej nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ, odpowiednią dla części, na które podzielono postępowanie. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego. Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm. ) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru to m.in.: 1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu. 2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy. 3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie. 4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji; .Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. 6.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót. 7.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy. 8. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo: - Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. - Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.

II.5) Główny kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Niniejsze wymagane jest do oceny oferty w ramach kryterium ,, doświadczenie osoby delegowanej do pełnienia nadzoru,,

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. / również w zakresie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na jego zasobach/ Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby zagospodarowaniem terenu. Wszelkie okoliczności związane ze składaniem, oceną dokumentów, ich form i ważności, a także okoliczności składania dokumentów przez wykonawców, którzy mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarto w ustawie Pzp oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załączniki nr 1, - wypełniony ,,Wykaz doświadczenia inspektora nadzoru", ZAŁ. nr 2, - dla części 1, ZAŁ. nr 3, - dla części 2, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie do spółek cywilnych ) tj. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby delegowanej do pełnienia nadzoru40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości lub części umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni; 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub bez wymaganej staranności i dbałości o interes Zamawiającego, np. nie stawia się na wezwania Zamawiającego; 3) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu czynności, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy; 4) braku możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze, 5) dopuszczenie do wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej bez konsultacji i zgody Zamawiającego, 6) zastąpienie któregokolwiek z inspektorów nadzoru osobą, która nie legitymuje się doświadczeniem tożsamym jak odpowiednio wskazane w ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia. 2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanej części umowy. 3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego. 5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego. 6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 7. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż nie przysługuje im prawo wypowiedzenia umowy bez zaistnienia ważnych przyczyn. 8. W przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone w części uwzględniającej wartość przerobu robót wykazanego do czasu odstąpienia oraz czasookresu, w którym usługa nadzoru była świadczona.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra,,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: - roboty pomiarowe- ok. 0,085 km, - roboty ziemne- ok. 630 m3, - studnie rewizyjne- 1 studnia, - nawierzchni a z kostki kamiennej nieregularnej - ok. 8,00 m2, - studzienki ściekowe - 2 szt., - rurociągi kanalizacyjne - 44,0 m, - warstwy odsączające z piasku, podbudowa z kruszywa, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ok. 231,00 m2, - zabezpieczenie sieci ciepłowniczej: warstwy odsączające z piasku, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych ok. 26,00 m2, - nawierzchnia tłuczniowa: warstwy odsączające, podbudowa z kruszywa łamanego- ok. 605,00 m2, - nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej- ok. 4,8 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby delegowanej do pełnienia nadzoru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ,, Remont drogi gminnej nr 100724D - ul. Sportowa w Czerninie,,.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1,5 Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej m^2 100 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm m^2 5500 Ręczne oczyszczanie poboczy m^2 3000 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m^2 9000 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym o frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 m^2 9000 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym o frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 m^2 9000 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha 0,100 Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby dlegowanej do pełnienia nadzoru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.