eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-04-19Ogłoszenie nr 539914-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Gmina Poddębice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poddębice, krajowy numer identyfikacyjny 73093438700000, ul. Łódzka  17/21 , 99-200  Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436782580, e-mail gmina@poddebice.pl, faks 43678 39 95.
Adres strony internetowej (URL): www.poddebice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.poddebice.pl/index_a.php?id=93


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.poddebice.pl/index_a.php?id=93


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w dziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, pokój nr 116


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice"
Numer referencyjny: IGKM.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający powierza Inspektorowi Nadzoru, nadzór przy realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na : "Termomodernizacji budynków na obszarze Gminy Poddębice" w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania prac w oparciu o opracowaną przez wykonawcę dokumentacją robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, audytem energetycznym oraz programem funkcjonalno -użytkowym, właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, w ustalonym w umowie z wykonawcami robót terminie, aby osiągnąć cel jakiemu przedsięwzięcie ma służyć. Inspektor Nadzoru ma obowiązek pełnić swoją funkcję z zachowaniem szczególnej staranności i dbałości o interes Zamawiającego tak, aby całość prac zrealizowana została z dużą starannością wykonania i o wysokim standardzie wykończenia, zapewniającym długotrwałe, bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie. Przedmiotem zamówienia jest: Części I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Gimnazjum w Poddębicach, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice W ramach przedmiotu zamówienia będzie realizowana: a)modernizacja (remont) systemu centralnego ogrzewania wraz z zamontowaniem grzejników z zaworami termostatycznymi i podpionowymi, wykonanie robót instalacyjnych, przygotowawczych i demontażowych, zastosowanie zaworów trójdrożnych z siłownikami dla potrzeb sterowania i zarządzania energią cieplną w budynku; b)docieplenie ścian zewnętrznych Hali Sportowej przy Gimnazjum ul. Polna 36 w Poddębicach oraz budynku zaplecza (oprócz ściany ryglowej); c)modernizacja (remont) systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej; d)docieplenie stropodachu zaplecza; e)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; f)docieplenie stropodachu Hali Sportowej ul. Polna 36 w Poddębicach; Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlanych w tym; 1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 2)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych; 3)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlano - montażowych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 4)organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót; 5)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych; 6)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 7)przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 8)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych; 9)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności; 10)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 11)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji; 12) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek , bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę; 13)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych; 14)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym, 15)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac; 16) sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w organizacji odbioru końcowego robót budowlano - montażowych ; 17) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego; 18) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych inwentaryzacji powykonawczej robót; 19) prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 20) weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlano - montażowych; 21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcą robót budowlano - montażowych w zakresie bhp; 22) udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji inwestycji; 23) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych wad; 24) zalecanie wykonawcy robót budowlano - montażowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 25) wspieranie i świadczenie pomocy Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych; 26) wykonywanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niewymienionych powyżej, a będących jednocześnie niezbędnymi dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 2.Wykonawca będzie kontrolował budowę ...... razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym: a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy; b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności których mowa w ust.1, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin. Części II: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku OSP/Centrum Społeczno-Kulturalne w Niewieszu Kolonii 39, 99-200 Poddębice. W ramach przedmiotu zamówienia będzie realizowana: a)docieplenie stropodachu; b)docieplenie ścian zewnętrznych; c)modernizację (remont) instalacji oświetlenia. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlano-montażowych w tym; 1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 2)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych; 3)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlano - montażowych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 4)organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót; 5)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych; 6)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 7)przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 8)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych; 9)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności; 10)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 11)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji; 12) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek , bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę; 13)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych; 14)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym, 15)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac; 16) sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w organizacji odbioru końcowego robót budowlano - montażowych ; 17) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego; 18) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych inwentaryzacji powykonawczej robót; 19)prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 20)weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlano - montażowych; 21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcą robót budowlano - montażowych w zakresie bhp; 22)udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji inwestycji; 23)poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych wad; 24)zalecanie wykonawcy robót budowlano - montażowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 25)wspieranie i świadczenie pomocy Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych; 26)wykonywanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niewymienionych powyżej, a będących jednocześnie niezbędnymi dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 2.Wykonawca będzie kontrolował budowę ...... razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym: a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy; b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu , każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podlegający nadzorowi został zawarty w audytach energetycznych i PFU załączonych w wersji elektronicznej - Zał. Nr 11 do SIWZ."

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Część II: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Część II: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia polegającej na co najmniej jednej termomodernizacji budynków o kubaturze co najmniej 10 000,00 m3 wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania o wartości min. 500 000,00 zł wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie;Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia spełniającymi co najmniej następujące wymagania tj: - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiada praktykę zawodową minimum od 5 lat, - inspektor nadzoru branży sanitarnej - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej lub instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada praktykę zawodową minimum od 5 lat, Część II: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia polegającej na co najmniej jednej termomodernizacji budynków o kubaturze co najmniej 2 000,00 m3 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej o wartości min. 100 000,00 zł wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie; Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia spełniającymi co najmniej następujące wymagania tj: - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiada praktykę zawodową minimum od 5 lat, - inspektor nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej lub instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum od 5 lat,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; B.2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.1) SIWZ. C. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt C. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: D.1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. D.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt D.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt D.1). D.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: A.1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; A.2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. A.3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

E. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: E.1) Formularz ofertowy dla danej części zamówienia - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. E.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych dla danej części zamówienia. E.3) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału udziału w postępowaniu dla danej części zamówienia. E.4) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dla danej części zamówienia. E.5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dla danej części zamówienia - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowa ilość dni pobytu na terenie robót w ciągu tygodnia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy dla danej części zamówienia, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ dla części I, załącznik Nr 10 do SIWZ dla części II.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Części I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Gimnazjum w Poddębicach, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotu zamówienia będzie realizowana: a)modernizacja (remont) systemu centralnego ogrzewania wraz z zamontowaniem grzejników z zaworami termostatycznymi i podpionowymi, wykonanie robót instalacyjnych, przygotowawczych i demontażowych, zastosowanie zaworów trójdrożnych z siłownikami dla potrzeb sterowania i zarządzania energią cieplną w budynku; b)docieplenie ścian zewnętrznych Hali Sportowej przy Gimnazjum ul. Polna 36 w Poddębicach oraz budynku zaplecza (oprócz ściany ryglowej); c)modernizacja (remont) systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej; d)docieplenie stropodachu zaplecza; e)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; f)docieplenie stropodachu Hali Sportowej ul. Polna 36 w Poddębicach; Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlanych w tym; 1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 2)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych; 3)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlano - montażowych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 4)organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót; 5)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych; 6)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 7)przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 8)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych; 9)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności; 10)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 11)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji; 12) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek , bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę; 13)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych; 14)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym, 15)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac; 16) sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w organizacji odbioru końcowego robót budowlano - montażowych ; 17) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego; 18) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych inwentaryzacji powykonawczej robót; 19) prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 20) weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlano - montażowych; 21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcą robót budowlano - montażowych w zakresie bhp; 22) udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji inwestycji; 23) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych wad; 24) zalecanie wykonawcy robót budowlano - montażowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 25) wspieranie i świadczenie pomocy Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych; 26) wykonywanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niewymienionych powyżej, a będących jednocześnie niezbędnymi dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 2.Wykonawca będzie kontrolował budowę ...... razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym: a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy; b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego oraz dotyczący czynności których mowa w ust.1, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71540000-5, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Dodatkowa ilość dni pobytu na terenie robót w ciągu tygodnia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Części II: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku OSP/Centrum Społeczno-Kulturalne w Niewieszu Kolonii 39, 99-200 Poddębice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotu zamówienia będzie realizowana: a)docieplenie stropodachu; b)docieplenie ścian zewnętrznych; c)modernizację (remont) instalacji oświetlenia. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlano-montażowych w tym; 1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 2)udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlano-montażowych; 3)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlano - montażowych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcy tych robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 4)organizowanie w razie potrzeby w porozumieniu z Zamawiającym i obowiązkowe uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni, jak również przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podjęcia decyzji o każdym zagadnieniu które będzie wpływało na postęp robót; 5)sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych; 6)kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 7)przygotowywanie do odbioru częściowych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlano -montażowych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 8)poświadczenie terminu zakończenia robót budowlano - montażowych; 9)dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów, aprobat technicznych itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych po zakończeniu robót oraz sprawdzanie ich autentyczności; 10)powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 11)pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych przy realizacji inwestycji; 12) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek , bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją robót niewymagających pozwolenia na budowę; 13)przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych; 14)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych pod względem technicznym i jakościowym, 15)sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac; 16) sprawdzanie gotowości do odbioru i pomoc Zamawiającemu w organizacji odbioru końcowego robót budowlano - montażowych ; 17) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego; 18) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlano - montażowych inwentaryzacji powykonawczej robót; 19)prowadzenie dokumentacji budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 20)weryfikowanie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlano - montażowych; 21) kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcą robót budowlano - montażowych w zakresie bhp; 22)udział na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji inwestycji; 23)poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - montażowych wad; 24)zalecanie wykonawcy robót budowlano - montażowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 25)wspieranie i świadczenie pomocy Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlano - montażowych; 26)wykonywanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niewymienionych powyżej, a będących jednocześnie niezbędnymi dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 2.Wykonawca będzie kontrolował budowę ...... razy w tygodniu, a w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego, przy czym: a)przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy; b)pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu , każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71540000-5, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Dodatkowa ilość dni pobytu na terenie robót w ciągu tygodnia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.