Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-08

Chorzów: ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW W RAMACH STACJONARNEGO I MOBILNEGO PUNKTU ODPADÓW

Numer ogłoszenia: 53988 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych , Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 32 2-411-261...9, faks 32 2-417-458.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA CHORZÓW W RAMACH STACJONARNEGO I MOBILNEGO PUNKTU ODPADÓW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Miasta Chorzów przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 14:00 w ramach stacjonarnego punktu,
2. zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Miasta Chorzów raz na 3 miesiące w 14 mobilnych punktach,
3. wywóz i utylizacja w sortowni odpadów lub punktach odbioru odpadów..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami
90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku - zgodnie z załącznikiem nr 1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek spełniają łącznie).
   Ocena spełniania warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę na łączną kwotę minimum 15.000 brutto w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta.
   Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku - zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz stosowne dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie).

   Ocena spełniania warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zadania minimum - 1 samochód dostawczy o ładowności do 5t.
   Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku - zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz stosowne dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek spełniają łącznie).
   Ocena spełniania warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku - zgodnie z załącznikiem nr 1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek spełniają łącznie).
   Ocena spełniania warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku - zgodnie z załącznikiem nr 1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek spełniają łącznie).
   Ocena spełniania warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 1 SIWZ ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
3. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu. Pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej.
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom ( jeżeli dotyczy). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej:
1. w zakresie zmiany terminu:
a)w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)w przypadku wystąpienia siły wyższej,
2.w zakresie wynagrodzenia:
a)w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chorzów - Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów pok. 237, II piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chorzów - Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów pok. 237, II piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z CHORZOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Chorzowie » więcej : Usługi gospodarki odpadami »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU