eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie TolkmickoOgłoszenie z dnia 2012-12-28

Gdynia: Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko
Numer ogłoszenia: 529898 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni , ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 355 33 33, faks (58) 620 67 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na przebudowie Nabrzeża Wschodniego, opaski brzegowej, Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko. Zadaniem zaprojektowanych konstrukcji jest umożliwienie cumowania jednostek o zanurzeniu do 3m oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Konstrukcję podzielić można na 4 zasadnicze elementy funkcjonalne: 1. Nabrzeże Wschodnie (wraz z Nabrzeżem Postojowym), 2. Nabrzeże Zamykające 3. Falochron Wschodni 4. Opaskę brzegową. Przedmiotem zamówienia nie obejmuje wykonania prac rozbiórkowych i elektrycznych na nabrzeżu Czołowym (przy pomoście mariny), Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 1) remont Nabrzeża Wschodniego (wraz z Nabrzeżem Postojowym),(z uwagi na charakter wykonywanych prac parametry nabrzeża i jego funkcje nie ulegną zmianie) w tym: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, d) wykonanie kotew mikropalowych e) wykonanie oczepu żelbetowego, f) wykonanie murków oporowych, podbudowy płyty slipu i stanowiska dźwigowego g) uzupełnienie nasypów pod płytą nabrzeża, wykonanie nawierzchni. płyty slipu, montaż elementów wyposażenia instalacyjnego (punkt poboru mediów, oświetlenie) h) prace wykończeniowe (zasyp z gruntu urodzajnego, montaż drabinek, odbojnic i stojaków sprzętu ratunkowego). 2) przebudowy Nabrzeża Zamykającego: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, , d) wykonanie oczepu żelbetowego, e) wykonanie płyty nabrzeża f) prace wykończeniowe 3) przebudowy Falochron Wschodniego i opaski brzegowej: a) wykonanie prac rozbiórkowych, b) przegląd dna linii wbicia ścianki, c) wbicie ścianek szczelnych, d) wykonanie kotew mikropalowych e) formowanie wewnętrznych warstw i opaski brzegowej f) zasyp wewnętrzny grodzy głowicy części falochronu g) wykonanie oczepu żelbetowego, h) uzupełnienie nasypów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż elementów wyposażenia instalacyjnego ( oświetlenie, sprzętu ratunkowego) i) prace wykończeniowe (zasyp z gruntu urodzajnego, montaż drabinek, odbojnic i stojaków sprzętu ratunkowego) 4) Roboty podczyszczeniowe Nabrzeże Wschodnie (wraz z Nabrzeże Postojowe) i Nabrzeże Zamykające będzie miało długość linii odbojowej 258,26m (147,46m + 42,38m, 68,42m). Nabrzeża te wyposażone zostaną w drabinki, odbojnice i stojaki sprzętu ratunkowego oraz urządzenia cumownicze (pachoły). Falochron Wschodni o długości linii odbojowej184,33m wyposażony zostanie w urządzenia odbojowe, cumownicze i nawigacyjne (drabinki, odbojnice i stojaki sprzętu ratunkowego, pachoły, świtało nawigacyjne, pławy nawigacyjne). Opaska brzegowa zabezpieczać będzie wschodnie przedpole portu. Całkowita długość 46,8 m zwieńczona murem łamacza fal, ze ścieżką spacerową i stanowiskiem sprzętu ratunkowego. Bariera przeciwrozlewowa o długości całkowitej zapory 100mb (5 elementów po 20mb). Transportowana na zwijadle zamontowanym na przyczepie z zaczepem kulowym. Przyczepa wolnostojąca umieszczona na przystani przemieszczana w razie potrzeby w miejsce awarii. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją techniczną) stanowiącym część III SIWZ oraz na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Tytuł projektu: Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego porcie Tolkmicko..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.15.00 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 17.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 382 000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące w szczególności: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnianie powyższego warunku będzie oceniane łącznie), tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto (osiem milionów złotych) każda, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty i oświadczenia wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca odpowiednie warunki udziału w postępowaniu spełnia. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące w szczególności: 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponować niżej wymienioną osobą: A. 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub specjalizacji budowle hydrotechniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 ze zm.) i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (lub robót), w tym doświadczenie zdobyte przy kierowaniu jako kierownik budowy (lub robót) co najmniej 2 (dwiema) robotami hydrotechnicznymi polegającymi na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów o wartości (wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych rozumiane jako zaangażowanie finansowe wykonawcy robót budowlanych w okresie kierowania przez wskazaną osobę tymi robotami) nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (pięć milionów złotych brutto) każda. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty i oświadczenia wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca odpowiednie warunki udziału w postępowaniu spełnia. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące w szczególności: 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną spełnianie powyższego warunku będzie oceniane łącznie), tj. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty i oświadczenia wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca odpowiednie warunki udziału w postępowaniu spełnia. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: g) kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o dokumentację projektową i przedmiary robót. h) Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do IDW.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ad pkt. III.4) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: f) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełniania warunków, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. (i) - (j) również w stosunku do tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ. § 15. ZMIANY UMOWY 1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, istnieje w razie: a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 Kodeksu cywilnego, b) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych, c) zaistnienia siły wyższej, d) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, e) zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do Przedmiotu umowy lub też zmiany ustalonej praktyki stosowania tej stawki, f) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy, g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia opóźnień niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w uzyskaniu informacji od innych podmiotów, h) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, i) naliczenia kar umownych i ich zamiany na inne świadczenie Wykonawcy, w szczególności przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji, j) wad dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, k) znalezisk archeologicznych, o charakterze militarnym lub innym podobnym, l) wstrzymania bądź zawieszenia finansowania umowy, m) wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających osobie wyznaczonej z ramienia Zamawiającego do prowadzenia nadzoru nad robotami pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia przez Zamawiającego innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do pełnienia w/w funkcji, n) wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających osobie wyznaczonej z ramienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia przez Wykonawcę innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do pełnienia w/w funkcji, o) konieczności wydobycia odnalezionych przeszkód podwodnych. - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i / lub wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń Stron. 2. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw niemu wystarczających środków ostrożności. 3. W żadnym przypadku niniejszych postanowień nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze Stron roszczenia do żądania zmiany Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony. 4. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok.44, tel.+48 661-22-63 po uprzed uzgodn lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu zgłoszen na adres zam_pub@umgdy.gov.pl Cena 1312,30 zł + koszty wysył.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 godzina 09:50, miejsce: Siedziba Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 8 (Kancelaria Ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Tytuł projektu: Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego porcie Tolkmicko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.