eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 528068-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Zarząd Mienia Komunalnego: Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Komunalnego, krajowy numer identyfikacyjny 20024107400000, ul. gen. J. Bema  89/1 , 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857479457, e-mail zp@zmk.bialystok.pl, faks 857479483.
Adres strony internetowej (URL): www.zmk.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszczone jest również przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca (w godzinach pracy Zarządu Mienia Komunalnego, o których mowa w rozdziale II SIWZ). Adres: Zarząd Mienia Komunalnego ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat pok. 201. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo od dnia 13 marca 2020 r. w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku wstrzymane zostały do odwołania wizyty interesantów w celu osobistego załatwiania spraw. Oferty kancelaryjne lub inne składane dokumenty dostarczane osobiście do Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku będą mogły być przekazane za pomocą skrzynki zawieszonej na budynku przy drzwiach wejściowych.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie.
Numer referencyjny: TO.263.22.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: - wycinka drzew (mierzony na wys. 130 cm) - 7 000 cm; - usuwanie powalonych drzew i konarów - 800 cm; - frezowanie pni (obwód mierzony na wys. ok. 5 cm) - 5 000 cm. Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu, w terminach określonych stosownymi przepisami. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego. Drzewa przeznaczone do usunięcia zostaną wskazane Wykonawcy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, po wspólnie przeprowadzonych oględzinach i oznakowane w terenie. Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji usługi, awaryjne usuwanie drzew, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Awaryjne usunięcie drzew zostanie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie do natychmiastowego wykonania, co zostanie potwierdzone pisemnie protokołem konieczności w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót i zapewnić na własny koszt warunki bezpieczeństwa, zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Wszystkie prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego lub chodnika musi być odpowiednio zabezpieczony. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem i uzyska stosowne pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt. Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania. Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Pomiar miąższości pozyskanego drewna będzie wstępnie określany przed jego wycinką i ewentualnie weryfikowany po wycince. Zakres rzeczowy prac: Prace przy drzewach należy prowadzić zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz aktualnymi, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP, związanymi z zasadami prawidłowej wycinki drzew, a także zachowaniem poniższych zasad: - prace powinny być realizowane w sposób przyjazny środowisku, zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie wycinki drzew. Ponadto roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, a po ich zakończeniu teren należy uprzątnąć z jednoczesnym zagospodarowaniem wytworzonych odpadów z godnie z umową, przywrócić stan pierwotny oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego; - cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac; - prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (Certyfikat European Treeworker lub równoważny). Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Poszczególny rodzaj prac: - wycinka drzew - usunięcie drzewa jak najniżej podłoża (max. 30cm), wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących. Po ścięciu pozostawiony pień w zależności od wskazań Zamawiającego musi być sfrezowany. Obwód mierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu; - usuwanie powalonych drzew i konarów - usuwanie należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących; - usuwanie pni drzew poprzez frezowanie - frezowanie pnia oraz wystających ponad poziom gruntu nabiegów korzeniowych. Frezowanie pnia należy wykonywać do poziomu min 10 cm poniżej właściwego poziomu gruntu, po frezowaniu teren należy oczyścić i zniwelować oraz w razie potrzeby uzupełnić warstwą urodzajnej ziemi do wymaganego poziomu i wysiać trawę. Obwód mierzony na wys. ok. 5 cm od poziomu gruntu. Wymagania sprzętowe i wyposażenie: Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac przy użyciu drabin, rusztowań, za pomocą podnośnika lub metodą alpinistyczną, z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa w tym osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenia swoich pracowników w specjalne środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze oraz do właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt m.in. sprzęt oraz transport niezbędny do realizacji zamówienia, w tym: samochód ciężarowy/ciągnik z przyczepą/samochód dostawczy z koszem do prac na wysokościach, sprzęt alpinistyczny, piły ręczne/motorowe, rębak, frezarkę oraz środek transportu do wskazania i odbioru prac w terenie itp. Lokalizacja wykonywanych prac: Prace realizowane będą na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białystok, będące w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Strefa zurbanizowana, osiedla mieszkalne, drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów, przy budynkach mieszkalnych. Natomiast drewno będące własnością Zamawiającego, przetransportowane będzie przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 40 km (na terenie miasta). Kategorie trudności prac: III stopień trudności: wymaga usuwania drzew odcinkami przy użyciu lin, z możliwością zrzucania urobku bezpośrednio pod drzewo, przy konieczności korzystania z lin dla opuszczania do 50% całej masy usuwanej, a w przypadku pracy z podnośnika przesterowanie do 50% gałęzi przy pomocy kosza podnośnika. Drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów przy budynkach mieszkalnych (tereny osiedli mieszkalnych). Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie, tj.: Lp. Kategoria drzewa Obwód drzewa mierzony w cm (na wysokości 130 cm od gruntu) Ilość szt. 1. I od 61 cm do 120 30 2. II od 121 cm do 180 cm 30 3. III od 181 cm do 240 cm 20 4. IV powyżej 241 cm 10 Wykonywanie prac: metodą alpinistyczną, przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego. Wymagane uprawnienia: kierownik prac musi posiadać uprawnienia dopuszczające do pracy związanej z chirurgią drzew ozdobnych np. SITO NOT lub EUROPEAN TREEWORKER itp. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego. Teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie i na swój koszt tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, a pozyskany w wyniku przycinki drzew materiał zielony i pozostałe odpady, wywiezie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt. (niedopuszczalne jest palenie odpadów). W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, w szczególności uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. Szczegółowy zakres rzeczowy prac: Prace pielęgnacyjne: muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu, w terminach określonych stosownymi przepisami. Zaleca się wykonywanie prac metodą alpinistyczną przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego, ponieważ metoda ta zapewnia lepszą penetrację korony i mniejsze przypadkowe uszkodzenia pnia i konarów. Prace wykonywane muszą być z zachowaniem poniższych zasad: 1) prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom, 2) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie drzewa, chyba ze mają na celu: a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, b) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa, c) wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. Zabiegi ww. Wykonawca realizować będzie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu pielęgnacji dobranego indywidualnie do każdego drzewa. Dokumentacja przechowywana będzie u Zamawiającego przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. Samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi uszkodzenie, drzewa. Natomiast samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi zniszczenie, drzewa. Wykonawca w pełni odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie drzew, 3) teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem. Wszystkie prace w pasach drogowych mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego musi być oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi, 4) prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania, 5) po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 6) pozyskany materiał zielony staje się własnością Wykonawcy. Koszty i odpowiedzialność za usunięcie i likwidację ww. ponosi Wykonawca (niedopuszczalne jest palenie odpadów), 7) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanej usługi ponosi wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania prac. Wszelkie kary i mandaty karne nałożone na Zamawiającego przez podmioty uprawnione wskutek zaniedbań dokonanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą pokrywane przez Wykonawcę w pełnej wysokości. Lokalizacja: Prace będą prowadzone na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdorazowe zlecenie. Nieruchomości cechuje różna kategoria trudności w wykonywaniu prac: I Kategoria trudności: - usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością swobodnego zrzucania na ziemię - drzewa rosnące poza ciągami pieszymi, z dala od głównego ruchu ulicznego, osiedlowe zieleńce, place zabaw, II Kategoria trudności: - ścinka gałęzi z koniecznością użycia lin pomocniczych do opuszczania większych gałęzi lecz nie więcej niż do 50% całej ilości usuwanej z drzewa - z uwagi na inne utrudnienia znajdujące się w najbliższym otoczeniu drzewa (bliskie sąsiedztwo np. budynków). Nie dotyczy drzew rosnących przy drogach wewnętrznych i osiedlowych ciągach pieszych. Cięcia pielęgnacyjne: Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, wykonywane są jako zabiegi sanitarne poprzedzające wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. Pora cięć: drzewa iglaste - przez cały rok, drzewa liściaste - przez cały rok (za wyjątkiem żywych części drzew "płaczących" z rodzaju; brzoza, grab, klon, u których cięcia należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do października). Rozmiar cięć: Bez ograniczeń tylko w przypadku usuwania pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Miejsce cięć Gatunki liściaste: - gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, z zasadą nie naruszania kalusa bez względu na jego wielkość, - gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę - tak, aby nie kaleczyć obrączki; Gałęzie żywe wyrastające pod katem zbliżonym do kąta prostego - tnie się tuż za obrączką, w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym wykonywane jest cięcie. - likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd. W każdym przypadku usuwania gałęzi żywych - nad raną musi pozostać żywy odpowiedniej wielkości, zdolny do gojenia powstałej rany konar. Gatunki iglaste: - gałęzie żywe i martwe - tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi Jakość cięć: Cięcie musi być wykonane we właściwym miejscu. Powierzchnia cięć musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrą piłą. W celu uzyskania wymaganej jakości cięcia, gałęzie powinny być przed wykonaniem ostatecznego cięcia skrócone. W celu uniknięcia uszkodzeń drzewa przy usuwaniu gałęzi grubych, bardzo grubych i konarów zaleca się cięcia stopniowe, odcinkami i opuszczanie odciętych części w sposób kontrolowany na linach. Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą łańcuchową. Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnym narzędzi. Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnienie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. Zakazane jest ześlizgiwanie się po pniu w drzewołazach. Po wykonaniu zabiegów sanitarnych w obrębie korony drzewa, które wykonywane są jako pierwsze Wykonawca podejmie dalsze prace pielęgnacyjne indywidualnie dobrane dla każdego wcześniej wskazanego drzewa określone w protokole prac. Dalsze prace będą polegały na wykonaniu cięć korygujących, prześwietlających, technicznych budowlanych (kolizja z obiektami) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych . Cięci korygujące w tym formowanie korony: Cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom. Prowadzone są przez całe życie drzewa - wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektórymi cechami osobniczymi poszczególnych egzemplarzy. Wykonuje się je zwykle łącznie z cięciami sanitarnymi. Cięcia korygujące obejmują: odciążanie korony, redukcję korony oraz usuwanie gałęzi nieprawidłowych (np. krzyżujących się, ocierających, wyrastających pod ostrym kątem, gałęzi rosnących do wnętrza korony - nadmiernie ją zagęszczających. UWAGA - dotyczy tylko zabiegu poprawy statyki drzewa. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi wykonać dokumentację fotograficzną każdego drzewa wskazanego do poprawy statyki w zleceniu prac. Wykonane zdjęcia muszą być ostre oraz wykadrowane w taki sposób, aby widoczny był pokrój korony drzewa i jej objętość. Po przeprowadzeniu pielęgnacji Wykonawca ponownie zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną, z tej samej perspektywy i miejsca jak przed przystąpieniem do prac, aby widoczny był postęp prac i ilości usuniętej objętości korony. Dokumentacja zdjęciowa staje się własnością Zamawiającego i musi zostać przekazana w formie papierowej lub plików komputerowych, w ustalony sposób, po podpisaniu protokołu odbioru prac w terminie do 7 dni. a) Pora cięć: Od lutego do października - za wyjątkiem drzew z rodzaju: brzoza, grab, klon, na których cięcia należy wykonać od czerwca do października b) Rozmiar cięć: w jednym nawrocie całkowity wymiar wszystkich cięć nie powinien przekroczyć 30% korony z zasadą dążenia do zachowania naturalnej formy pokroju korony charakterystycznego dla danego gatunku. Cięcie gałęzi grubych jest możliwe tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobów skorygowania wad. Przy wykonywaniu odciążeń i korekt budowy korony zasadą jest usuwanie masy z gałęzi cieńszych przed tą samą masą gałęzi grubszych. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Cięcia prześwietlające: Cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa. Zabieg ten jest bliski cięciom korygującym i obowiązują przy nim te same zasady. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do września. b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach pozostałych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach pozostałych. Cięcia techniczne budowlane (kolizja z obiektami): Wykonywane w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Cięcia te polegają na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a następnie na redukcji pozostałej części korony w celu zachowania statyki. W przypadku poprawy warunków świetlnych w lokalach polegają dodatkowo na rozrzedzeniu korony i obniżenia wierzchołka, a w uzasadnionych przypadkach wyprowadzeniu korony na boki. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych: Cięcia te mają na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości nie mniejszy niż 4,5 m nad drogą i nie mniejsza niż 2,5 m nad ciągiem pieszym. Cięcie grubych gałęzi należy wykonywać w ostateczności w porozumieniu z Zamawiającym. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października. b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Wymagane uprawnienia i dokumenty: Cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenie swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze, oraz właściwe oznakowanie miejsca wykonywanych prac, a także zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac. Prace muszą być wykonywane przez przeszkolone osoby zwane arborystami; preferowany jest zawód Tree Worker, wykonawca powinien przedstawić stosowne certyfikaty lub stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. UWAGA !!! Cięcia koron drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. W razie wystąpienia ptasich gniazd wykonawca winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego i zaniechać prac. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77300000-3
77211500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się: Zadanie nr 1: a) dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Zadanie nr 2: b) dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); UWAGA! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w niniejszym punkcie musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże się, że: Zadanie nr 1: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę lub wykonuje co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę (umowę) zamawiający uzna usługę polegającą na wycince drzew oraz frezowaniu pni o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zadanie nr 2: b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę lub wykonuje co najmniej jedną usługę. Za co najmniej jedną usługę (umowę) zamawiający uzna usługę polegającą na pielęgnacyjnej przycince drzew o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (Platforma zakupowa) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 2 zostanie przekazany wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy złożyć w formie pisemnej bądź elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez zakładkę "Korespondencja". 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 3 ppkt 1 zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą. 4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załączonego wzoru załącznik nr 6.1 i 6.2, do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 9 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 11. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 10 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 5 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 i 4 winien złożyć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 14. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów (forma pisemna-tradycyjna): 1) wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ (nie podpisanie oraz niezałączenie do oferty formularza ofertowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) - dot. zadania nr 1 i 2, 2) wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy szczegółowy formularz cenowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ (nie podpisanie oraz niezałączenie do oferty szczegółowego formularza cenowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) - dot. zadania nr 1 i 2, 3) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności. 15. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów (forma elektroniczna): 1) formularz ofertowy (w systemie), 2) wypełniony uszczegółowiony formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - należy sporządzić poza aplikacją (dot. zadania nr 1 i 2), Uwaga! * Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest "narzędziem technicznym" niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego uszczegółowionego formularza ofertowego. * Brak złożenia uszczegółowionego formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ, będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. * W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy uszczegółowionym formularzem ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ), a formularzem generowanym przez Platformę Zakupową, jako wiążącą zamawiający uzna treść załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) wypełniony szczegółowy formularz cenowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - należy sporządzić poza aplikacją (dot. zadania nr 1 i 2), 4) zobowiązanie innego podmiotu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności, 5) pełnomocnictwo(a) do złożenia oferty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru albo ewidencji - a oferta została podpisana przez pełnomocnika, 6) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ww. dokumenty: * muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, * należy dodać w zakładce OFERTY poprzez wybranie polecenia "Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zadanie nr 1 § 10 Zmiana warunków umowy 1. Wszelkie zmiany treści umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku zmian organizacyjnych i personalnych u Wykonawcy polegających w szczególności na zmianie osób biorących udział w realizacji umowy lub sprawujących nadzór nad jej realizacją. 3. W przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 4. W przypadku zmiany podwykonawcy usług, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny. 5. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek innego podmiotu po spełnieniu warunków w § 9 ust. 4 i 5. 6. Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia ww. okoliczności Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych. 7. W przypadku zmiany rachunku Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 5 umowy. 8. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2-7, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. zadanie nr 2 § 10 Zmiana warunków umowy 1. Wszelkie zmiany treści umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku zmian organizacyjnych i personalnych u Wykonawcy polegających w szczególności na zmianie osób biorących udział w realizacji umowy lub sprawujących nadzór nad jej realizacją. 3. W przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 4. W przypadku zmiany podwykonawcy usług, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny. 5. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek innego podmiotu po spełnieniu warunków w § 9 ust. 4 i 5. 6. Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia ww. okoliczności Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych. 7. W przypadku zmiany rachunku Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 5 umowy. 8. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2-7, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty powinny być sporządzone w języku polskim (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 3 oraz załączniku nr 4 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej bądź elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej (informacje dot. składania w formie elektronicznej opisane są w rozdz. XII SIWZ oraz w informacji dla Wykonawcy, znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" - załącznik nr 9 do SIWZ). Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty składane za pomocą Platformy: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce "Oferty" do dnia 14.04.2020 r., do godziny 10:00. 2. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe. 3. Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy nastąpi w dniu 14.04.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Oferty składane tradycyjnie: 4. Ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 14.04.2020 r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert w formie pisemnej nastąpi w dniu 14.04.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201. 6. W dniu 14 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:15, będzie można obejrzeć transmisje z sesji otwarcia ofert na kanale Zarządu Mienia Komunalnego w serwisie YouTube adres: https://youtu.be/I9IbWFRr0JA (powyższe zgodne jest z informacją zawartą na stronie internetowej www.uzp.gov.pl). 7. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Rozdział XXVI. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarządzie Mienia Komunalnego, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https:// zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ ? inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Mienia Komunalnego z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok /nazwa zamawiającego/ jest Pan Łukasz Żak, kontakt: nr tel. 85.74-79-433 lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr postępowania: TO.263.22.2020 Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie. /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: - wycinka drzew (mierzony na wys. 130 cm) - 7 000 cm; - usuwanie powalonych drzew i konarów - 800 cm; - frezowanie pni (obwód mierzony na wys. ok. 5 cm) - 5 000 cm. Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu, w terminach określonych stosownymi przepisami. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego. Drzewa przeznaczone do usunięcia zostaną wskazane Wykonawcy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, po wspólnie przeprowadzonych oględzinach i oznakowane w terenie. Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji usługi, awaryjne usuwanie drzew, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Awaryjne usunięcie drzew zostanie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie do natychmiastowego wykonania, co zostanie potwierdzone pisemnie protokołem konieczności w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót i zapewnić na własny koszt warunki bezpieczeństwa, zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Wszystkie prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego lub chodnika musi być odpowiednio zabezpieczony. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem i uzyska stosowne pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt. Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania. Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Pomiar miąższości pozyskanego drewna będzie wstępnie określany przed jego wycinką i ewentualnie weryfikowany po wycince. Zakres rzeczowy prac: Prace przy drzewach należy prowadzić zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz aktualnymi, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP, związanymi z zasadami prawidłowej wycinki drzew, a także zachowaniem poniższych zasad: - prace powinny być realizowane w sposób przyjazny środowisku, zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie wycinki drzew. Ponadto roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, a po ich zakończeniu teren należy uprzątnąć z jednoczesnym zagospodarowaniem wytworzonych odpadów z godnie z umową, przywrócić stan pierwotny oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego; - cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac; - prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (Certyfikat European Treeworker lub równoważny). Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Poszczególny rodzaj prac: - wycinka drzew - usunięcie drzewa jak najniżej podłoża (max. 30cm), wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących. Po ścięciu pozostawiony pień w zależności od wskazań Zamawiającego musi być sfrezowany. Obwód mierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu; - usuwanie powalonych drzew i konarów - usuwanie należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących; - usuwanie pni drzew poprzez frezowanie - frezowanie pnia oraz wystających ponad poziom gruntu nabiegów korzeniowych. Frezowanie pnia należy wykonywać do poziomu min 10 cm poniżej właściwego poziomu gruntu, po frezowaniu teren należy oczyścić i zniwelować oraz w razie potrzeby uzupełnić warstwą urodzajnej ziemi do wymaganego poziomu i wysiać trawę. Obwód mierzony na wys. ok. 5 cm od poziomu gruntu. Wymagania sprzętowe i wyposażenie: Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac przy użyciu drabin, rusztowań, za pomocą podnośnika lub metodą alpinistyczną, z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa w tym osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenia swoich pracowników w specjalne środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze oraz do właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt m.in. sprzęt oraz transport niezbędny do realizacji zamówienia, w tym: samochód ciężarowy/ciągnik z przyczepą/samochód dostawczy z koszem do prac na wysokościach, sprzęt alpinistyczny, piły ręczne/motorowe, rębak, frezarkę oraz środek transportu do wskazania i odbioru prac w terenie itp. Lokalizacja wykonywanych prac: Prace realizowane będą na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białystok, będące w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Strefa zurbanizowana, osiedla mieszkalne, drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów, przy budynkach mieszkalnych. Natomiast drewno będące własnością Zamawiającego, przetransportowane będzie przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 40 km (na terenie miasta). Kategorie trudności prac: III stopień trudności: wymaga usuwania drzew odcinkami przy użyciu lin, z możliwością zrzucania urobku bezpośrednio pod drzewo, przy konieczności korzystania z lin dla opuszczania do 50% całej masy usuwanej, a w przypadku pracy z podnośnika przesterowanie do 50% gałęzi przy pomocy kosza podnośnika. Drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów przy budynkach mieszkalnych (tereny osiedli mieszkalnych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji w sytuacji awaryjnej (usuwanie niebezpiecznych drzew) 30,00
Termin płatności min. 14 dni - max. 21 dni10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie, tj.: Lp. Kategoria drzewa Obwód drzewa mierzony w cm (na wysokości 130 cm od gruntu) Ilość szt. 1. I od 61 cm do 120 30 2. II od 121 cm do 180 cm 30 3. III od 181 cm do 240 cm 20 4. IV powyżej 241 cm 10 Wykonywanie prac: metodą alpinistyczną, przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego. Wymagane uprawnienia: kierownik prac musi posiadać uprawnienia dopuszczające do pracy związanej z chirurgią drzew ozdobnych np. SITO NOT lub EUROPEAN TREEWORKER itp. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego. Teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie i na swój koszt tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, a pozyskany w wyniku przycinki drzew materiał zielony i pozostałe odpady, wywiezie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt. (niedopuszczalne jest palenie odpadów). W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, w szczególności uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. Szczegółowy zakres rzeczowy prac: Prace pielęgnacyjne: muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu, w terminach określonych stosownymi przepisami. Zaleca się wykonywanie prac metodą alpinistyczną przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego, ponieważ metoda ta zapewnia lepszą penetrację korony i mniejsze przypadkowe uszkodzenia pnia i konarów. Prace wykonywane muszą być z zachowaniem poniższych zasad: 1) prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom, 2) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie drzewa, chyba ze mają na celu: a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, b) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa, c) wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. Zabiegi ww. Wykonawca realizować będzie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu pielęgnacji dobranego indywidualnie do każdego drzewa. Dokumentacja przechowywana będzie u Zamawiającego przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. Samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi uszkodzenie, drzewa. Natomiast samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi zniszczenie, drzewa. Wykonawca w pełni odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie drzew, 3) teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem. Wszystkie prace w pasach drogowych mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego musi być oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi, 4) prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania, 5) po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 6) pozyskany materiał zielony staje się własnością Wykonawcy. Koszty i odpowiedzialność za usunięcie i likwidację ww. ponosi Wykonawca (niedopuszczalne jest palenie odpadów), 7) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanej usługi ponosi wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania prac. Wszelkie kary i mandaty karne nałożone na Zamawiającego przez podmioty uprawnione wskutek zaniedbań dokonanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą pokrywane przez Wykonawcę w pełnej wysokości. Lokalizacja: Prace będą prowadzone na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdorazowe zlecenie. Nieruchomości cechuje różna kategoria trudności w wykonywaniu prac: I Kategoria trudności: - usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością swobodnego zrzucania na ziemię - drzewa rosnące poza ciągami pieszymi, z dala od głównego ruchu ulicznego, osiedlowe zieleńce, place zabaw, II Kategoria trudności: - ścinka gałęzi z koniecznością użycia lin pomocniczych do opuszczania większych gałęzi lecz nie więcej niż do 50% całej ilości usuwanej z drzewa - z uwagi na inne utrudnienia znajdujące się w najbliższym otoczeniu drzewa (bliskie sąsiedztwo np. budynków). Nie dotyczy drzew rosnących przy drogach wewnętrznych i osiedlowych ciągach pieszych. Cięcia pielęgnacyjne: Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, wykonywane są jako zabiegi sanitarne poprzedzające wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. Pora cięć: drzewa iglaste - przez cały rok, drzewa liściaste - przez cały rok (za wyjątkiem żywych części drzew "płaczących" z rodzaju; brzoza, grab, klon, u których cięcia należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do października). Rozmiar cięć: Bez ograniczeń tylko w przypadku usuwania pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Miejsce cięć Gatunki liściaste: - gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, z zasadą nie naruszania kalusa bez względu na jego wielkość, - gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę - tak, aby nie kaleczyć obrączki; Gałęzie żywe wyrastające pod katem zbliżonym do kąta prostego - tnie się tuż za obrączką, w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym wykonywane jest cięcie. - likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd. W każdym przypadku usuwania gałęzi żywych - nad raną musi pozostać żywy odpowiedniej wielkości, zdolny do gojenia powstałej rany konar. Gatunki iglaste: - gałęzie żywe i martwe - tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi Jakość cięć: Cięcie musi być wykonane we właściwym miejscu. Powierzchnia cięć musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrą piłą. W celu uzyskania wymaganej jakości cięcia, gałęzie powinny być przed wykonaniem ostatecznego cięcia skrócone. W celu uniknięcia uszkodzeń drzewa przy usuwaniu gałęzi grubych, bardzo grubych i konarów zaleca się cięcia stopniowe, odcinkami i opuszczanie odciętych części w sposób kontrolowany na linach. Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą łańcuchową. Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnym narzędzi. Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnienie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. Zakazane jest ześlizgiwanie się po pniu w drzewołazach. Po wykonaniu zabiegów sanitarnych w obrębie korony drzewa, które wykonywane są jako pierwsze Wykonawca podejmie dalsze prace pielęgnacyjne indywidualnie dobrane dla każdego wcześniej wskazanego drzewa określone w protokole prac. Dalsze prace będą polegały na wykonaniu cięć korygujących, prześwietlających, technicznych budowlanych (kolizja z obiektami) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych . Cięci korygujące w tym formowanie korony: Cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom. Prowadzone są przez całe życie drzewa - wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektórymi cechami osobniczymi poszczególnych egzemplarzy. Wykonuje się je zwykle łącznie z cięciami sanitarnymi. Cięcia korygujące obejmują: odciążanie korony, redukcję korony oraz usuwanie gałęzi nieprawidłowych (np. krzyżujących się, ocierających, wyrastających pod ostrym kątem, gałęzi rosnących do wnętrza korony - nadmiernie ją zagęszczających. UWAGA - dotyczy tylko zabiegu poprawy statyki drzewa. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi wykonać dokumentację fotograficzną każdego drzewa wskazanego do poprawy statyki w zleceniu prac. Wykonane zdjęcia muszą być ostre oraz wykadrowane w taki sposób, aby widoczny był pokrój korony drzewa i jej objętość. Po przeprowadzeniu pielęgnacji Wykonawca ponownie zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną, z tej samej perspektywy i miejsca jak przed przystąpieniem do prac, aby widoczny był postęp prac i ilości usuniętej objętości korony. Dokumentacja zdjęciowa staje się własnością Zamawiającego i musi zostać przekazana w formie papierowej lub plików komputerowych, w ustalony sposób, po podpisaniu protokołu odbioru prac w terminie do 7 dni. a) Pora cięć: Od lutego do października - za wyjątkiem drzew z rodzaju: brzoza, grab, klon, na których cięcia należy wykonać od czerwca do października b) Rozmiar cięć: w jednym nawrocie całkowity wymiar wszystkich cięć nie powinien przekroczyć 30% korony z zasadą dążenia do zachowania naturalnej formy pokroju korony charakterystycznego dla danego gatunku. Cięcie gałęzi grubych jest możliwe tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobów skorygowania wad. Przy wykonywaniu odciążeń i korekt budowy korony zasadą jest usuwanie masy z gałęzi cieńszych przed tą samą masą gałęzi grubszych. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Cięcia prześwietlające: Cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa. Zabieg ten jest bliski cięciom korygującym i obowiązują przy nim te same zasady. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do września. b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach pozostałych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach pozostałych. Cięcia techniczne budowlane (kolizja z obiektami): Wykonywane w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Cięcia te polegają na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a następnie na redukcji pozostałej części korony w celu zachowania statyki. W przypadku poprawy warunków świetlnych w lokalach polegają dodatkowo na rozrzedzeniu korony i obniżenia wierzchołka, a w uzasadnionych przypadkach wyprowadzeniu korony na boki. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych: Cięcia te mają na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości nie mniejszy niż 4,5 m nad drogą i nie mniejsza niż 2,5 m nad ciągiem pieszym. Cięcie grubych gałęzi należy wykonywać w ostateczności w porozumieniu z Zamawiającym. a) Pora cięć: Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października. b) Rozmiar cięć: Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony. c) Miejsca cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. d) Jakość cięć: Jak przy cięciach sanitarnych. Wymagane uprawnienia i dokumenty: Cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenie swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze, oraz właściwe oznakowanie miejsca wykonywanych prac, a także zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac. Prace muszą być wykonywane przez przeszkolone osoby zwane arborystami; preferowany jest zawód Tree Worker, wykonawca powinien przedstawić stosowne certyfikaty lub stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. UWAGA !!! Cięcia koron drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. W razie wystąpienia ptasich gniazd wykonawca winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego i zaniechać prac. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji w sytuacji awaryjnej (usuwanie niebezpiecznych zwisających gałęzi)30,00
Termin płatności min. 14 dni - max. 21 dni10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.