eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (P+B) pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna (Gmina Lipinki)" w ramach Projektu Partnerskiego "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice"Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527488-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Gmina Lipinki: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (P+B) pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna (Gmina Lipinki)" w ramach Projektu Partnerskiego "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt Partnerski "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice", współfinansowany ze środków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipinki, krajowy numer identyfikacyjny 37044081500000, ul. Lipinki  53 , 38-305  Lipinki, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 013 4477021, e-mail urzad@gminalipinki.pl, faks 013 4477021 w. 42.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/uglipinki
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/uglipinki


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - pocztą, za pomocą posłańca lub osobiście w siedzibie zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Lipinki, Lipinki 53, 38-305 Lipinki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (P+B) pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna (Gmina Lipinki)" w ramach Projektu Partnerskiego "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice"
Numer referencyjny: RBI.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (P+B) pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna (Gmina Lipinki)" w ramach Projektu Partnerskiego "Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice". Na przedmiot zamówienia składa się: 1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu koncepcyjnego, stanowiących załączniki do SIWZ, oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych; 2. roboty budowlane obejmujące między innymi: prace przygotowawcze i rozbiórkowe; budowę ścieżki jednokierunkowej o nawierzchni opisanej w programie funkcjonalno-użytkowym i w projekcie koncepcyjnym, szerokości użytkowej 3 m, zlokalizowanej przy jezdni, od km 2+209 do km 2+659 po stronie prawej - zgodnie z kilometrażem drogi powiatowej; poszerzenie jezdni w celu doprowadzenia jej szerokości do zgodności z warunkami technicznymi dla dróg publicznych; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, powodowaną koniecznością doprowadzenia zjazdów do stanu poprzedniego, tj. do rzędnych wysokościowych projektowanej inwestycji; wykonanie odwodnienia; montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności barier ochronnych przy skarpach i przepustach; roboty wykończeniowe i porządkowe; 3. wykonanie węzła przesiadkowego dla rowerzystów wraz z elementami małej architektury, w szczególności wiaty wraz z zadaszeniem, stojaków rowerowych w ilości 10 sztuk, ławek, koszy; wiata przystankowa ma mieć wymiary maksymalnie 1,5 x 3,0 m (1,0 x 2,7 m); wiata ma być skonstruowana z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych, lakierowanych; dach ma być wykonany z płyt poliwęglanowych, komorowych, przyciemnianych; komory płyt powinny być zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń; ściany powinny być wypełnione szybami ze szkła hartowanego o grubości 8 mm; połączenia segmentów wiaty (dach, ściany boczne, segmenty ściany tylnej, ławeczka) mają być skręcone przy pomocy śrub; wiata ma być posadowiona punktowo na stopach prefabrykowanych; wiata ma być wyposażona w siedzisko - ławeczkę długości minimum 2/3 długości wiaty, wykonaną z listew lakierowanych grubości minimum 5 cm, z twardego drewna liściastego; wiata powinna mieć kosz na śmieci i znak przystanku, mocowane do wiaty, oraz ramkę A4 na rozkład; wiata nad stojakami rowerowymi powinna zapewniać zadaszenie dla 5 stojaków na rowery x 2 (ilość stojaków na rowery - 10 sztuk); wiata ma być skonstruowana z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych; dach ma być wykonany z płyt poliwęglanowych, komorowych, bezbarwnych; komory płyt powinny być zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń; ściany powinny być wypełnione szybami ze szkła hartowanego o grubości 8 mm lub z płyt poliwęglanowych, bezbarwnych; wiata ma być posadowiona punktowo na stopach prefabrykowanych; wykonawca musi przewidzieć możliwość zaadaptowania istniejącej wiaty przystankowej na węzeł przesiadkowy; 4. oznakowanie ścieżki zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami (w szczególności znakami C13 i C16); 5. budowa oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych, dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej oraz węzłów przesiadkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; jeżeli przejścia przez jezdnię wystąpią, to oświetlenie należy wykonać zgodnie z wymogami; przyłącza energetyczne ma wykonać wykonawca; zamawiający dopuszcza oświetlenie typu LED; 6. przygotowanie kompletnej dokumentacji do wykupu nieruchomości przez Gminę Lipinki; 7. wykonanie ogólnodostępnego, całodobowego monitoringu z możliwością streamingu online. Przy wykonywaniu dokumentacji dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej lub betonowej określonej w programie funkcjonalno-użytkowym po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Nie jest wymagane zaprojektowanie ani wybudowanie kanału technologicznego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi planowanych robót budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania lub korektą finansową nałożoną na Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych; b) pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Obowiązek powyższy nie dotyczy sytuacji, gdy wymienione prace będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, wykonujące te prace jako podwykonawcy. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie, że wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie ich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez żądanie przedstawiania informacji o aktualnym zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. Za każdy stwierdzony przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności objętych przedmiotem umowy przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto. Działki, na których zlokalizowana będzie ścieżka rowerowa stanowią własność Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach. Wykonawca w odniesieniu do drogi powiatowej przy poszerzeniu jezdni wykona je zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach. W przypadku konieczności zajęcia części działek prywatnych, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej, w tym projekty podziału nieruchomości. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek i uzyska prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca dokona również wszelkich niezbędnych uzgodnień i opracuje niezbędną dokumentację formalno-prawną związaną z wykupem części nieruchomości. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskiwania decyzji częściowych, dotyczących poszczególnych części bądź odcinków ścieżki rowerowej, przy założeniu, że łącznie decyzje obejmą całość zakresu przedmiotu zamówienia. Do zadań Wykonawcy będzie należeć uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, o ile będzie wymagana), uzgodnień i opinii, niezbędnych do realizacji zamówienia w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej i innych dokumentów na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, przygotować inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań ułatwiających korzystanie z infrastruktury osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej mobilności: wyniesione przejazdy dla rowerzystów; miejsca odpoczynku przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (odpowiednie zjazdy/wjazdy); możliwość korzystania ze ścieżki przez osoby z niepełnosprawnością ruchową za pomocą specjalnych rowerów; oznakowanie ścieżki w przejrzysty i jasny sposób, zrozumiały dla osób niedowidzących czy osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi; brak barier infrastrukturalnych utrudniających poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu z możliwością streamingu online, wraz z urządzeniami. Utrzymanie systemu monitoringu będzie prowadzić Zamawiający, natomiast konserwację Wykonawca. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ustawienie tablic informacyjnych. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, których parametry nie mogą odbiegać od podanych dla danego materiału lub urządzenia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. W przypadku proponowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do oferty należy załączyć zestawienia zastosowanych równoważnych materiałów. Zestawienie równoważnych materiałów oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca winien wykazać, że oferowane w ramach roboty budowlanej materiały równoważne opisywanym przez Zamawiającego spełniają określone w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wymogi. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (cła i wszelkie opłaty, koszty prac projektowych i opracowania towarzyszących dokumentów formalno-prawnych, pozyskania niezbędnych uzgodnień, robót przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót, przeprowadzeniem prób i badań technicznych, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, itp.) w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w dokumentacji technicznej, umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających wykonanej nawierzchni trasy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Jeżeli badania wykażą niezgodności z założeniami projektowymi, kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych. W przypadku braku możliwości ich uzyskania, należy zastosować procedurę z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie niezbędnym. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu brak możliwości uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Stanowisko Wykonawcy w formie pisemnej powinno zawierać powody nieuzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych i uzasadnienie. W sytuacji niewykazania zasadności odstąpienia od procedury w trybie zgłoszenia robót budowlanych, Zamawiający może naliczyć karę umowną. W przypadku uznania przyczyn odstąpienia od uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych za niezależne od Wykonawcy, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimalnego okresu gwarancji, wynoszącego 50 miesięcy. Dłuższy okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga ustawowych okresów rękojmi.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-7
71300000-1
71500000-3
45110000-1
45230000-8
71320000-7
71350000-6
71520000-9
45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5
45232000-2
45233000-9
71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna. Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych lub chodnika przy drodze wojewódzkiej lub chodnika przy drodze powiatowej lub chodnika przy drodze gminnej o długości łącznej co najmniej 400 m albo parkingów lub placów lub dróg o powierzchni łącznej co najmniej 600 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna. Zdolność zawodowa. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, to jest Kierownikiem Budowy, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Głównego Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność zawodowa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Forma dokumentu: oświadczenie - oryginał, inne dokumenty - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Forma dokumentu: oryginał. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Forma dokumentu: oryginał. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Forma dokumentu: oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile upoważnienie do reprezentowania nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego - rejestr przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. Forma dokumentu: oryginał. 5. Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 52 8628 0000 2001 0009 3868 0001 Bank Spółdzielczy w Lipinkach; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, w tytule przelewu należy wpisać "RBI.271.7.2020 - wadium". Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i załączone do oferty w koszulce lub oddzielnej kopercie. Kserokopię dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej: w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję ZRID lub pozwolenia na budowę/zgłoszenia; w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych; w takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; w przypadku braku odpowiedzi gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia; w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji; wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu; zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym akty administracyjne powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy; za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec; w szczególności za siłę wyższą uważa się działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy; działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; wystąpienie stanu zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego spowodowanego epidemią choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19, jednak nie dłużej niż do chwili, w której przewidywane jest ustanie stanu zagrożenia; wydanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu przez Zamawiającego, w ramach którego wykonywane jest zamówienie, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia nowo określonego terminu. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: zmiany technologii wykonywania robót lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji; zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta nowych materiałów; zmiana rodzaju materiałów lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwiązania umowy, śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji; zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w szczególności zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zwłaszcza zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia lub skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji; zmiana przepisów związanych z przedmiotem umowy; zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy; Warunki wprowadzenia zmian w umowie są następujące: każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany; ciężar udowodnienia konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy; zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności; Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi i tym samym wynagrodzenia za niewykonane zakresy przedmiotu umowy na skutek uzgodnień i decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy o kwoty brutto wykazane w wycenie dla poszczególnych etapów. Postanowienia powyższe stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy, z poniższym zastrzeżeniem. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej. Wpływ zmian, o których mowa powyżej, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa powyżej, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie składania oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy: stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kalkulacja, o której mowa powyżej, będzie stanowić bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji wtórnej, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze stron o zmianę wysokości wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać".
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.