eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527421-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Miasto Kraśnik: Utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kraśnik, krajowy numer identyfikacyjny 52410500000000, ul. ul. Lubelska  84 , 23-200  Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 251 540, e-mail zp@krasnik.eu, faks 818 252 709.
Adres strony internetowej (URL): https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik
Numer referencyjny: WIR.BFiZP.271.1.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik tj. ul. Urzędowska, km 18+900 - 25+096 oraz ul. Lubelska, km 25+096 - 26+679. 2. Zamówienie obejmuje: 1. Usługi objęte wynagrodzeniem powykonawczym: a) pozimowe oczyszczanie dróg 1 x - 16,934 km, b) oczyszczenie nawierzchni drogi 6 x - 16,934 km, c) koszenie trawników 6 x - 29 484 m2. 2. Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: a) sprzątanie pasa drogowego - w miarę potrzeb (grabienie liści, zbieranie gałęzi i innych odpadów), b) sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych min. 2 razy w tygodniu, c) oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych min. 2 razy. 3. Określa się następujące standardy wykonania prac, o których mowa w ust. 2: 1. Pozimowe oczyszczanie dróg: a) mechaniczne usunięcie z powierzchni jezdni na szerokości minimum 1 mb. od każdej z dwóch krawędzi jezdni z zanieczyszczeń takich jak kurz, piasek, błoto, odrosty roślinne, odpady (tj. odpady pozostawione przez użytkowników drogi oraz naniesione przez koła pojazdów i wiatr), gwarantując uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni wraz z ciekami przy krawężnikach, wpustami kanalizacji deszczowej, zatokami przystankowymi, pasami rowerowymi, parkingami, pasami zwalniającymi oraz przy powierzchniach wyniesionych przy przejściach dla pieszych, b) usuniecie zanieczyszczeń z jezdni ręcznie jeżeli nie jest możliwe mechaniczne wykończenie prac, c) dokładne oczyszczenie krawężników, opaski jezdni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (powierzchni wyniesionych przy przejściach dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu - azyli itp.) z zarastającej darni, chwastów, odrostów roślinnych (samosiejek), gałęzi, odpadów i wszelkich zanieczyszczeń, d) wykonanie zlecenia Zamawiającego zgodnie z terminem określonym przez Wykonawcę w ofercie, e) zagospodarowanie zebranych odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, f) zaparkowane samochody przy krawężnikach nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku oczyszczania całej długości jezdni, g) wykonywanie zleconych prac następuje w godzinach nie stwarzających utrudnień i uciążliwości dla użytkowników drogi. 2. Oczyszczanie nawierzchni drogi: a) mechaniczne usunięcie z powierzchni jezdni na szerokości minimum 1 mb. od każdej z dwóch krawędzi jezdni z zanieczyszczeń takich jak kurz, piasek, błoto, odrosty roślinne, odpady (tj. odpady pozostawione przez użytkowników drogi oraz naniesione przez koła pojazdów i wiatr), gwarantując uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni wraz z ciekami przy krawężnikach, wpustami kanalizacji deszczowej, zatokami przystankowymi, pasami rowerowymi, parkingami, pasami zwalniającymi oraz przy powierzchniach wyniesionych przy przejściach dla pieszych, b) usuniecie zanieczyszczeń z jezdni ręcznie jeżeli nie jest możliwe mechaniczne wykończenie prac, c) dokładne oczyszczenie krawężników, opaski jezdni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (powierzchni wyniesionych przy przejściach dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu - azyli itp.) z zarastającej darni, chwastów, odrostów roślinnych (samosiejek), gałęzi, odpadów i wszelkich zanieczyszczeń, d) wykonanie zlecenia Zamawiającego zgodnie z terminem określonym przez Wykonawcę w ofercie, e) zagospodarowanie zebranych odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, f) zaparkowane samochody przy krawężnikach nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku oczyszczania całej długości jezdni, g) wykonywanie zleconych prac następuje w godzinach nie stwarzających utrudnień i uciążliwości dla użytkowników drogi. 3. Koszenie trawników: a) przed przystąpieniem do koszenia należy usunąć zanieczyszczenia (gałęzie, puszki, kamienie i inne) i rozgrabić kretowiska w razie ich występowania. Wykonawca każdorazowo zagrabi (i zagospodaruje we własnym zakresie) skoszoną trawę, chwasty, samosiewy i zapewni jej wywóz w dniu skoszenia. Koszenie trawy należy wykonywać za pomocą sprzętu specjalistycznego, mechanicznie (kosiarką i kosą mechaniczną), b) drzewa, krzewy, elementy małej architektury, znaki drogowe, powinny być okoszone ze szczególną ostrożnością aby nie dopuścić do uszkodzeń drzew, krzewów i urządzeń. Równocześnie z koszeniem trawników należy wykosić trawę i chwasty rosnące przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizacjach, znakach drogowych oraz innych elementach infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza trawnikami ale w obrębie danego obiektu, c) w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni oraz zaparkowanych w pobliżu pojazdów czy obiektów narażonych na zabrudzenie. W razie zanieczyszczenia usuwać na bieżąco (najpóźniej w dniu koszenia), d) prace w zakresie koszenia i grabienia należy wykonać zgodnie z terminem określonym w ofercie Wykonawcy, e) wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być wyższa niż 5 cm. 4. Sprzątanie pasa drogowego: a) należy na bieżąco sprzątać powstałe zanieczyszczenia min. liście, gałęzie inne odpady, b) sprzątanie należy wykonywać w taki sposób, aby zapewnić zachowanie ciągłej czystości danego terenu z uwzględnieniem okresu jesiennego i opadu liści. 5. Sprzątanie pasa drogowego z nieczystości stałych: a) opróżnienie koszy na śmieci rozstawionych na terenie objętym sprzątaniem wraz z odpadami rozrzuconymi wokół tych koszy, b) Miasto Kraśnik we własnym zakresie zapewni dodatkowe typowe kosze na śmieci i umieści je w miejscach wymaganych (max. 10 koszy na odpady stałe), c) utrzymanie koszy w należytym stanie technicznym i estetycznym będzie należało do Wykonawcy, d) sprzątanie należy wykonywać minimum dwa razy w tygodniu, tak aby zapewnić zachowanie ciągłej czystości danego terenu i nie dopuścić do przepełnienia koszy na odpady. 6. Oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych: a) oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych na całej szerokości z zanieczyszczeń takich jak: kurz, piasek, błoto, darń, odrosty roślinne i inne odpady, b) prace w zakresie zamiatania, jak też usuwania chwastów wykonywane są mechanicznie, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a gdzie jest to nie możliwe usuwane ręcznie, prace należy wykonywać w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w okresie trwania umowy, c) oczyszczenie chodników i ścieżek rowerowych z darni polega na dokładnym usunięciu wszystkich roślin przerastających nawierzchnię oraz obrzeże, d) prace powinny być prowadzone sprawnie bez utrudnień dla użytkowników chodników i ścieżek. 4. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie wykonywanej usługi odpadów wykonywać należy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Wszelkie koszty oraz odpowiedzialności związane z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 5. Prace należy wykonywać w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1 - 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), należy wyposażyć pracujący sprzęt w lampy ostrzegawcze (pulsujące) kolor pomarańczowy oraz zaopatrzyć pracowników w odpowiednie ubranie robocze, w tym kamizelki odblaskowe. Prace określone w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 należy wykonać na Zlecenie Zamawiającego. 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp informuję, że określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie jest określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: koszenie trawników i sprzątanie pasa drogowego. 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - Wykonawca w terminie pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące ww. czynności są zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarówno przez Wykonawcę jak i ewentualnych podwykonawców. 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę (podwykonawców) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy w celu przeprowadzenia kontroli. b) niespełnianie wymagań określonych w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 9 i § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9
90500000-2
90511000-2
90512000-9
77310000-6
90513200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca dysponuje co najmniej sprzętem w postaci: zamiatarka samojezdna lub zamiatarka doczepiana do innego pojazdu zbierająca nieczystości w trakcie przejazdu, minimum 2 kosiarki samojezdne, min. 2 kosy spalinowe, pojazd przystosowany do wywozu odpadów stałych zebranych z pasa drogowego i koszy ulicznych. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu sprzętu (załącznik nr 6 do SIWZ) w postaci: zamiatarka samojezdna lub zamiatarka doczepiana do innego pojazdu zbierająca nieczystości w trakcie przejazdu, minimum 2 kosiarki samojezdne, min. 2 kosy spalinowe, pojazd przystosowany do wywozu odpadów stałych zebranych z pasa drogowego i koszy ulicznych. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie sprzętem co najmniej w postaci: zamiatarka samojezdna lub zamiatarka doczepiana do innego pojazdu zbierająca nieczystości w trakcie przejazdu, minimum 2 kosiarki samojezdne, min. 2 kosy spalinowe, pojazd przystosowany do wywozu odpadów stałych zebranych z pasa drogowego i koszy ulicznych. 2) Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę, która łącznie obejmuje utrzymanie czystości ulic i chodników oraz utrzymanie zieleni o wartości min. 50 000,00 zł brutto. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 7 do SIWZ) polegających na utrzymaniu czystości ulic i chodników oraz utrzymania zieleni o wartości min. 50 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonaną co najmniej 1 usługą, która łącznie obejmuje utrzymanie czystości ulic i chodników oraz utrzymanie zieleni o wartości min. 50 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz sprzętu (załącznik nr 6 do SIWZ) co najmniej w postaci: zamiatarka samojezdna lub zamiatarka doczepiana do innego pojazdu zbierająca nieczystości w trakcie przejazdu, minimum 2 kosiarki samojezdne, min. 2 kosy spalinowe, pojazd przystosowany do wywozu odpadów stałych zebranych z pasa drogowego i koszy ulicznych. 2) Wykaz usług (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na utrzymaniu czystości ulic i chodników oraz utrzymania zieleni o wartości min. 50 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnieni warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, określających w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zwierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. Wraz z wypełnionym formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ), dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 6) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych Zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania ofert - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię, 7) dowód wniesienia wadium, B. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2016, poz. 359) 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn. Utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Utrzymanie czystości oraz zieleni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 833 w granicach administracyjnych miasta Kraśnik", a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 06.04.2020 r. do godz. 11.00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub, gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zlecenia w zakresie oczyszczania dróg i koszenia trawników40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 3. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. W przypadku, gdy powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji ma zastosowanie art. 36b ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Przewiduje się zmianę sposobu realizacji zamówienia wyłącznie wtedy, gdy wynika to ze zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Kraśnik. 5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 6. przewiduje się zmiany do niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, wydanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-05-05 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.