eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527366-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie: Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa  3 , 10-429  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (URL): www.psd.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.psd.olsztyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.psd.olsztyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć za pomocą operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn,


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty przepustów: ZADANIE NR 1- w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;- ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N;- ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N
Numer referencyjny: ZP.262.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontami przepustów w zamówieniu pn.: "Remonty przepustów: - ZADANIE NR 1 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N - ZADANIE NR 2 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N - ZADANIE NR 3 - w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N" 1.1. Przedmiot zamówienia, objęty zadaniami Nr 1,2 i 3 realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 1.2. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44132000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (dotyczy zadań 1,2 i 3): nie dłużej niż w ciągu 60 dni (kalendarzowych), licząc od dnia następnego po zawarciu umowy. Zamawiający wyznaczył minimalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 30 dni i maksymalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 60 dni. (Termin realizacji zamówienia liczony w dniach od zawarcia umowy, stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca wskaże w ofercie ilość dni, w których oferuje zrealizować przedmiot zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż: 1) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla każdego z zadań): a) jedną osobę na stanowisko kierownika robót- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości, co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie - lub - w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym (odpowiednio dla danego zadania). Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
termin wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazano w SIWZ- we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ZADANIE NR 1 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. ZADANIE NR 1- Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N. 2.1.1. Przepust do remontu znajduje się w miejscowości Purda gm. Purda w ciągu drogi powiatowej 1468N w km 17+740. 2.1.2. ZAKRES PRAC 1). Rozbiórka istniejącej nawierzchni. Rozbiórka obejmuje odcięcie uszkodzonego asfaltu od dobrej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją. 2). Wykopy w gruncie wraz z utylizacją urobku. Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi. 3). Rozbiórka przepustu. Rozbiórka przepustu obejmuje rozbiórkę wraz z utylizacją uszkodzonych rur przepustu o średnicy O 400 mm i łącznej dł. 15,0 m wraz z utylizacją . 4). Wykonanie ławy fundamentowej przepustu. Wykonanie ławy fundamentowej trapezowej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o wym. 0,4x0,8x15,0 m. Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z pochyleniem przepustu. Ławę należy odseparować od gruntów rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. 5). Montaż rury przepustu i ścianek czołowych przepustu. Montaż rury przepustu typu HDPE o średnicy O400 mm i długości 15,0 m na ławie fundamentowej. Montaż ścianek oporowych ze skrzydełkami na wlocie i wylocie przepustu . 6). Zasypanie wykopu, wykonanie nasypu z formowaniem skarp. Należy zasypać wkop przepustu, uformować i zagęścić nasyp z gruntu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu. 7). Wbudowanie kruszywa łamanego i naturalnego. Warstwa kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm C50/30 gr. 20 cm i 30 cm. 8). Wykonanie poboczy Pobocza o szer. 0,75 cm powinny zostać wykonane bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zakres prac obejmuje ułożenie i zagęszczenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm C50/30 o gr. 10 cm. 9). Wbudowanie AC16W gr.5 cm. Wbudowanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm wraz ze skropieniem podłoża. 10). Wbudowanie AC11S gr.4 cm. Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem podłoża. 11). Obrukowanie przepustu. Wykonanie umocnienia skarpy (jednostronnego przy wlocie przepustu) poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym (polnym) ułożonym ściśle na podkładzie z kruszywa i podbudowie cementowo-piaskowej. 12). Montaż barier drogowych. Należy zamontować barierę ochroną typu SP-05/2 po obu stronach drogi przy obiekcie o łącznej długości 12 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 44132000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28537,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznaczył minimalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 30 dni i maksymalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 60 dni.


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE NR 2 - Remont przepustu w ciagu drogi powiatowej NR 1455N;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2. ZADANIE NR 2 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N 2.2.1. Przepust do remontu znajduje się w miejscowości Barczewko gm. Barczewo w ciągu drogi powiatowej 1455N w km 3+030. 2.2.2. ZAKRES PRAC 1). Rozbiórka istniejącej nawierzchni. Rozbiórka obejmuje odcięcie uszkodzonego asfaltu od dobrej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją. 2). Wykopy w gruncie wraz z utylizacją urobku. Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi. 3). Rozbiórka przepustu oraz uszkodzonych kręgów betonowych. Rozbiórka przepustu obejmuje rozbiórkę wraz z utylizacją uszkodzonych rur przepustu o średnicy O 400 mm i łącznej dł. 15,0 m wraz z utylizacją . 4). Wykonanie ławy fundamentowej przepustu. Wykonanie ławy fundamentowej trapezowej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o wym. 0,4x0,8x15,0 m. Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z pochyleniem przepustu. Ławę należy odseparować od gruntów rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. 5). Montaż rury przepustu. Montaż rury przepustu typu HDPE o średnicy O400 mm i długości 15,0 m na ławie fundamentowej. Montaż ścianek oporowych ze skrzydełkami na wlocie i wylocie przepustu . 6). Montaż kręgów betonowych przy wlocie i wylocie przepustu. W miejsca uszkodzonych studni melioracyjnych należy zamontować kręgi betonowe o średnicy O 1000x500 w ilości 6 sztuk. 7). Montaż włazów betonowych. Należy zamontować włazy betonowe O1000 mm zabezpieczając studnie. 8). Zasypanie wykopu, wykonanie nasypu z formowaniem skarp. Należy zasypać wkop przepustu, uformować i zagęścić nasyp z gruntu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu. 9). Wbudowanie kruszywa łamanego i naturalnego. Warstwa kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm C50/30 gr. 20 cm i 30 cm. 10). Wykonanie poboczy Pobocza o szer. 0,75 cm powinny zostać wykonane bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zakres prac obejmuje ułożenie i zagęszczenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm C50/30 o gr. 10 cm. 11). Wbudowanie AC16W gr.5 cm. Wbudowanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm wraz ze skropieniem podłoża. 12). Wbudowanie AC11S gr.4 cm. Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem podłoża.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 44132000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21257,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznaczył minimalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 30 dni i maksymalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 60 dni.


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE NR 3- Remont przepustu wciągu drogi powiatowej Nr 1446N;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.3. ZADANIE NR 3 - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1446N 2.3.1. Przepust do remontu znajduje się w w ciągu drogi powiatowej 1446N relacji Maruny - Barczewo w km 0+475. 2.3.2. Zakres prac 1). Wykopy w gruncie wraz z utylizacją urobku. Rozbiórka istniejącej nawierzchni i betonowych murków oporowych wraz z utylizacją. Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi. 2). Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepust) . Należy oczyścić i utrzymać w stanie stałej drożności przepust odwadniający pod drogą 3). Odtworzenie rowu odwaniającego. Należy odtworzyć ( odmulić) rów odwaniający na odcinku 20 mb.. 4). Obrukowanie skarp. Wykonanie umocnienia skarp poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym ( polnym) ułożonym ściśle na podkładzie z kruszywa i włókniny lub kruszywa wymieszanego z cementem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 44132000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15715,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznaczył minimalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 30 dni i maksymalny termin wykonania zamówienia, który wynosi 60 dni.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.