eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2020-04-01Ogłoszenie nr 527149-N-2020 z dnia 2020-04-01 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.: Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 50001472000000, ul. ul. Kombatantów  4 , 15-110  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lech.net.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.lech.net.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.lech.net.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie elektronicznej na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /SPLech/SkrytkaESP
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
PUHP "LECH" Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku
Numer referencyjny: NDZ.231.6.2020.BK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP "LECH" Sp. z o.o. w Białymstoku. 2. Usługę sprzątania należy wykonać w sposób dokładny, terminowy i skuteczny, z użyciem powszechnie stosowanych technik, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy. Wykonanie prac porządkowych ma być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i zasadami sprzątania. 3. Wykonawca zapewni wszelkie specjalistyczne urządzenia, narzędzia techniczne oraz wszystkie materiały i chemiczne środki czystości, w ilości i rodzajach niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby usługa sprzątania w każdym obiekcie, realizowana była przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90914000-7
90919200-4
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa będzie zawarta na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy: - dla Części I nie wcześniej niż od 09.05.2020r., - dla Części II nie wcześniej niż od 06.05.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi porównywalne tj. usługi polegające na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) w budynku lub budynkach, o łącznej powierzchni co najmniej 800 m2 dla każdej usługi, świadczone w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy każda usługa. ZASTRZEŻENIE: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 (dwóch) wymaganych usług; usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą doświadczenie koordynowania realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) w budynku lub budynkach, o łącznej powierzchni co najmniej 800 m2 trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Uwaga: W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 1 pkt 1 lit. a) powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 6 do IDW), b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie wykonaniem przedmiotu umowy robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do IDW). 2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mających potwierdzić spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4): 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli Oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) - Wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do IDW. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do Oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie Oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do Oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie; 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, dokumenty o których mowa w sekcji III.5) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1.2. IDW. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW (Tom I SIWZ) (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór: załącznik nr 2 do IDW), e) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór: załącznik nr 3 do IDW), f) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (jeżeli Wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - załącznik nr 5 do IDW, oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: o gdy oferta dotyczy Części I - 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł), o gdy oferta dotyczy Części II - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości stanowiącej sumę odpowiednich wartości wska-zanych powyżej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na pisemny wniosek Strony, w drodze pisemnego aneksu, w zakresie: 1) zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena brutto ulegnie zmianie w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian; 2) zmian organizacyjnych i personalnych polegających w szczególności na zmianie podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów i osób współpracujących przy realizacji zamówienia osób biorących bezpośrednio udział w realizacji zamówienia lub sprawujących nadzór i kontrolę nad jego realizacją, pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie będą gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane; 3) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. działania siły wyższej; spowodowanych siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy Części I w zakresie zmniejszenia świadczonych Usług w przypadku: a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego; b) wyłączenia budynku biurowego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17 z eksploatacji, c) przekazania budynku biurowego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17 innemu zarząd-cy, - z zastrzeżeniem, że minimalny zakres świadczeń będzie obejmował dla Części I - 1 800,45 m kwadratowych miesięcznie (z wyłączeniem budynku biurowego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17). 4. Wykonanie uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpi na podstawie przekazanej Wykonawcy pisemnej informacji, najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem zmniejszenia zakresu świadczonych Usług. 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 3 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zmniejszeniu) na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy/proporcjonalnie do zmiany (zmniejszenia) zakresu przedmiotu Umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie postanowień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z przepisów dotyczących danych osobowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku: a) budynku biurowego przy ul. Kamiennej 17, b) biura mieszczącego się w budynku Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego "Astwa" Spółka z o.o. przy ul. Kombatantów 4 piętro III, c) budynków Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i terenu przyległego przy ul. Gen. Andersa 40 F.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia (Część I) jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach biurowych PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku: a) budynku biurowego przy ul. Kamiennej 17, b) biura mieszczącego się w budynku Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego "Astwa" Spółka z o.o. przy ul. Kombatantów 4 piętro III, c) budynków Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i terenu przyległego przy ul. Gen. Andersa 40 F. Wykaz budynków/pomieszczeń, powierzchni i zakres usług zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie w ramach Części I zamówienia możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w postaci zlecenia prac związanych z koszeniem i pieleniem na terenie ZUOK w Białymstoku stosownie do nieprzewidzianych potrzeb, tj.: 1) 3 (trzy) koszenia terenów zielonych będących na terenie przy Zakładzie (0,9 ha). W skład koszonych trawników wchodzi również skarpa o dużym nachyleniu, którą należy wykaszać kosą spalinową; 2) 2 (dwa) pielenia rabat, również rabat pomiędzy budynkiem procesowym i halą waloryzacji żużla. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zleceń odpowiednio prac związanych z koszeniem i pieleniem, bądź całkowitej rezygnacji z prac związanych z koszeniem i pieleniem. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90919200-4, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy: dla Części I nie wcześniej niż od 09.05.2020r.


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach biurowych budynków Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach gm. Juchnowiec Kościelny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia (Część II) jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach biurowych budynków Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach gm. Juchnowiec Kościelny. 2. Wykaz budynków/pomieszczeń, powierzchni i zakres usług zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy: dla Części II nie wcześniej niż od 04.05.2020r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.