eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › "Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE" Część A. Termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj, Cześć B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule wybuduj.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-19Ogłoszenie nr 524290-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: "Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE" Część A. Termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj, Cześć B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) -dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 27313808900000, ul. ul. Sportowa  2 , 41-250  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 654 232, e-mail sekretariat.mosir@interia.pl, faks 322 658 106.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mosir.czeladz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://mosir-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://mosir-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mosir-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://mosir-czeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Czeladź- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Czeladzi; Ul. Sportowa 2, Czeladź 41-250


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE" Część A. Termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj, Cześć B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule wybuduj.
Numer referencyjny: ZP2/RB/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część A : Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi wraz z pracami budowlanymi związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie realizowane będzie etapowo. Prace obejmują ocieplenie budynku wraz z przebudową oraz modernizacją części instalacji wewnętrznych w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji usytuowanego w Czeladzi przy ul. Sportowej 2. Przewidywane są prace w zakresie instalacji : elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, i wentylacji. Powierzchnia zabudowy: 2040 m2 ; Powierzchnia użytkowa: 3890 m2; Kubatura: 28750m3 Zakres prac: 1. Prace demontażowe 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3. Remont dachów, obróbki, rury spustowe, inst. Odgromowa 4. Ocieplenie elewacji budynków 5. Roboty ziemne i opaska po dociepleniu ścian fundam. 6. Schody zewnętrzne wejść do budynku 7. Wykonanie instalacji wod ciepłej użytkowej 8. Wykonanie instalacji c.o. 9. Wykonanie instalacji wentylacji 10. Wykonanie instalacji elektrycznej 11. Wywóz gruzu i utylizacja na wysypisku 12. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii 13. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej z związanej z unijnym wsparciem inwestycji - zgodnie z wytycznymi Programu ze środków którego zadanie będzie współfinansowane 14. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane lub innego dokumentu dopuszczającego obiekt do użytkowania (zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia zakończenia budowy). CZĘŚĆ B: Termomodernizacja budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z pracami budowlanymi związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w formule wybuduj. Powierzchnia zabudowy: 598 m2 ; Kubatura: 1 499,5m3 Zakres prac: 1. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 2. Rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych szatni letniej zewnętrznej zlokalizowanej na podcieniu budynku 3. Wzniesienie przegród budowlanych projektowanych szatni z węzłem sanitarnym 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z częściową zmianą wymiarów otworów oraz częściową likwidacją otworów 5. Rozbiórka elementów balustrady betonowej balkonu z częściowym usunięciem płyty bocznej 6. Renowacja posadzki stopni balkonu 7. Demontaż elementów aluminiowych obudowy kratownicy przestrzennej zadaszenia 8. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kratownicy przestrzennej oraz konstrukcji stalowej balkonu 9. Montaż okładziny z siatki cięto - ciągnionej na kratownicy przestrzennej - około 470m2 10. Montaż balustrady panelowej z siatki cięto - ciągnionej na balkonie na konstrukcji stalowej ocynkowanej - około 41mb 11. Wykonanie docieplenia budynku w systemie ETICS 12. Wykonanie obróbek blacharskich oraz wymiana orynnowania 13. Wykonanie sufitu podwieszonego z dociepleniem na drugiej kondygnacji w systemie paneli na stelażu - około 245m2 14. Wykonanie docieplenia styropapą dachu części jednokondygnacyjnej z wysunięciem okapów dachu poza lico ściany docieplanej - około 105m2 15. Wykonanie elementów zamykających podcień od strony wejścia głównego z paneli siatki cięto - ciągnionej a dwiema otwieranymi furtkami - około 20mb 16. Wykonanie napisu " Stadion im. Józefa Pawełczyka" z liter przestrzennych o wysokości czcionki ok. 100cm i montażem na elewacji frontowej 17. Wykonanie instalacji sieci wewnętrznych łączących węzły nowoprojektowane z sieciami wewnętrznymi istniejącymi tj. instalacji wod - kan, instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, instalacji wentylacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz instalacji dogrzewania ciepłej wody połączonej z instalacją solarną montowaną na ścianie zewnętrznej południowej 18. Wykonanie punktów oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku 19. Wykonanie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 20. Wykonanie instalacji odgromowej

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45100000-8
45260000-7
45262700-8
45300000-0
45310000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331210-1
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45443000-4
45453000-7
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71247000-1
71250000-5
71300000-1
71315000-9
71320000-7
45212221-1
45111100-9
45340000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DLA CZĘŚCI A: 1).Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na usłudze podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną, do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub remontu lub termomodernizacji budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) wraz z instalacjami centralnego ogrzewania, instalacją wentylacji i instalacjami elektrycznymi o wartości roboty budowlanej co najmniej 2 000 000 PLN netto ORAZ 2).Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na robocie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę podobną, do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna robotę spełniającą łącznie poniższe warunki: a). robota w formule "wybuduj" polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remontu lub termomodernizacji budynku, b) wartość roboty budowlanej wynosiła co najmniej 2 000 000 PLN netto ALBO (zamiast spełnienia warunku określonego w ust. 1 i 2) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na robocie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę podobną, do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna robotę spełniającą łącznie poniższe warunki: a). robota w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegała na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku, b) wartość roboty budowlanej wynosiła co najmniej 2 000 000 PLN netto oraz 3).Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. a). jedną osobą, która pełnić będzie FUNKCJĘ PROJEKTANTA, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwa) projekty budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub remontu lub termomodernizacji budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000 PLN netto każda. i b). jedną osobą, która będzie pełnić FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami Prawa budowlanego, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych przy realizacji co najmniej 2 (dwóch ) robotach budowlanych o wartości co najmniej 2 000 000 PLN netto każda, obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę lub remont lub termomodernizację budynku. DLA CZEŚCI B: 1).Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub termomodernizacji lub remoncie budynku o wartości roboty co najmniej 300 000, 00 PLN netto 2). Dysponowanie jedną osobą, która będzie pełnić FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami Prawa budowlanego, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych przy realizacji co najmniej 2 (dwóch ) robotach budowlanych o wartości co najmniej 300 000,00 PLN netto każda, obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę lub termomodernizację lub remont budynku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane." W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez "inny podmiot", to "podmiot" ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia. 1. Projekt budowlany należy rozumieć w pojęciu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę lub dla którego pozyskano informację o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. 2. Projektant i kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające projektowanie / kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia. 3. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp: 1).Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (Informacji z KRK) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawyPzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym pkt. Zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawyPzp- Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością zaświadczenie z KRK musi dotyczyć wszystkich członków zarządu oraz wszystkich prokurentów, niezależnie od tego, w jaki sposób ustalono sposób reprezentacji (tj. kto może składać oświadczenia woli w imieniu spółki) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: 2).Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (Załącznik Nr 18) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp: 3).Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (Załącznik Nr 17) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczane na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 4).Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów (Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dot. Odpisu z KRS (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z CEIDG (dla podmiotów wpisanych do CEIDG)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DLA CZĘŚCI A: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 15 A 2). wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 16 A 3).Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Załącznik nr 14 A. DLA CZĘŚCI B: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 14 B 2). wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 15 B
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości: Dla części A: w wysokości : 85 000,00 PLN Dla części B: w wysokości : 11 000,00 PLN Uwaga : W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na którą składa ofertę, W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna składa wadium odrębnie dla każdej części. Szczegółowe informacje dot. wadium określono w Rozdziale 11 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto 60,00
Okres Gwarancji na przedmiot umowy30,00
DLA CZĘŚCI A: Doświadczenie zawodowe Projektanta 5,00
DLA CZĘŚCI A:Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 5,00
DLA CZĘŚCI B: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DLA CZĘŚĆI A: 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 1). z powodu uzasadnionych zmian rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, 2). z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 3). z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 4).Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W tym przypadku Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w którym wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać: o wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany o uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, o propozycję nowej wysokości wynagrodzenia. Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt. c) w przypadku: a) wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych; za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy. 4.Ewentualne zmiany terminów określonych w § 8 ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka będzie polegała na przedłużeniu terminu określonego w § 8 ust. 1 o okres nie dłuższy niż czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 3. DLA CZĘŚĆI B: Zmiany umowy 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 1). z powodu uzasadnionych zmian rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, 2). z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 3). z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 4). Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, jednak nie uniemożliwiają użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 5).Termin ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W tym przypadku Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w którym wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać: o wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany o uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, o propozycję nowej wysokości wynagrodzenia. Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust. 1 w przypadku: a) wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych; za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy. 4. Ewentualne zmiany terminów określonych w § 6 ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka będzie polegała na przedłużeniu terminu określonego w § 6 ust. 1 o okres nie dłuższy niż czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część A. Termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część A : Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi wraz z pracami budowlanymi związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie realizowane będzie etapowo. Prace obejmują ocieplenie budynku wraz z przebudową oraz modernizacją części instalacji wewnętrznych w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji usytuowanego w Czeladzi przy ul. Sportowej 2. Przewidywane są prace w zakresie instalacji : elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, i wentylacji. Powierzchnia zabudowy: 2040 m2 ; Powierzchnia użytkowa: 3890 m2; Kubatura: 28750m3 Zakres prac: 1. Prace demontażowe 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3. Remont dachów, obróbki, rury spustowe, inst. Odgromowa 4. Ocieplenie elewacji budynków 5. Roboty ziemne i opaska po dociepleniu ścian fundam. 6. Schody zewnętrzne wejść do budynku 7. Wykonanie instalacji wod ciepłej użytkowej 8. Wykonanie instalacji c.o. 9. Wykonanie instalacji wentylacji 10. Wykonanie instalacji elektrycznej 11. Wywóz gruzu i utylizacja na wysypisku 12. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii 13. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej z związanej z unijnym wsparciem inwestycji - zgodnie z wytycznymi Programu ze środków którego zadanie będzie współfinansowane 14. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane lub innego dokumentu dopuszczającego obiekt do użytkowania (zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia zakończenia budowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45100000-8, 45200000-9, 45260000-7, 45262700-8, 45300000-0, 45310000-3, 45321000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45331210-1, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45443000-4, 45453000-7, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71247000-1, 71250000-5, 71300000-1, 71315000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA ryczałtowa brutto 60,00
Okres Gwarancji na przedmiot umowy 30,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta 5,00
Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Cześć B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule wybuduj.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z pracami budowlanymi związanymi z przebudową elewacji oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w formule wybuduj. Powierzchnia zabudowy: 598 m2 ; Kubatura: 1 499,5m3 Zakres prac: 1. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 2. Rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych szatni letniej zewnętrznej zlokalizowanej na podcieniu budynku 3. Wzniesienie przegród budowlanych projektowanych szatni z węzłem sanitarnym 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z częściową zmianą wymiarów otworów oraz częściową likwidacją otworów 5. Rozbiórka elementów balustrady betonowej balkonu z częściowym usunięciem płyty bocznej 6. Renowacja posadzki stopni balkonu 7. Demontaż elementów aluminiowych obudowy kratownicy przestrzennej zadaszenia 8. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kratownicy przestrzennej oraz konstrukcji stalowej balkonu 9. Montaż okładziny z siatki cięto - ciągnionej na kratownicy przestrzennej - około 470m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1, 45111100-9, 45340000-2, 45200000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA ofertowa brutto (ryczałtowa)60,00
Okres gwarancji na przedmiot umowy30,00
Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.