eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › sprawa 36/PM/2020 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-13Ogłoszenie nr 523345-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.: sprawa 36/PM/2020 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Rewitalizacja zamówienia jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 . Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT. Poddziałanie 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Nazwa projektu: RPKP.06.04.01-04-0006/19

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ZAMAWIAJĄCY Miasto Bydgoszcz Numer NIP 953-10-11-863 Adres: 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 reprezentowane przez Pełnomocnika: Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 90458507000000, ul. ul. Śniadeckich  1 , 85-011  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (URL): bip.adm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.adm.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.adm.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej na poniższy adres:
Adres:
Administracja Domów Miejskich ,,ADM´´ Sp. z o. o. - Dział Zamówień Publicznych ul. Gdańska 30/5, 85-006 Bydgoszcz (2 piętro, pokój nr 2)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawa 36/PM/2020 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
Numer referencyjny: sprawa 36/PM/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rewitalizacja społeczo-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45443000-4
45410000-4
45442110-1
45442190-5
45211341-1
45430000-0
45420000-7
45421100-5
45421130-4
45330000-9
45332400-7
45310000-3
45311000-0
45333000-0
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45111220-6
45262120-8
45262110-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej : 6.2.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: warunek dla zadania nr 1: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 2: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 3: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 4: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 5: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 6: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 7: * jedno zamówienie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) obejmujące roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. 6.2.2. warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia warunek dotyczy wszystkich zadań: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych U W A G A : * osoby wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt.6.2.2., powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. * w przypadku wykonawców (osób) zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.3.2.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.3.2.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.3.2.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1) ustawy ; 7.3.2.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.716, ze zm.). Wzór oświadczenia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, na podstawie art.26 ust.2 uPzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, na podstawie art.26 ust.2 uPzp. UWAGA: jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7.3.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, na podstawie art.26 ust.2 uPzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy: 7.2.1. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: * wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.2.1 - 7.3.2.3 SIWZ: 7.4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.4.2. dokumenty, o których mowa w pkt.7.4.1. lit.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.7.4.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.2. stosuje się odpowiednio. 7.5. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 7.5.1. w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art.22a uPzp) - wówczas składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt.6.5. SIWZ , do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7.5.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 uPzp) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), z którego będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawców - należy dołączyć do oferty. 7.5.3. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 7.5.4. w przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, że wykonawca złożył ofertę równoważną oraz wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych. opis zaproponowanych rozwiązań/materiałów równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł jednoznacznie ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania/materiały są równoważne. 7.6. Informacje dodatkowe: oświadczenia dotyczące "innych podmiotów", na których zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu : 7.6.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.7.1. SIWZ 7.6.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, wszystkich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt.7.3.2. niniejszej SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich przesłanek wykluczenia z postępowania. 7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.7.1. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.7.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków określonych w ustawie, zamawiający zgodnie z treścią art.144 ust.1 pkt.1) ustawy przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej : 18.4.1. wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 18.4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu: 1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną/projektową 2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) 3) wykonania dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp. 18.4.3. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. - pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 18.4.4. warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiany, o których mowa w pkt.18.4.1. obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych z zastrzeżeniem, że Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek. 2) w sytuacjach, o których mowa w pkt.18.4.2. ppkt.1 i ppkt.2 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w par.12 ust.1 pkt.12) wzoru umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych. 3) w sytuacjach, o których mowa w pkt.18.4.2. ppkt.1 i ppkt.3 wykonanie robót zamiennych oraz dodatkowych nastąpi na podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej z zachowaniem takich samych składników cenotwórczych (R, KP, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych, o których mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich cen publikowanych w wydawnictwie "SEKOCENBUD" adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót (kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - format pliku .ath oraz .pdf). 4) jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt.18.4.2. następuje zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy , strony sporządzają stosowny aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 5) zmiany, o których mowa w pkt.18.4.3. obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Zmiany mogą nastąpić wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany stawek. - w przypadku zmian, o których mowa w pkt.18.4.3. ppkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca winien załączyć w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie (świadczących usługi) wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowej umowy. - w przypadku zmian, o których mowa w pkt.18.4.3. ppkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca winien załączyć w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie (świadczących usługi) wraz z kwotami składem płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowej umowy (kontraktu). 6) w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ppkt.5) Zamawiający przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 7) fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenie należnego Wykonawcy. Zmiany będą dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejścia w życie) zmian stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia. 18.4.5. termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku : 1) wystąpienia przeszkody o charakterze "siły wyższej" która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze "siły wyższej" która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie "siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów; 3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu/śniegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia; 4) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; 5) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego 6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 9) wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne); 10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym UWAGA : * w przypadkach, o których mowa w pkt.18.4.5. zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu (Pełnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. * jeżeli wystąpią wady dokumentacji, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót - zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 18.4.6. zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności: 1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 5) zmiany, o których mowa w ppkt.1-3 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 6) zmiany, o których mowa w ppkt.4 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; 7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie 8) każda ze wskazanych w ppkt.1-4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 18.4.7. na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może ponadto: 1) dokonać zmiany podwykonawcy 2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie 3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia 4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 18.4.8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 18.4.9. Zmiany, o których mowa niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Rewitalizacja społeczo-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku oraz zmianie sposobu użytkowania na lokal biurowy pomieszczeń gospodarczych (pralni i suszarni) zlokalizowanych w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dwa lokale usługowe, usytuowanego przy ul. Bydgoskiej 23 w Bydgoszczy (działka nr ew.182, obręb 343) oraz remoncie budynku, budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zewnętrznego oświetlenia, budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb oficyny oraz rozbiórce budynku gospodarczego (nr ewid. 182;3) wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej i zagospodarowaniem terenu zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) oraz zasadami wiedzy technicznej. UWAGA: o zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji fundamentów ściany frontowej budynku i przebudowie 2 naświetli piwnicznych w tej ścianie budynku. Zamawiający wykonał ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej. o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku frontowego i budynku oficyny na dwa lokale wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 2Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 26 w Bydgoszczy ( dz. nr ew. 91 i 320/2, obr. 0343) obejmującej m. in. budowę wewnętrznej instalacji gazu dla lokali nr 1, 2 i 4, wykonanie studzienek naświetli, montaż zadaszenia nad wejściem, remont ścian zewnętrznych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórkę budynków gospodarczych na terenie nieruchomości, przebudowę zjazdu zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) oraz zasadami wiedzy technicznej. UWAGA: o zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy 2 naświetli piwnicznych w ścianie frontowej budynku. Zamawiający wykonał ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej. o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 3Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 29 w Bydgoszczy (dz. nr ew. 178 i 322/1, obr. 0343) obejmującej m. in. budowę wewnętrznej instalacji gazu dla lokali nr 1- 8, montaż zadaszenia nad wejściem, wzmocnienie konstrukcji budynku, przebudowę budynku, remont ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie nieruchomości, przebudowę zjazdu zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r. ). UWAGA o zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji fundamentów ściany frontowej i bocznej budynku. Zamawiający wykonał ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej. o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 4Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie budynku oraz zmianie sposobu użytkowania mieszkań na I piętrze na komórki lokatorskie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 42 w Bydgoszczy (działka nr ew. 75, obręb 343) budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz rozbiórce części budynku głównego (dobudówek) oraz budynków gospodarczych wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej, zagospodarowania terenu zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) UWAGA o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach. 4) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją RDOŚ WON.6401.1.298.2018.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinią ornitologiczną i chiropterologiczną z października 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 5Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przegród zewnętrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych i fundamentowych zewnętrznych, remoncie kominów, zamurowaniu otworów, poszerzeniu otworów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu zadaszenia nad wejściem, budowie instalacji gazowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kapeluszników 2 w Bydgoszczy (dz. o nr ew. 275/10, 275/9 w obrębie 343) oraz rozbiórce budynków gospodarczych i szklarni na działce o nr ew. 275/10 w obrębie 343 i rozbiórce szaletu na działce nr. ew. 275/5 w obrębie 343 zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r. ) UWAGA o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 6Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przegród zewnętrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych zewnętrznych, remoncie kominów, poszerzeniu i zamurowaniu ścian działowych, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wykonaniu nadproży nad ścianami, budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi w ramach zadania "Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 2 w Bydgoszczy" na działce nr ew. 259/4 w obrębie 343 zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) UWAGA o zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji murów fundamentowych poniżej poziomu terenu w ścianie południowej i wschodniej budynku. Zamawiający wykonał ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej. o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach. 4) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją RDOŚ WOP.6401.1.299.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinią ornitologiczną i chiropterologiczną z października 2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Część nr: 7Nazwa: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przegród zewnętrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych zewnętrznych, remoncie kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi, budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną w ramach zadania "Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 3 w Bydgoszczy" na działce nr ew. 136 w obrębie 343 oraz rozbiórce budynków gospodarczych na działce o nr ewid. 136 (obr. 343) oraz muru na działce nr ewid. 137/1 (obr. 343) przy granicy z działką nr ewid. 136 zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ w tym: z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r.) UWAGA o przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca musi dokonać, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków o przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót powinna odbywać się pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagają udokumentowania w formie pisemnej. 2) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego a w przypadku takiej konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" po wykonanych robotach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia (termin dotyczy wszystkich zadań): do dnia 15.09.2021r., w tym : * termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 01.09.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do dnia 15.09.2021r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.