Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-12-16

Tarnowo Podgórne: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne

Numer ogłoszenia: 520630 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z o.o. , ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wierzbowej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne.

Zakres projektu:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w drogach) około 13 km;
2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej około 4 km;
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działek około 400 sztuk;
4. Sieć wodociągowa (w drogach) około 13 km.

Dla obszaru administracyjnego miejscowości Lusowo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie zatwierdzony uchwałą nr XXXV/421/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.09.2012 r. , i opublikowany w Dz. U. województwa wielkopolskiego z dnia 05.11.2012 r. poz. 4795.

Do niniejszej SIWZ dołączono również mapkę poglądową rejonu inwestycji oraz mapy zasadnicze.
Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże nieodpłatnie wszystkie mapy zasadnicze do celów projektowych projektantowi.
Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu, w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, opisany jest w koncepcji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Wszystkie koszty uzgodnień leżą po stronie wykonawcy.
Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową na okres 5 lat.

UWAGA!!! Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Białoszyńskiego jest już wykonana (w załączeniu inwentaryzacja powykonawcza).
OPRACOWANIE PROJEKTU:
a) Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
c) Uzgodnienie w ZUDP,
d) Uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień dostawy energii elektrycznej,
e) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę,
g) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
h) Wykonanie projektów branżowych - w tym elektroenergetycznych,
i) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew i nasadzeniem nowych-jeżeli wymagana,
k) Projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg)
l) Badania gruntowo - wodne podłoża,
m) Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymaganych branż,
n) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów zbiorczych,
o) Pozostałe dokumenty niezbędne celem prawidłowej realizacji zadania przez Zamawiającego.

W zakres dokumentacji wchodzi:
pełnowymiarową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą 5 egz.
projekty przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni ścieków 3 egz.
projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg) - 3 egz.,
badania gruntowo - wodne podłoża 2 egz.,
kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót 1 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania robót 1 egz.,
wersja elektroniczna projektu (format PDF) wraz z przedmiarami robót (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD 2 egz..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.06.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wymagane jest doświadczeniem zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, jednego projekt budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej o długości min. 1 km oraz jednego projekt budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości min. 700 m wraz z przepompownią ścieków)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • na podstawie oświadczeniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


ofertę zgodną z formularzem ofertySEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana terminu może nastąpić za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno-prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia.
W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach.
Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadku, w których nastąpiła:
Zmiana urzędowej stawki podatku VAT.
Zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tp-kom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI TARNOWO PODGÓRNE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi TARNOWO PODGÓRNE » więcej : Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU