eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › Rozbudowa Zespołu Szkół w ZabrzeguOgłoszenie z dnia 2012-12-18

Czechowice-Dziedzice: Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu
Numer ogłoszenia: 517826 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czechowice-Dziedzice , Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 2147114, faks 32 2147152, 2147182.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z rozbudową Zespołu Szkół w Zabrzegu zlokalizowanych przy ul. Karola Pytla 1 na działkach nr 1083/2, 1083/3 stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Nowopowstały budynek będzie obiektem dydaktycznym przeznaczonym dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W budynku dobudowanym zlokalizowane zostaną szatnie, pomieszczenia do nauki, dydaktyczne pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne. Zamawiający przewiduje wykonanie prac w cyklu dwuletnim tj. w latach 2013-2014. Zamawiający wymaga, aby w roku 2013 zrealizowany został stan surowy zamknięty budynku, który stanowi minimalny zakres robót przewidziany do wykonania w 2013r. Zakres prac obejmuje między innymi: - Dobudowanie do północnej ściany budynku istniejącego, nowego obiektu trzykondygnacyjnego podpiwniczonego, funkcjonalnie połączonego ze starą częścią szkoły za pomocą korytarzy - Wykonanie drobnych zmian i adaptacji w istniejącym budynku szkolnym - Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych - Wykonanie robót elewacyjnych i wykończeniowych zewnętrznych - Wykonanie robót instalacyjnych: w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie instalacji sanitarnych: wody ciepłej i zimnej, wody p.poż. kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, - Przełożenie kolidującego odcinka sieci wodociągowej - Budowę przyłączy kanalizacji deszczowej - Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - Wykonanie prac związanych z zagospodarowanie terenu Dane techniczne projektowanego budynku: Długość 36,86 m Szerokość 14,40 m Wysokość 15,37 m Powierzchnia zabudowy 526,80 m2 Powierzchnia netto 1 808,80 m2 Powierzchnia całkowita 2 107,20 m2 Kubatura brutto 8 443,40 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa p.n. Rozbudowa Zespołu szkół w Zabrzegu i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. Dokumentacja projektowa obejmuje dokumentację podstawową: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu Tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany Tom 2.1 Architektura Tom 2.2 Konstrukcja Tom 2.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacja. Instalacja kanalizacji sanitarnej Tom 2.4 Instalacja centralnego ogrzewania Tom 2.5 Kotłownia gazowa c.o. i c.w.u. Tom 2.6 Przyłącze wodociągowe Tom 2.7 Przyłącze kanalizacji deszczowej Tom 2.8 Instalacje elektryczne Tom 3 Dokumentacja geotechniczna Tom 4 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Tom 5 Projektowana charakterystyka energetyczna Oraz zmiany na skutek wykonania aktualizacji znajdujące się w tomie A 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, - załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.11.10 - Instalowanie kotłów 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.34.30.00 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze (tj. budowa lub rozbudowa budynku użyteczności publicznej) o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto, wraz z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dostęp do: - min. 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - min. 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych min. w ograniczonym zakresie, która posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - min. 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych min. w ograniczonym zakresie, która posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. b) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ, 2. dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego), 3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy). 4. wypełniona tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 10 do SIWZ. 5. kopia dowodu wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy, b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z obowiązującą technologią i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, d) rezygnacji z wykonania części robót z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia Wykonawcy, e) zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych oraz zmiany nazwy zadania w układzie wykonawczym budżetu gminy, f) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 pok. 408 (III piętro). W przypadku pobrania SIWZ w wersji papierowej prosi się o wcześniejszy kontakt z Zamawiającym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, Biuro podawcze - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.