Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-18

Płońsk: Usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego.

Numer ogłoszenia: 517618 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6622691, faks 023 663 13 40 , strona internetowa www.plonsk.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetleniowa - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013 roku na urządzeniach oświetleniowych w ilości 1375 szt. stanowiących własność Wykonawcy oraz na urządzeniach oświetleniowych w ilości 135 szt. stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk (łącznie 1510 szt.) polegające na:

I. konserwacji, wymianie w razie uszkodzenia bądź awarii oraz w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego:
1) wymianie źródeł światła w przypadku uszkodzenia bądź zużycia,
2) malowaniu i konserwacji metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, wymianie wyeksploatowanych słupów i wysięgników,
3) wymianie wyeksploatowanych opraw,
4) wymianie wyeksploatowanych tablic i szafek,
5) wymianie linii napowietrznych i kablowych,
6) wymianie uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem,
7) naprawie lub wymianie uszkodzonych kabli,
8) podwieszeniu zerwanych przewodów,
9) wymianie opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów,
10) wymianie połamanych lub uszkodzonych słupów,
11) wymianie wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń,
12) likwidacji awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego,
13) myciu kloszy opraw oświetleniowych i wymiana uszkodzonych.


II. bieżącym przeglądzie:
1) technicznych urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej - 1 raz na
5 lat potwierdzone protokołem,
2) tras linii napowietrznych i kablowych - 1 raz na 5 lat potwierdzone protokołem,
3) technicznym opraw - 1 raz na 3 lata potwierdzone protokołem,
4) pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 1 raz na 3 lata potwierdzone protokołem,
5) dyspozycyjności i dozoru technicznego nad urządzeniami oświetleniowymi,
6) prowadzenia rejestru zdarzeń.
Powyższe wynika z norm: nr PN-E-05125 Linia Kablowa, nr PN-E-05100 Linia Napowietrzna, nr PN-E-02032 Oświetlenie Dróg Publicznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Na terenie Gminy Miasto Płońsk istnieje 1510 szt. punktów świetlnych, z czego 1375 szt. stanowi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19,
  a pozostałych 135 szt. jest własnością Gminy Miasto Płońsk. Należy zaznaczyć, że punkty oświetleniowe stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk są zasilane ze stacji transformatorowych należących także do wymienionego operatora. Nie ma innej możliwości zasilania wymienionych punktów świetlnych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19,, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z PŁOŃSKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Płońsku » więcej : Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU