eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-02-12Ogłoszenie nr 517288-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 367238600, ul. Dębowa   20 , 55-040  Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717151200, 691733972, e-mail dyrektor.kosir@sport-kobierzyce.pl, sport.kosir@sport-kobierzyce.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sport-kobierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sport-kobierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sport-kobierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Kobierzycki Ośrodek Kultury i Sportu (KOSiR) ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA
Numer referencyjny: KOSiR/ZPU/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług porządkowych polegających na sprzątaniu i stałej pielęgnacji boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce, w podziale na zadania: Zadanie 1 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO Zadanie 2 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy Zadanie 3 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy Zadanie 4 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO Zadanie 5 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO 2. Zakres świadczenia usług obejmuje: 1) Mechaniczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 2) Ręczne koszenie terenów zielonych w tym boisk, terenów rekreacyjnych, placów zabaw 3) Sprzątanie i inne usługi porządkowe związane z zebraniem nieczystości na terenie boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, wraz z wywozem powstałych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wymienionych w obowiązującym WPGO. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO. 4) Pielęgnacja drzew, krzewów i sadzonek polegająca na przycinaniu, wycinaniu zgodnie ze sztuką ogrodniczą 5) Pielęgnacja trawników w tym następujące zabiegi agrotechniczne: a) Aeracja i wertykulacja - jeżeli uzna za potrzebne b) Nawożenie - jeżeli uzna z potrzebne c) Odchwaszczanie d) Wapnowanie - jeżeli uzna za niezbędne e) Koszenie trawników wraz z grabieniem, wywozem i kosztami utylizacji f) Uzupełnianie ubytków poprzez dosiew nasion h) wygrabianie liści i nieczystości z trawników 6) Pielęgnacja krzewów ozdobnych i drzew: a) pielenie krzewów b) przycięcie krzewów wraz z usuwaniem kanianki oraz zebraniem gałęzi, c) uzupełnienie nasadzeń w przypadku wypadnięcia istniejących d) usuwanie posuszu z wewnętrznej części drzew i krzewów ze zwróceniem szczególnej uwagi na thuje shmaragd. 7) Usługa będzie wykonywana pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego doświadczenie w wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji terenów zielonych i wykształceniem średnim lub wyższym ogrodniczym, rolniczym, leśnym, architektura krajobrazu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja, częstotliwość wykonywania prac, orientacyjny szacunkowy obmiar powierzchni zostały określone w załącznikach do niniejszego SIWZ tj.: Szczegółowych wykazach świadczonych usług stanowiących załącznik od 2.2. do 2.6. do SIWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ. 4. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dla Zadania 1 i/lub Zadania 4 i/lub Zadania 5, opracowany zgodnie ze sztuką ogrodniczą roczny harmonogram prac z podziałem na miesiące (tzw. harmonogram rzeczowy), który będzie uwzględniał wszystkie wytyczne/potrzeby Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz szczegółowych wykazów świadczonych usług dla każdego z zadań oddzielnie, określając częstotliwość, rodzaj wykonywanych prac, pielęgnacji trawników, nasadzeń. Harmonogram dotyczy roku 2018 i 2019. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego. 5. Podane przez Zamawiającego wartości (powierzchnie) są jedynie wartościami szacunkowymi, przyjętymi do wyceny wartości zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie niektórych prac porządkowych samodzielnie we własnym zakresie oraz własnymi siłami (w związku z tym, że Zamawiający posiada własną brygadę porządkową i również jej są zlecane drobne usługi porządkowe), a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w związku z tym faktem. 7. Wykonawca zobligowany jest do wywozu we własnym zakresie, odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia tj. 20 03 01, 20 03 03, 20 02 01 - RIPOK. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 raz w miesiącu potwierdzenia utylizacji odpadów BIO.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90914000-7
90400000-1
90500000-2
90600000-3
77310000-6
77320000-9
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-03-01 2019-11-30
2018-04-01 2019-11-30
2018-04-01 2019-11-30
2018-03-01 2019-11-30
2018-03-01 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 1 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r. Zadanie 2 - od 01.04.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.04. 2019 r. do 30.11.2019 r. Zadanie 3 - od 01.04.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.04. 2019 r. do 30.11.2019 r. Zadanie 4 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r. Zadanie 5 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Uwaga: Zamawiający uzna jedną polisę na sumę gwarancji minimum 100 000,00 w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: Dla Zadania 1, Zadania 4, Zadania 5: - co najmniej 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania wykształcenia/uprawnień, na każde z zadań oddzielnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Dla Zadania 2, Zadania 3: - co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe ogrodnicze, leśne lub architektury krajobrazu, mogąca się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania wykształcenia/uprawnień, na każde z zadań oddzielnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 2. o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującym sprzętem dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3: ? minimum 1 ciągnik rolniczy z przyczepą (lub samochód ze skrzynią załadowczo-wyładowczą) ? minimum 2 sztuki kosiarek z napędem z koszem na trawę ? minimum 2 sztuki kosiarek samojezdnych typ traktorek z koszem/pojemnikiem na trawę) mogą być używane do koszenia, wertykulacji, zbierania liści, mulczowania ? minimum 4 sztuki kos spalinowych ręcznych żyłkowych ? wertykulator spalinowy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej. dla Zadania 1, Zadania 4, Zadania 5: ? minimum 1 ciągnik rolniczy z przyczepą (lub samochód ze skrzynią załadowczo-wyładowczą) ? 2 sztuki nożyc spalinowych do żywopłotu ? 2 sztuki dmuchawy - odkurzacz W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje przedstawione przez Wykonawcę w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w toku postępowania. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi w sposób jednoznaczny wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Dodatkowe wyposażenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Projekt umowy stanowi załącznik 4.1. do SIWZ 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy, nie naruszając przepisów ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji umowy a) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty b) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania c) Jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie d) Jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia - dotyczy miesiąca listopad) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prac związanych z wykonaniem prac porządkowych i nasadzeniowych, o czas niezbędny, ale nie dłuższy niż 7 dni roboczych e) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się okresu zimowego uniemożliwiającego wykonanie prac pielęgnacyjnych, nasadzeniowych f) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od stron, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy g) Jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu wykonania umowy a) Zmiany osób i podmiotów' ? konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami (na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy) ? konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy , który zostaje zamieniony lub zrezygnowano z jego usług o ur0egulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizacji umowy 3) Zmiany terminów i warunków płatności a) Będące następstwem wszelkich zmian wprowadzonych przez strony do umowy b) Będących następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę 4) Pozostałe zmiany: a) Zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne b) Zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok. 42 945 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok. 42 945 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90400000-1, 90500000-2, 90600000-3, 77310000-6, 77320000-9, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-01
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DODATKOWE WYPOSAŻENIE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 1 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 58 521 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 58 521 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90400000-1, 90500000-2, 90600000-3, 77310000-6, 77320000-9, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-04-01
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DODATKOWE WYPOSAŻENIE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 2 - od 01.04.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.04. 2019 r. do 30.11.2019 r.


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok. 58 269 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - Sprzątanie terenu oraz koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok. 58 269 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90400000-1, 90500000-2, 90600000-3, 77310000-6, 77320000-9, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-04-01
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DODATKOWE WYPOSAŻENIE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 3 - od 01.04.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.04. 2019 r. do 30.11.2019 r.


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 124 954 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 124 954 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90400000-1, 90500000-2, 90600000-3, 77310000-6, 77320000-9, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-01
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DODATKOWE WYPOSAŻENIE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 4 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r.


Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 156 407 m2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5 - Sprzątanie terenu oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem odpadów BIO - łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi ok 156 407 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90914000-7, 90400000-1, 90500000-2, 90600000-3, 77310000-6, 77320000-9, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-03-01
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
DODATKOWE WYPOSAŻENIE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonywania zamówienia: Zadanie 5 - od 01.03.2018 r., do 30.11.2018 r., oraz od 01.03. 2019 r. do 30.11.2019 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.