eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 516628-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47214755900000, ul. ul. Pomorska  251 , 92-213  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 675 75 00, e-mail zam.publ@csk.umed.pl, faks 42 678 92 68.
Adres strony internetowej (URL): www.csk.umed.pl
Adres profilu nabywcy: www.csk.umed.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SP ZOZ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.csk.umed.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.csk.umed.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
j.w.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Numer referencyjny: ZP/22/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac montażu dźwigu szpitalnego wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi. Zamówienie dotyczy wykonania dostaw wraz z montażem. 2. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac instalacyjnych i towarzyszących prac budowlanych oraz informacja BIOZ" oraz "Program funkcjonalno-użytkowy" stanowiące załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie demontażu i wymiany 1 szt. dźwigu osobowego, na bazie istniejącego szybu, w budynku głównym szpitala przy ul. Pankiewicza16 w Łodzi. 4. Zakres prac obejmuje: - dokonanie inwentaryzacji dźwigu oraz przygotowanie szczegółowego harmonogram rzeczowego realizacji robót, - opracowanie dokumentacji projektowo - montażowej (wykonanie projektu wykonawczego) wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem decyzji administracyjnych, - demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego wraz osprzętem, dokonanie demontażu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dźwigu szpitalnego. Odzyskane materiały z demontażu dźwigu i wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji (na koszt Wykonawcy). Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości wywozu wraz ze wskazaniem materiałów. - dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z nowym osprzętem: dokonanie dostawy nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego i bezobsługowego oraz dokonanie jego montażu i uruchomienie (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności normą dźwigową EN81.20 i dyrektywą dźwigową) w miejsce dźwigu zdemontowanych urządzeń wyżej opisanych, przy czym dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych do tego prac w tym budowlanych, - transport materiałów, - towarzyszące prace budowlane, odtworzenia powierzchni, naprawy po montażu, usuwania awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej związanej z wykonywanymi pracami, - uzyskanie decyzji właściwego organu pozwalającej na eksploatację dźwigu, zapewnienie odbiór przez UDT i dopuszczenie do eksploatacji (włącznie z jego rejestracją). - przekazanie dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń.

II.5) Główny kod CPV: 42416100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
43322000-6
45313100-5
45311200-2
50531400-0
45215140-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia zg. z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 10% wartości zamówienia, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Określenie przedmiotu - przedmiot tych zamówień wykracza poza wielkość przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ na zamówienie podstawowe. Polegać będzie na powtórzeniu / zwiększeniu usług tożsamych z zakresem prac projektowych opisanym w SIWZ. Oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia: Poprzez wykorzystanie ceny usługi prac projektowych zamówienia podstawowego względem zwiększonego zakresu usług. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez analogię w odniesieniu do wynagrodzenia zamówienia usług podstawowych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji - wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie 16 tygodni (tj. 112 dni) od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Aktualne uprawnienia do wytwarzania i montażu dźwigów osobowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego; - załącznik nr 8;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 9 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 10, jeśli Wykonawca przedstawi minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. demontażu i montażu dźwigów szpitalnych lub dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych w działającym obiekcje użyteczności publicznej i wartości każdego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi jej potwierdzenie w formie np. referencji. Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 11 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia, w tym dokumenty: minimum dla 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik budowy oraz minimum dla 1 z wymienionych osób potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami elektrycznymi o specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ponadto 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru - typu D oraz 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji - typu E (podstawa prawna - art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami). W związku z czym wykonawca przekaże na wezwanie zamawiającego aktualne zaświadczenia o przynależności w/w osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

12. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -załączniki 12; 13. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; -załączniki 13; 14. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - załączniki 14; 15. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - załączniki 15; 16. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - załącznik nr 16;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 9. Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. - załącznik nr 9; 10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - załącznik nr 10; 11.Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 11; Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - do kierowania robotami elektrycznymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

19. Oświadczenie dotyczące osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - załącznik nr 17; 20. Dokumentów poświadczających, że użyte wyroby posiadają deklarację zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G, - załącznik nr 18; 21. Dokumentacji technicznej w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. - załącznik nr 19; 22. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zespołu dźwigów oraz posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski. - załącznik nr 20;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. "FORMULARZ OFERTOWY" - załącznik nr 1. 2. Oświadczenie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2. 3. Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w art. 22 ust. 1b Ustawy - załącznik nr 3a; Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 i 5Ustawy - załącznik nr 3b; 4. Potwierdzenie wniesienia wadium - załącznik nr 4. 5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów) - Załącznik nr 5 do SIWZ; 6. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie). - Załącznik nr 6 do SIWZ; 7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 2015, poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.- załącznik nr 7;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagamy wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) - zgodnie z art. 45 ust. 1-5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do składania ofert - potwierdzenie wniesienia wadium stanowi - załącznik nr 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr konta bankowego PKO BP III Oddział w Łodzi, nr 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005. Z dopiskiem: ZP / 22 /2020 - WADIUM. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach, o których mowa w punktach 2 - 5, będzie załączony oryginał poręczenia lub gwarancji do oferty (w sposób umożliwiający pomniejszy zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty) oraz dołączona do oferty kopia w/w dokumentu. 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin wykonania15,00
Termin gwarancji15,00
Czas wykonania zobowiązań gwarancyjnych od momentu zgłoszenia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów: Aneks zmiany wynagrodzenia ryczałtowego umowy na podstawie art. 632 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie m ożna było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy aneksów. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych czy robót zaniechanych Wykonawca będzie zobligowany przygotować kosztorysy tychże robót. Sposób wyliczenia ceny zawarto w projekcje umowy par. 13. 1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: przyspieszenie/opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych etapów, przyspieszenia/opóźnienia terminów i sposobu płatności wynagrodzenia za wykonane prace, rezygnacji z realizacji niektórych zakresów dostaw lub robót budowlanych, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia; podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową (powykonawczą) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku: a. działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.), b. utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części lub pozyskania nowego finansowania; c. gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie, d. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, e. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, f. zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób która nie stanowi zmiany umowy, g. konieczności zmian w dokumentacji projektowej wynikającej ze zmiany przepisów prawa; h. zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektor a nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. i. zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty, j. braku dostępności na rynku specjalistycznych materiałów budowlanych, k. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania nie gorszych materiałów i urządzeń, l. wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, m. zmiany zastosowanej technologii wykonania elementów / materiałów stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie; n. aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; o. obniżenia ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty; p. zmiany cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w zależności od ustawowej zmiany stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian. q. gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, r. zmiany ilości, charakteru, standardu lub technologii wykonania robót lub zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, s. zmian, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, koniecznych robót dodatkowych, robót zamiennych, czy robót zaniechanych. t. opóźnienia powyżej ustawowych terminów wydania przez organy administracji publicznej pozwoleń, zezwoleń, zgód, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, u. opóźnienie, utrudnienie lub przerwanie robót lub ich części spowodowane przez władze administracyjne, wynikające z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, v. zawieszenia lub wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego, w. uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację zamówienia; x. zgodnej woli przyspieszenia realizacji, uzgodnienia pomiędzy stronami zmiany terminów realizacji etapów I-V, y. Konieczności, lub organizacyjnej, ekonomicznej lub logistycznej zasadności równoległego wykonywania robót zewnętrznych w tym także w zakresie modernizacji istniejących przyłączy mediów lub ich wybudowania na nowo, jeżeli mają one wpływ na realizację zamówienia, mogą pozytywnie wpłynąć w przyszłości na możliwość dalszego prowadzenia prac w obiekcie lub brak ich wykonania może w przyszłości zagrażać uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych pomieszczeń lub całości obiektu lub też zagrażać normalnemu korzystaniu z obiektu; z. Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji niektórych zakresów prac lub dostaw. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego. 5. Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach powiadomić Zamawiającego na piśmie o fakcie ich zaistnienia oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca wnosi o przedłużenie terminów wskazanych w § 7 ust. 1, powinien taki wniosek wraz z podaniem uzasadniających go przyczyn zamieścić w pisemnym zawiadomieniu. 7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub nie zgłoszenia wniosku zgodnie z § 14 ust. 6 albo dokonania tych czynności po upływie terminu określonego w tym przepisie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty i opatrzone napisem "tajemnica przedsiębiorstwa".
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1/ j.w. 2/ Ponadto Wykonawca w formularzu ofertowym zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zastrzega, iż określone dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3/ Zamawiający wypełnia Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4/W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (Załącznik nr 7 do SIWZ) o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.