eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowiesy › Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP I i ETAP II oraz Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w KowiesachOgłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 516223-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Gmina Kowiesy: Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP I i ETAP II oraz Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowiesy, krajowy numer identyfikacyjny 75014829400000, ul. Kowiesy  85 , 96-111  Kowiesy, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 317 081, e-mail urzad@kowiesy.pl, faks 468 317 036.
Adres strony internetowej (URL): www.kowiesy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.kowiesy.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kowiesy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście; za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP I i ETAP II oraz Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Budowa sieci wodociągowej - Etap I, Budowa sieci wodociągowej - Etap II, Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP I: Zakres prac: budowa sieci wodociągowej PVC i PEHD O110 oraz O160 o łącznej długości 16238,0 m, wraz z hydrantami p.poż., zasuwami i robotami towarzyszącymi. Zamawiający informuje, iż prace w zakresie budowy sieci wodociągowej - Etap I nie obejmują fragmentu sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Wola Pękoszewska - arkusz mapowy Nr 25 (RYS25_PZT). 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP II: Zakres prac: budowa sieci wodociągowej PVC i PEHD O90, O110 oraz O160 o łącznej długości 14653,2 m, wraz z hydrantami p.poż., zasuwami i robotami towarzyszącymi. 3. Budowa ekologicznej oczyszczalnie ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach: Zakres prac: opracowanie dokumentacji i budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków, w tym: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków (BOŚ) spełniającej wymogi normy PN-EN12566-3+A1:2009 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych), w tym niezbędnych uzgodnień, zgód, ekspertyz i badań. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentacje własnym kosztem i staraniem. W ramach opracowanej dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących opracowań: a) mapy do celów projektowych, b) projektu budowlanego i wykonawczego oczyszczalni ścieków - sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, c) informację BIOZ - 5 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, d) przedmiar robót - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej , e) kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
71320000-7
45000000-7
45111200-0
45232421-9
45232410-9
45232423-3
45255600-5
45232400-6
45310000-3
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31
2021-10-31
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy zakończenie realizacji zadania odpowiadają poszczególnym częścią zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań - potwierdzenia spełniania tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.2). SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość zamówienia - potwierdzenia spełniania tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.2). SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia i całkowitej wartości nie mniejszej niż: o 1.500.000,00 zł netto każda - dot. budowy sieci wodociągowej; o 30.000,00 zł netto każda - dot. budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków. Jeżeli w umowie określona była waluta inna niż polski złoty, przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty NBP z dnia zawarcia danego kontraktu. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: o kierownik budowy (przedstawiciel wykonawcy) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej do przedmiotu zamówienia bez ograniczeń lub równoważnych, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum wartości umowy; 2. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3. Wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: o 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) - dot. budowy sieci wodociągowej - Etap I; o 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) - dot. budowy sieci wodociągowej - Etap II; o 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) - dot. budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zaistnienia w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie robót; 2) zaistnienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 3) ujawnienia niekorzystnych okoliczności geologicznych lub podobnych, które uniemożliwią prowadzenie robót; 4) zaistnienia kolizji z nieujętymi w dokumentacji instalacjami podziemnymi; 5) niekorzystnych warunków pogodowych utrudniających realizację robót; 6) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w szczególności zmiany podatku VAT; 7) zamawiający dopuszcza zmianę umowy w innych przypadkach określonych w art. 144 ustaw Pzp. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-11, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres prac: budowa sieci wodociągowej PVC i PEHD O110 oraz O160 o łącznej długości 16238,0 m, wraz z hydrantami p.poż., zasuwami i robotami towarzyszącymi. 2. Zamawiający informuje, iż prace w zakresie budowy sieci wodociągowej - Etap I nie obejmują fragmentu sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Wola Pękoszewska - arkusz mapowy Nr 25 (RYS25_PZT).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w m. Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata, gmina Kowiesy - ETAP II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: budowa sieci wodociągowej PVC i PEHD O90, O110 oraz O160 o łącznej długości 14653,2 m, wraz z hydrantami p.poż., zasuwami i robotami towarzyszącymi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Budowa ekologicznej oczyszczalnie ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: opracowanie dokumentacji i budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków, w tym: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków (BOŚ) spełniającej wymogi normy PN-EN12566-3+A1:2009 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych), w tym niezbędnych uzgodnień, zgód, ekspertyz i badań. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentacje własnym kosztem i staraniem. W ramach opracowanej dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących opracowań: a) mapy do celów projektowych, b) projektu budowlanego i wykonawczego oczyszczalni ścieków - sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, c) informację BIOZ - 5 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, d) przedmiar robót - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej , e) kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8, 71320000-7, 45000000-7, 45111200-0, 45232421-9, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.