eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 514746-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Politechnika Warszawska: Wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki  1 , 00-661  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, , e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, , faks +48226286075.
Adres strony internetowej (URL): https://pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna szkoła akademicka

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Politechnika Warszawska Dział Zamówień Publicznych, 00-668 Warszawa ul. Noakowskiego 18/20, pom. 204 (klatka A).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16
Numer referencyjny: ZP.RB.PM.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16 na warunkach określonych w rozdziale IV i V SIWZ, które stanowią Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

II.5) Główny kod CPV: 45317300-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45315600-4
45311100-1
45311200-2
45311000-0
45111300-1
45331210-1
45421000-4
45310000-3
45223000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z pkt. 4.2. rozdziału I SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie wykonania wymiany elementów rozdzielnic oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz wykonania robót poinstalacyjnych związanych z włączeniem instalacji w infrastrukturę całego budynku, z zastrzeżeniem, że zamówienia te będą realizowane na zasadach analogicznych do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale IV i V SIWZ, a także w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 210 dni od daty wprowadzenia na budowę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 750 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, w tym 1 zamówienie w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj.: - jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 750 000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości równej lub większej niż 375 000,00 zł, pozostałe o wartości co najmniej 187 500,00 zł każde z nich (łącznie z podatkiem VAT); - jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie rozdzielnic i instalacji elektroenergetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.): budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; budynek zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 1. Kierownik budowy - minimalne kwalifikacje zawodowe i wymagane doświadczenie zawodowe: 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm), tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 2. Kierownik robót sanitarnych - minimalne kwalifikacje zawodowe i wymagane doświadczenie zawodowe: 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Kierownik robót budowlanych - minimalne kwalifikacje zawodowe i wymagane doświadczenie zawodowe: 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako minimalne doświadczenie zawodowe rozumie się pełne miesiące kalendarzowe przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie w okresie od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wydano uprawnienia budowlane do ostatniego miesiąca kalendarzowego przed miesiącem, w którym wyznaczono termin składania ofert. Osobami na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wymaga złożenia zgodnie z pkt. 7.2.2 SIWZ: 1) 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 7.2.2. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, b) w pkt 7.2.2. 2)-3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt a) i ppkt b) ii. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt b) i. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2. 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.2. SIWZ. 7.2.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej po określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 6.1.: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.1.2. SIWZ; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 ("Doświadczenie zawodowe") do rozdziału II, wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. 1) SIWZ. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 ("Potencjał kadrowy") do rozdziału II, wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z pkt. 8 SIWZ: 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8.2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz "Oferta" zamieszczony w rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 8.2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub potwierdzone notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.2.2. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp (zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia) - jeżeli dotyczy, sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do rozdziału II SIWZ. 8.2.3. Tabelę wartości elementów scalonych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do rozdziału III SIWZ. 8.2.4. Informację na temat Podwykonawców ("Podwykonawcy"), przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do rozdziału III SIWZ. 8.2.5. Kosztorys ofertowy, jako załącznik do formularza stanowiącego załącznik nr 3 do rozdziału III SIWZ. 8.2.6. Wykaz stawek i narzutów na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do rozdziału III SIWZ. 8.2.7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a stanowiący element rozdziału II SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1b stanowiący element rozdziału II SIWZ). 8.2.8. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć (dołączyć do oferty) oryginał gwarancji lub poręczenia. Zgodnie z pkt. 7.3. SIWZ: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór formularza to załącznik nr 1c stanowiący element rozdziału II SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z pkt. 17 i 19 SIWZ: 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł. 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 17.2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664 (w tytule przelewu należy wpisać słowo "wadium" i znak postępowania wskazany w pkt 2 rozdziału I SIWZ); 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie go w sposób nieprawidłowy i niezgodny z art. 43 ust. 3 i 5 ustawy Pzp. 17.6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 17.8.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 17.8.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.8.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 19.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w § 10 Rozdziału VI SIWZ - IPU.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
przedłużony okres gwarancji 10,00
skrócenie terminu realizacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Warunki zmiany treści umowy zgodnie z pkt. 2 rozdziału VI SIWZ (IPU): 2.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron. 2.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 2.2.1 Zmiana terminu realizacji umowy: 2.2.1.1 wykonanie zamówienia w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 2.2.1.2 działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. "Siła wyższa" oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, tj.: 1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 5) występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne. 6) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu. 2.2.1.3 wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2.2.1.4 strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany udowodnić przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu. 2.2.1.5 wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 2.2.1.6 gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 2.2.1.7 realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 2.2.1.8 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 2.2.1.9 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2.2.1.10 zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności konieczność usunięcia udokumentowanych błędów. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności - termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; 2.2.1.11 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 2.2.1.12 zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2.2.1.13 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych) lub znaleziska archeologiczne; 2.2.1.14 zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń losowych, udokumentowanych opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń i materiałów; 2.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 2.2.1.16 inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty różnych organizacji i grup społecznych; 2.2.1.17 wystąpienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie umowy; 2.2.1.18 zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzecznictwa odnośnie jego przepisów, jeżeli spowodują konieczność wydłużenia procesu projektowania (dodatkowe czynności prawne i faktyczne niewystępujące w dacie zawarcia umowy, chyba że ww. zmiany prawa winny być znane Stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie), dostosowania zakresu przedmiotu umowy poprzez zmianę już wykonanych opracowań lub wykonanie dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia opracowań i uzgodnień z tym związanych; 2.2.1.19 zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych, o ile nie zwiększają kosztów realizacji inwestycji i są zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 2.2.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia- zmiany technologiczne: 2.2.2.1 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2.2.2.2 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2.2.2.3 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; 2.2.2.4 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa i/lub ze względu na zmiany wprowadzane przez dysponentów mediów uzgadniających warunki przyłączeń. 2.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 2.2.3.1 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót dodatkowych, zamiennych lub zakresu robót podlegających zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Wartość każdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych. 2.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.2.2. 2.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie. 2.2.4 Zmiany osobowe 2.2.4.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 2.2.4.2 zmian osób do nadzorowania robót; 2.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 2.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 2.2.4.5 zmiana osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby i postępowania zgodnie z wymogami SIWZ i umowy w kwestii zatrudnienia. 2.2.5. Pozostałe zmiany 2.2.5.1 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 2.2.5.2 zmiana wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp 2.2.5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 2.2.5.4 odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków jej realizacja byłaby połączona z nadmiernymi trudnościami albo groziłby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Za rażącą stratę należy w tym przypadku uznać stratę w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 2.2.5.5 inne niż wymieniona "siła wyższa" zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 2.2.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana: 2.2.6.1 danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2.2.6.2 danych teleadresowych; 2.2.6.3 osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego adresem do korespondencji jest: Politechnika Warszawska Dział Zamówień Publicznych, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, faks: +48 22 628 60 75, e-mail: malgorzata.pawelec@pw.edu.pl. Dane adresowe podane w Sekcji I Zamawiający poz. I.1) nie są adresami do kontaktu w postępowaniu. 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego - w celu związanym z powyższym postępowaniem określona w pkt. 22 rozdziału I SIWZ: 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, że: 22.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa; 22.1.2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl; 22.1.3. dane osobowe przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na Politechnikę Warszawską, będącą uczelnią publiczną, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp; 22.1.4. odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 22.1.3. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; 22.1.5. administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie przedmiotowego postępowania, o którym mowa w pkt. 22.1.3., mającego na celu dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub wynegocjowanie postanowień takiej umowy. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i/lub wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w toku prowadzonego postępowania. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: samych wykonawców, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników, reprezentantów osób prawnych, itp., ujawnionych w toku postępowania na każdym jego etapie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których Zamawiający wyraźnie żąda i/lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez Wykonawcę; 22.1.6. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, 22.1.7. dane osobowe, o których mowa w pkt 22.1.3, będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania tej umowy i archiwizowane w okresie wyznaczonym w wewnętrznych aktach prawnych PW na archiwizowanie dokumentów; 22.1.8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 22.1.9. w odniesieniu do danych osobowych, przekazanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO; 22.1.10. osoba, której dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (zakończonego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 22.1.11.osobie, której dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.