eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 514191-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 14214815500000, ul. ul. Ogrodowa  5/7 , 00-893  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 504 41 00, e-mail mpaziewska@wfosigw.pl, faks 22 504 41 39.
Adres strony internetowej (URL): www.wfosigw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.wfosigw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.wfosigw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer referencyjny: ZP-3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp" z odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach Zamówienia na Usługi Społeczne - zwanych dalej "WZnUS". 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji szkoleniowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia organizację następujących konferencji: 1) Konferencje (bez noclegów): - łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 18, - konferencje odbywać się będą w blokach szkoleniowych 6-dniowych (6 dni roboczych pod rząd) lub 2-dniowych, w zależności od zapotrzebowania, - liczba osób na każdej konferencji: 20 - 40 osób, - przewidywany czas trwania każdego dnia konferencji: 9.00-15.00. Konferencje będą odbywać się w trzech różnych miastach. Pierwsze konferencje (6 dni szkoleniowych) z planowanym terminem realizacji na początek marca br. odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. W tej edycji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności zapewnić: - ciągły serwis kawowy w godzinach 9.00 - 15.00, - obiady w formie bufetu. Do organizacji kolejnych konferencji Zamawiający wskaże dwa z następujących miast (po 6 dni szkoleniowych w każdym z tych miast): Ciechanów, Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka. Terminy i konkretne miasto, w którym mają odbyć się konferencje zostaną wskazane Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszą konferencją w danym mieście. W ramach tych konferencji w gestii Wykonawcy leży w szczególności zapewnienie: - sali konferencyjnej, - ciągłego serwisu kawowego w godzinach 9.00 - 15.00, - obiadów w formie bufetu. 2) Konferencje trzydniowe z noclegami: - liczba konferencji max. 3, po jednej w Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach lub na terenie powiatów tych miast, - liczba osób na każdej konferencji: 20 - 40 osób, - przewidywany czas trwania konferencji: 1 dzień: 9.00 - 22.00 (łącznie z kolacją) 2 dzień: 9.00 - 22.00 (łącznie z kolacją) 3 dzień: 9.00-15.00 (łącznie z obiadem) Zamawiający w trakcie każdej konferencji przewiduje trzeciego dnia wizytę studyjną do wyznaczonego przez Zamawiającego obiektu, położonego w odległości maksymalnie do 70 km od miejsca zakwaterowania, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środka transportu dla całej grupy z hotelu do wskazanego obiektu i z powrotem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszych WZnUS. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszych WZnUS. 4. Zamawiający wymaga, aby osoba odpowiedzialna za koordynowanie realizacji umowy, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad organizacją konferencji zgodnie z harmonogramem, w tym rozmieszczaniem w salach materiałów promocyjnych (np. roll-upów, ulotek, materiałów szkoleniowych) przekazanych przez Zamawiającego oraz pełnieniu nadzoru nad zapewnieniem w salach szkoleniowych wymaganego wyposażenia, podpisaniem list obecności przez uczestników oraz właściwym zakwaterowaniem uczestników konferencji (o ile jest wymagane), na cały okres realizacji umowy była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę. Wymóg ten uzna się również za spełniony w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 5. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby na umowę o pracę uznany będzie za spełniony, w przypadku gdy ww. czynności będą wykonywane przez samego Wykonawcę lub podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań dotyczących zatrudnienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do WZnUS.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55120000-7
55300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzykrotnie, tj. wykonał co najmniej 3 usługi w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów) polegające na organizacji i obsłudze spotkań grupowych dla firm, instytucji lub innych podmiotów, przy czym każda była dla co najmniej 30 uczestników i każda nich obejmowała co najmniej 1 nocleg oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie. Uwaga: Warunek doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją określonej liczby usług, albo jeden z wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją tych usług (warunek nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganych usług, ale żaden z nich nie posiada tego doświadczenia samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganej dla danego zadania liczby wykonanych usług), polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie odpowiedniej liczby usług - przy czym doświadczenie podmiotu trzeciego będzie brane pod uwagę tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie będzie mógł uzyskać za nie punktów w kryterium "doświadczenie Wykonawcy".
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załączniki nr 2 do WZnUS. 2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do WZnUS. 2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do WZnUS. 2. Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi w sekcji III.1.3) ogłoszenia (w rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 WZnUS), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. UWAGA: W przypadku uzupełniania Wykazu usług o nowe usługi lub uzupełnienia brakujących bądź wadliwych dokumentów na potwierdzenie już wskazanych usług, nowe usługi/uzupełnione dokumenty będą brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium oceny ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego - zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału VII ust. 2 pkt 1) WZnUS (Załącznik nr 4 do WZnUS); 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4. Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie Wykonawcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron, zgodnie z przepisami art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). 2. Wszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy, w przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenie i niezrealizowania wszystkich planowanych konferencji szkoleniowych, o okres nie dłuższy niż 2 miesiące. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu (np. z powodu braku dostępności obiektu do wizyty studyjnej w planowanym wcześniej terminie), dopuszcza się możliwość zmiany terminu danej konferencji szkoleniowej, jednakże nie później niż 7 dni przed pierwotnym terminem jej rozpoczęcia. 5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.). 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, Wykonawcy są obowiązani składać: 1) Ofertę (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do WZnUS), pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał); 2) Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (których wzory zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do WZnUS ) w formie pisemnej (oryginał); 3) Wykaz usług (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do WZnUS), w formie pisemnej (oryginał); 4) Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, a także przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) Pełnomocnictwo - w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 6) Zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał) - jeśli dotyczy. 3. Poświadczanie kopii oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 następuje poprzez opatrzenie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa. 6. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę e-mailem należy kierować na adres: wcieslinska@wfosigw.pl 7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 i Dz. U. 2018 r. poz. 1993), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie dokumentów" oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w WZnUS. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej WZnUS. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści WZnUS wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści WZnUS, o którym mowa w ust. 11. 13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał WZnUS, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli WZnUS jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść WZnUS. Dokonaną zmianę treści WZnUS Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej WZnUS, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia WZnUS.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.