eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2020.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-17Ogłoszenie nr 513517-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

Gmina Żabia Wola: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żabia Wola, krajowy numer identyfikacyjny 75014857800000, ul. ul. Główna  3 , 96-321  Żabia Wola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8578182, 8578224, e-mail przetargi@zabiawola.pl, faks 468 578 181.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.zabiawola.akcessnet.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.zabiawola.akcessnet.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z postanowieniami rozdziału XI SIWZ
Adres:
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2020.
Numer referencyjny: RI.271.5.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drogach stanowiących własność gminy, zlokalizowanych na terenie gminy Żabia Wola. Zamówienie zostało podzielone na dwie części obejmujące niżej wymienione miejscowości: Część I - Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola obejmujące miejscowości: Władysławów, Siestrzeń, Przeszkoda, Zalesie, Józefina, Musuły, Wycinki Osowskie, Kaleń, Huta Żabiowolska, Żelechów, Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, Kaleń Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Lisówek, Zaręby. Część II - Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola obejmujące miejscowości: Bukówka Nowa, Bukówka Stara, Bieniewiec, Grzymek, Słubica A, Słubica B, Słubica Wieś, Słubica Dobra, Grzmiąca, Oddział, Bolesławek, Pieńki Słubickie, Rumianka, Ciepłe, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice, Lasek, Piotrkowice, Redlanka, Osowiec, Petrykozy, Żabia Wola, Jastrzębnik. 2.1. Zakres robót (dla każdej z ww. części) obejmuje: 1) Naprawy cząstkowe tłuczniem betonowym w ilości - 1200 t 2) Naprawy cząstkowe kruszywem łamanym w ilości - 400 t 3) Naprawy cząstkowe żwirem w ilości - 600 t 4) Naprawy cząstkowe destruktem asfaltowym w ilości - 300 t 5) Profilowanie dróg gruntowych na długości - 87,5 km 6) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp na długości - 1 250 m 7) Wymianę lub montaż z ich zaspoinowaniem i przykryciem kruszywem przepustów o średnicy 40-60 cm na długości - 65 m 8) Usuwanie wiatrołomów z pasów drogowych w ilości - 13 m3 9) Korytowanie - 1 250 m2 10) Usuwanie karp - 15 [m średnicy pnia]

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej w określonej części na terenie Gminy Żabia Wola, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel - do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia oddzielnie dla wykonawców poszczególnych części. Warunkiem udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca danej części, negocjować będą m.in. postanowienia umowy, w tym ceny jednostkowe. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania wykonawcy na inną część gminy, niż część objęta zamówieniem podstawowym. Wykonawca, z którym Zamawiający będzie negocjował zobowiązany będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania do dnia 20.12.2020r., z tym, że: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy, 2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2020r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w zawartej umowie w wyniku niniejszego postępowania, zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia, od dnia rozpoczęcia do jego zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (zgodnie z przekazanym harmonogramem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/ lub zakończenia przedmiotu umowy (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego. 4) Pisemne zlecenia określające potrzeby i szczegółowe informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą Wykonawcy harmonogramem robót, przez cały okres obowiązywania umowy do godz. 15.00, w dni pracy Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie harmonogramu w takiej samej formie, w jakiej je otrzymał, w tym samym dniu. Brak potwierdzenia ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a dowodem doręczenia harmonogramu będzie potwierdzenie wygenerowane przez urządzenie za pomocą którego je przekazano.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że: - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych kruszywem drogowym z profilowaniem dróg o wartości co najmniej 100.000.00 zł brutto. - dysponuje lub będzie dysponować sprzętem i narzędziami, niezbędnymi do realizacji zamówienia (wymagania minimalne dla każdej z części zamówienia): o ciągnikami z przyczepą lub samochodami ciężarowymi o ładowności min. 8 t - 4 szt., o równiarką drogową -2 szt., o walcem drogowym minimum 5 ton z wibracją - 2 szt., o koparko-spycharką - 2 szt., o kosiarką bijakową- 2 szt., o kosiarką spalinową- 2 szt. UWAGA - Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, zobowiązany jest do dysponowania ww. sprzętem i narzędziami oddzielnie dla obu części, aby mógł prowadzić prace w dwóch częściach Gminy jednocześnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wymienionego w pkt 1 dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych odpowiadający wymaganiom określonym w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 lit. a tiret drugi SIWZ dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Dokumenty składające się na ofertę: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1. 2) Wypełniony i podpisany (w części, w której wykonawca składa ofertę) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia. Z uwagi na formę wynagrodzenia kosztorys będzie podlegać ocenie. Kosztorys będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą - z wykorzystaniem załącznika nr 2a lub 2b - Kosztorys ofertowy (w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę). 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 5) Pełnomocnictwo: a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców- w załączniku nr 1 Formularz oferty 7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - proponowany wzór zobowiązania z stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 8) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 9) Inne dokumenty i oświadczenia wymagane SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3. lit. b) - e) powyżej (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w rozdziale ust. 3 lit. b) - e) powyżej (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2020". 10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale ust. 3 powyżej. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowanotniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania zamówienia (C)40,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) 20,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia (R) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały przewidziane w załączniku nr 9 do SIWZ - wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola obejmujące miejscowości: Władysławów, Siestrzeń, Przeszkoda, Zalesie, Józefina, Musuły, Wycinki Osowskie, Kaleń, Huta Żabiowolska, Żelechów, Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, Kaleń Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Lisówek, Zaręby.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: 1) Naprawy cząstkowe tłuczniem betonowym w ilości - 1200 t 2) Naprawy cząstkowe kruszywem łamanym w ilości - 400 t 3) Naprawy cząstkowe żwirem w ilości - 600 t 4) Naprawy cząstkowe destruktem asfaltowym w ilości - 300 t 5) Profilowanie dróg gruntowych na długości - 87,5 km 6) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp na długości - 1 250 m 7) Wymianę lub montaż z ich zaspoinowaniem i przykryciem kruszywem przepustów o średnicy 40-60 cm na długości - 65 m 8) Usuwanie wiatrołomów z pasów drogowych w ilości - 13 m3 9) Korytowanie - 1 250 m2 10) Usuwanie karp - 15 [m średnicy pnia]
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena wykonania zamówienia (C)40,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady (G)20,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia (R)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania do dnia 20.12.2020r., z tym, że: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy, 2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2020r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w zawartej umowie w wyniku niniejszego postępowania, zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia, od dnia rozpoczęcia do jego zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (zgodnie z przekazanym harmonogramem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/ lub zakończenia przedmiotu umowy (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego. 4) Pisemne zlecenia określające potrzeby i szczegółowe informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą Wykonawcy harmonogramem robót, przez cały okres obowiązywania umowy do godz. 15.00, w dni pracy Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie harmonogramu w takiej samej formie, w jakiej je otrzymał, w tym samym dniu. Brak potwierdzenia ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a dowodem doręczenia harmonogramu będzie potwierdzenie wygenerowane przez urządzenie za pomocą którego je przekazano.


Część nr: 2Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola obejmujące miejscowości: Bukówka Nowa, Bukówka Stara, Bieniewiec, Grzymek, Słubica A, Słubica B, Słubica Wieś, Słubica Dobra, Grzmiąca, Oddział, Bolesławek, Pieńki Słubickie, Rumianka, Ciepłe, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice, Lasek, Piotrkowice, Redlanka, Osowiec, Petrykozy, Żabia Wola, Jastrzębnik.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: 1) Naprawy cząstkowe tłuczniem betonowym w ilości - 1200 t 2) Naprawy cząstkowe kruszywem łamanym w ilości - 400 t 3) Naprawy cząstkowe żwirem w ilości - 600 t 4) Naprawy cząstkowe destruktem asfaltowym w ilości - 300 t 5) Profilowanie dróg gruntowych na długości - 87,5 km 6) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp na długości - 1 250 m 7) Wymianę lub montaż z ich zaspoinowaniem i przykryciem kruszywem przepustów o średnicy 40-60 cm na długości - 65 m 8) Usuwanie wiatrołomów z pasów drogowych w ilości - 13 m3 9) Korytowanie - 1 250 m2 10) Usuwanie karp - 15 [m średnicy pnia]
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena wykonania zamówienia (C)40,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) 20,00
Czas reakcji od momentu zgłoszenia (R) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania do dnia 20.12.2020r., z tym, że: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy, 2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2020r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w zawartej umowie w wyniku niniejszego postępowania, zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia, od dnia rozpoczęcia do jego zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (zgodnie z przekazanym harmonogramem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/ lub zakończenia przedmiotu umowy (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego. 4) Pisemne zlecenia określające potrzeby i szczegółowe informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą Wykonawcy harmonogramem robót, przez cały okres obowiązywania umowy do godz. 15.00, w dni pracy Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie harmonogramu w takiej samej formie, w jakiej je otrzymał, w tym samym dniu. Brak potwierdzenia ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a dowodem doręczenia harmonogramu będzie potwierdzenie wygenerowane przez urządzenie za pomocą którego je przekazano.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.