eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-17Ogłoszenie nr 513432-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

Urząd Miejski w Sławnie: Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sławnie, krajowy numer identyfikacyjny 52636300000000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej  9 , 76-100  Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 103 051, e-mail admin@slawno.pl, faks 598 103 340.
Adres strony internetowej (URL): http://um.slawno.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://um.slawno.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie
Numer referencyjny: ZW.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest "Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie" w branżach architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej, którego zakres prac obejmuje m.in.: W POMIESZCZENIACH PIWNICY I PARTERU 1) rozbiórkę elementów konstrukcyjnych budowlanych, 2) wyburzenie ścian działowych, 3) wykucia w ścianach nośnych otworów drzwiowych, 4) rozbiórka częściowa posadzki, stalowej platformy i schodów w kotłowni, 5) budowa fundamentów, ścian nośnych i stropu nad piwnicą w poziomie parteru oraz biegu schodowego do piwnicy (zakres opisany w projekcie budowlanym, stanowiącym odrębne opracowanie), 6) zamurowania otworów drzwiowych, 7) przekucia w ścianach konstrukcyjnych nowych otworów drzwiowych (toalety), 8) skucie luźnych tynków ścian i sufitu oraz odgrzybienie ich w poziomie piwnicy i istniejących toaletach, 9) budowa ścian działowych murowanych toalet i w części piwnicznej, 10) montaż systemowych kabin toalet z płyty hpl o wysokości ścianki 2m wg opisu projektu robót budowlanych, 11) wyrównanie posadzek z zaprawy cementowej w piwnicy, 12) usypanie piasku i wykonanie nowych posadzek na gruncie w części kotłowni, 13) ułożenie posadzek antypoślizgowych z terakoty w toaletach, 14) rozebranie okładzin posadzek z paneli lub wykładziny w salach i świetlicy, 15) wykonanie wylewki samopoziomującej grubości min. 10mm po oczyszczeniu, gruntowaniu i miejscowych naprawach posadzki z lastrico na korytarzu, salach i świetlicy, 16) montaż wykładziny klejonej homogenicznej z wywinięciem na ściany na 8-10 cm na korytarzu oraz salach lekcyjnych i świetlicy, 17) skucie luźnych tynków, farb w korytarzu i salach, 18) wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych maszynowo i ręcznie, 19) wyrównanie wnęk pod oknami z założeniem ekranów za grzejnikami na parterze, 20) malowanie ścian (w tym do wys. 2m farbą zmywalną) i sufitów, 21) wykonanie okładzin ścian z terakoty do wys. 2m w toaletach, 22) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w części przebudowywanej, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł drzwiowych) z pozostawieniem istniejących ościeżnic), 23) wymianę drzwi wejściowych do budynku w elewacji południowej, 24) wykonanie kanalizacji sanitarnej z białym montażem, 25) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej (z bateriami samozamykającymi w łazienkach), wymiana istniejącej instalacji zimnej wody w istniejących miejscach poboru w salach, 26) Wymianę instalacji co, 27) Wymianę instalacji elektrycznej z pozostawieniem opraw oświetleniowych w istniejących salach lekcyjnych, 28) wykonanie instalacji monitoringu i okablowania strukturalnego, sygnalizacji dźwiękowej 29) montaż wentylacji mechanicznej wywiewnej w piwnicy, 30) montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z czerpnią i centralą wentylacyjną ze sprawnością odzysku ciepła w toaletach i szatniach, KLATKI SCHODOWE 31) demontaż części stalowych balustrad schodów, czyszczenie malowanie istniejącej zabytkowej balustrady, montaż nowej balustrady z przezroczystego PCV, 32) montaż wykładziny klejonej homogenicznej z wywinięciem na ściany na 8-10 cm na schodach w klatkach w części północno- wschodniej i północnej, 33) montaż okładzin systemowych nosków na schodach z tworzywa sztucznego w kontrastującym kolorze, 34) wykonanie gładzi gipsowej maszynowo na suficie i ścianach, 35) malowanie ścian (w tym do wys. 2m farbą zmywalną) i sufitów, 36) remont istniejącej posadzki z lastrico w klatce schodowej w części południowo-wschodniej (uzupełnienie i czyszczenie listew przyściennych), 37) wymianę instalacji co, 38) wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oddymiania, W POMIESZCZENIACH I i II PIĘTRA 39) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł drzwiowych) z pozostawieniem istniejących ościeżnic), 40) skucie luźnych tynków, farb w korytarzu i salach, 41) wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gipsowych ręcznie i maszynowo na ścianach i na sufitach w korytarzu, w salach - uzupełnienie, 42) budowa ściany dzielącej pomieszczenia z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną, 43) wyrównanie wnęk pod oknami z założeniem ekranów za grzejnikami, 44) malowanie ścian (w tym do wysokości 2m farbą zmywalną) i sufitów, 45) rozebranie okładzin posadzek z paneli lub wykładziny oraz drewnianej podbudowy pod nimi w salach, 46) wykonanie nowej podbudowy z płyt OSB grub. 2 x 15 mm w salach, 47) montaż wykładziny klejonej homogenicznej z wywinięciem na ściany 8-10cm w salach lekcyjnych, 48) remont istniejącej posadzki z lastrico na korytarzach (uzupełnienie i czyszczenie listew przyściennych), 49) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł drzwiowych) z pozostawieniem istniejących ościeżnic), 50) wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej z białym montażem, 51) wymiana instalacji co, 52) wymiana instalacji elektrycznej z pozostawieniem opraw oświetleniowych w istniejących salach lekcyjnych, 53) wykonanie instalacji monitoringu i okablowania strukturalnego, W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU 54) demontaż okładzin z płyt wiórowych i pilśniowych połaci dachu oraz sufitów podwieszanych 55) rozebranie okładzin posadzek z paneli lub wykładziny oraz drewnianej podbudowy pod nimi, 56) wykonanie termoizolacji posadzek i montaż posadzek na legarach, 57) montaż wykładziny klejonej homogenicznej z wywinięciem na ściany 8-10 cm w salach lekcyjnych i bibliotece, 58) budowa ścian działowych i wydzielających pomieszczenia z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną, 59) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, 60) malowanie ścian (w tym do wysokości 2m farbą zmywalną) i sufitów, 61) montaż zlewu z podejściem i baterią na zapleczu sali do fizyki, 62) montaż okien połaciowych, 63) montaż izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i okładzin gipsowo - kartonowych ogniochronnych na sufitach podwieszanych oraz połaciach dachu, 64) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w części przebudowywanej wymiana istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł drzwiowych) z pozostawieniem istniejących ościeżnic, 65) wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej z białym montażem, 66) wymiana instalacji co, 67) wymiana instalacji elektrycznej z pozostawieniem opraw oświetleniowych w istniejących salach lekcyjnych, 68) wykonanie instalacji monitoringu i okablowania strukturalnego, 69) montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z czerpnią i centralą wentylacyjną ze sprawnością odzysku ciepła w salach lekcyjnych i bibliotece, ROBOTY ZEWNĘTRZNE 70) rozebranie okładzin posadzek na podestach w podcieniach przy wejściach do budynku, 71) Wykonanie rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych od strony wejścia wschodniego 72) montaż nowych okładzin na podestach z gresu antypoślizgowego, 73) montaż termoizolacji na ścianach bocznych i suficie w podcieniu wejściowym wykończonym tynkiem, 74) montaż opraw oświetleniowych, kamer monitoringu i sygnalizacji dźwiękowej na elewacji. 3.2. Zakres prac należy wykonywać zgodnie z projektem robót budowlanych "Przystosowania - przebudowy budynku na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1 w Sławnie" oraz projektem budowlanym przebudowy szkoły ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń przy Placu Sportowym 1 w Sławnie. 3.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy. 3.4. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ, jako załącznika nr 3 przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.1. SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45300000-0
45330000-9
45331000-6
45400000-1
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które są zgodne z przedmiotem zamówienia na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług, co przewidziane jest w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-21

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe o
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadanie doświadczenia w postaci wykonania w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku szkolnego o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), 2) dysponuje lub będzie dysponował personelem odpowiednim do wykonania zamówienia, spełniającym poniższe wymagania: Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień: 1. Kierownik budowy - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba, doświadczenie min. 24 m-ce przy realizacji robót budowlanych 2. Kierownik robót sanitarnych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 1 osoba, doświadczenie min. 24 m-ce przy realizacji robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych 3. Kierownik robót elektrycznych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba, doświadczenie min. 24 m-ce przy realizacji robót elektrycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ), Wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również potencjału ekonomicznego Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku szkolnego o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru robót, referencje),

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) uproszczoną kalkulację kosztorysową; 10. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Dochowanie terminu nastąpi jeżeli kwotą wadium zostanie uznane konto bankowe Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. 3. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniądza, płatnego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS w Sławnie nr 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 z dopiskiem "Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie". (Należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium do oferty), 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem "wadium - Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej przy Placu Sportowym 1 w Sławnie". (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wadium na cały okres związania z ofertą. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w związku z wykluczeniem Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja udzielona przez Wykonawcę40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, b) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, c) wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, d) zmian dokumentacji wynikającej z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, e) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 2) w zakresie zmiany (zmniejszenie) wynagrodzenia: a) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego, b) o wartość robót niewykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 3) w zakresie wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę, 4) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie. 3. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych, których wartość znacznie przekroczy po zmianach cenę ryczałtową zamówienia, Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Natomiast nowe (zamienne) prace zleci w ramach robót dodatkowych, które będą realizowane odrębnym zamówieniem. 4. Wszystkie powyższe zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażanie takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.