eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-18Ogłoszenie nr 513307-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.

Gmina Biskupice: Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach realizacji operacji: Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie, poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury w ramach PROW 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupice, krajowy numer identyfikacyjny 53221100000000, ul. Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice  455 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 250 68 99, e-mail zamowienia@biskupice.pl, faks 0-12 250 67 66.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.biskupice.pl link BIP


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie
Numer referencyjny: SZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cześć I: budowa budynku świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu, nawierzchni utwardzonych, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem wybieralnym na nieczystości ciekłe, kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe na działkach nr ew. 672 i 683 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkach nr ew. 672, 605 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice oraz rozbiórka istniejącej studni w obudowie betonowej na działce nr ew. 672 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym w prawomocnej decyzji Starosty Wielickiego pozwolenie na budowę nr BGN.6740.IG.1470.2014 z dnia 11.03.2015 r. (nr rejestru 266.2015), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.138.2016 z dnia 09.06.2017 r. (nr rejestru 55/2017), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.53.2018 z dnia 05.04.2018 r. (nr rejestru 43/2018) wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu na działkach nr 672, 673, 606/6 i 605(dr) w miejscowości Przebieczany gm. Biskupice zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia z dnia 09.04.2018 r. nr rejestru BGN.6743.IG.50.2018, do którego organ nie wniósł sprzeciwu zgodnie z zaświadczenie Starosty Wielickiego z dnia 17.04.2018 r., (zwanymi dalej budowa świetlicy w Przebieczanach). Część II: budowa budynku domu kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, powierzchniami utwardzonymi /podjazd i dojście/, miejscami postojowymi, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną /wlz/, gazową /wlg/, kanalizacją sanitarną wraz ze zbiornikiem wybieralnym na nieczystości ciekłe, kanalizacją opadową wraz ze zbiornikiem wybieralnym na wody opadowe na działce nr 293/7 w miejscowości Sułów, gm. Biskupice, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym w prawomocnej decyzji Starosty Wielickiego pozwolenie na budowę nr BGN.6740.IG.836.2017 z dnia 14.06.2017 r. (nr rejestru 776.2017), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.84.2018 z dnia 05.06.2018 r. (nr rejestru 70/2018) wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku domu kultury na działkach nr 293/7, 293/6, 288, 281/1 w m. Sułów gm. Biskupice zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia z dnia 13.10.2017 r. nr rejestru BGN.6743.IG.83.2017, do którego organ nie wniósł sprzeciwu zgodnie z zaświadczenie Starosty Wielickiego z dnia 16.10.2017 r., (zwanymi dalej budowa domu kultury w Sułowie) Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia i wyceny stolarki okiennej PCV o tych samych parametrach w miejsce stolarki okiennej aluminiowej. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Przedmiary robót, 3) STWiORB. Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45111200-0
45111230-9
45112700-2
45112710-5
45210000-2
45212300-9
45223000-6
45223110-0
45223200-8
45223210-1
45223500-1
45233200-1
45233222-1
45233253-7
45236000-0
45260000-7
45261100-5
45261210-9
45261213-0
45261320-3
45262100-2
45262110-5
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45261310-0
45262620-3
45262650-2
45320000-6
45321000-3
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45421110-8
45421141-4
45421141-4
45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432114-6
45432120-1
45440000-3
45442100-8
45442200-9
45442300-0
45450000-6
45450000-6
45451200-5
45300000-0
45232150-8
45232410-9
45231220-3
45233000-9
45331100-7
45331110-0
45331210-1
45300000-0
45231400-9
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312310-3
45312311-0
45314200-3
45315100-9
45315600-4
45315700-5
45317000-2
45100000-8
45200000-9
45112000-5
45111200-0
45111220-6
45233250-6
45233200-1
45233226-9
45233300-2
45232451-8
45233280-5
45236000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, osobno dla każdej części, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 800 000,00 zł. W przypadku gdy jeden Wykonawca realizował będzie jednocześnie część I i część II, wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 200 000, 00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, osobno dla każdej z części, jeżeli Wykonawca wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlanej w postaci co najmniej jednego kubaturowego obiektu budowlanego o wartości minimum 800 000,00 zł brutto odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Przez wykonanie 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmował kilka zleceń. W przypadku gdy jeden Wykonawca realizował będzie jednocześnie część I i część II, wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót w postaci co najmniej dwóch kubaturowych obiektów budowlanych o łącznej wartości minimum 1 200 000,00 zł brutto odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami posiadającymi: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniającymi do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu; - uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający także uzna rodzaj uprawnień odpowiadający wyżej opisanym, a wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku gdy jeden Wykonawca realizował będzie jednocześnie część I i część II, może wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zamówienia tymi samymi osobami dla części I i części II.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p., w zakresie braku podstawa wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, o nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnym na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, - Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt 5.1.1. 2) SIWZ, 2) wykazu roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt. 5.1.1. 3) lit a) Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ - "Wykaz wykonywanych robót budowlanych". W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy robota ta została wykonana należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Ponadto, jeżeli załączony "Wykaz wykonanej roboty budowlanej" będzie potwierdzać wysokość tej roboty w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt 5.1.1. 3) lit b) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ - "Wykaz osób".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowana Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Budowa budynku świtelicy środwiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu w Przebieczanach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć I: budowa budynku świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu, nawierzchni utwardzonych, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem wybieralnym na nieczystości ciekłe, kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe na działkach nr ew. 672 i 683 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkach nr ew. 672, 605 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice oraz rozbiórka istniejącej studni w obudowie betonowej na działce nr ew. 672 w miejscowości Przebieczany, gm. Biskupice, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym w prawomocnej decyzji Starosty Wielickiego pozwolenie na budowę nr BGN.6740.IG.1470.2014 z dnia 11.03.2015 r. (nr rejestru 266.2015), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.138.2016 z dnia 09.06.2017 r. (nr rejestru 55/2017), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.53.2018 z dnia 05.04.2018 r. (nr rejestru 43/2018) wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu na działkach nr 672, 673, 606/6 i 605(dr) w miejscowości Przebieczany gm. Biskupice zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia z dnia 09.04.2018 r. nr rejestru BGN.6743.IG.50.2018, do którego organ nie wniósł sprzeciwu zgodnie z zaświadczenie Starosty Wielickiego z dnia 17.04.2018 r., (zwanymi dalej budowa świetlicy w Przebieczanach). Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia i wyceny stolarki okiennej PCV o tych samych parametrach w miejsce stolarki okiennej aluminiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Przedmiary robót, 3) STWiORB. Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45111200-0, 45111230-9, 45112700-2, 45210000-2, 45212300-9, 45223000-6, 45223110-0, 45223200-8, 45223210-1, 45223500-1, 45233200-1, 45233222-1, 45233253-7, 45236000-0, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45261213-0, 45261320-3, 45261320-3, 45262100-2, 45262110-5, 45262210-6, 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4, 45262350-9, 45261310-0, 45262620-3, 45262650-2, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45421110-8, 45421141-4, 45422000-1, 45430000-0, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45432114-6, 45432120-1, 45440000-3, 45442100-8, 45442200-9, 45442300-0, 45450000-6, 45451000-3, 45451200-5, 45300000-0, 45232150-8, 45232410-9, 45231220-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45300000-0, 45231400-9, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312310-3, 45312311-0, 45314200-3, 45315100-9, 45315600-4, 45315700-5, 45317000-2, 45100000-8, 45200000-9, 45112000-5, 45111200-0, 45111220-6, 45233250-6, 45233200-1, 45233226-9, 45233300-2, 45232451-8, 45233280-5, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa budynku Domu Kultury w Sułowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: budowa budynku domu kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, powierzchniami utwardzonymi /podjazd i dojście/, miejscami postojowymi, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną /wlz/, gazową /wlg/, kanalizacją sanitarną wraz ze zbiornikiem wybieralnym na nieczystości ciekłe, kanalizacją opadową wraz ze zbiornikiem wybieralnym na wody opadowe na działce nr 293/7 w miejscowości Sułów, gm. Biskupice, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym w prawomocnej decyzji Starosty Wielickiego pozwolenie na budowę nr BGN.6740.IG.836.2017 z dnia 14.06.2017 r. (nr rejestru 776.2017), zmienionej prawomocną decyzją Starosty Wielickiego nr BGN.6740.4.IG.84.2018 z dnia 05.06.2018 r. (nr rejestru 70/2018) wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku domu kultury na działkach nr 293/7, 293/6, 288, 281/1 w m. Sułów gm. Biskupice zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do zgłoszenia z dnia 13.10.2017 r. nr rejestru BGN.6743.IG.83.2017, do którego organ nie wniósł sprzeciwu zgodnie z zaświadczenie Starosty Wielickiego z dnia 16.10.2017 r., (zwanymi dalej budowa domu kultury w Sułowie) Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia i wyceny stolarki okiennej PCV o tych samych parametrach w miejsce stolarki okiennej aluminiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Przedmiary robót, 3) STWiORB. Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45111200-0, 45111230-9, 45112700-2, 45112710-5, 45210000-2, 45212300-9, 45223000-6, 45223110-0, 45223200-8, 45223210-1, 45223500-1, 45233200-1, 45233222-1, 45233253-7, 45236000-0, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45261213-0, 45261320-3, 45262100-2, 45262110-5, 45262210-6, 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4, 45262350-9, 45261310-0, 45262620-3, 45262650-2, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45421110-8, 45421141-4, 45422000-1, 45430000-0, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45432114-6, 45432120-1, 45440000-3, 45442100-8, 45442200-9, 45442300-0, 45450000-6, 45451000-3, 45451200-5, 45300000-0, 45232150-8, 45232410-9, 45231220-3, 45330000-9, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45300000-0, 45231400-9, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312310-3, 45312311-0, 45314200-3, 45315100-9, 45315600-4, 45315700-5, 45317000-2, 45100000-8, 45200000-9, 45112000-5, 45111200-0, 45111220-6, 45233250-6, 45233200-1, 45233226-9, 45233300-2, 45232451-8, 45233280-5, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.