eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie operatów szacunkowych (8 części) - edycja 4/20Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 512448-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych: Wykonanie operatów szacunkowych (8 części) - edycja 4/20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych   3-4 , 31-004  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert - sekcja III.7. pkt A.1 ogłoszenia - w niniejszym postępowaniu oraz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.3. ogłoszenia pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych własnoręcznym podpisem.
Adres:
Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych (8 części) - edycja 4/20
Numer referencyjny: OR-10.271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową sporządzoną zgodnie z aktualnym stanem nieruchomości w terenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej specyfikacją.

II.5) Główny kod CPV: 71.31.90.00 - Usługi biegłych
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14308,95
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: A. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących w ramach przedmiotu zamówienia czynności, których realizacja nie wymaga posiadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Uwaga! 1. Wymóg ten nie dotyczy składających oferty: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki. 2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, realizujących osobiście przedmiot zamówienia, o ile osoby te stanowią zasób własny Wykonawcy. B. Dotyczy sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie - prawidłowy zapis winien brzmieć: Termin wykonania operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania operatów szacunkowych o którym mowa w § 4 wzoru umowy" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego (w rozumieniu Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3. ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - Załącznik nr 1 do wzoru umowy, odpowiednio dla części na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. B. Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3. ogłoszenia, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3. ogłoszenia - jeżeli dotyczy. Uwaga! Zgodnie z art. 22a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III.1.3. ogłoszenia. C. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=20896 (pod odnośnikiem dotyczącym przedmiotowego postępowania) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z którymkolwiek z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty. Zamawiający w załączniku nr 3 do specyfikacji zamieścił wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z którego może skorzystać Wykonawca. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. D. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.3., III.5. i III.7. ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w sekcji III.7. pkt D.1. ogłoszenia. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Warunki dotyczące zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą spełniać łącznie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. każdy z osobna oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w sekcji III.3 ogłoszenia oraz dokumenty wskazane w sekcji III.7. pkt C i E ogłoszenia. 4.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.3 ogłoszenia oraz dokumenty wskazane w sekcji III.5.1. ogłoszenia składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 4.3. dokumenty wskazane w sekcji III.7. pkt A.3., w sekcji III.7. pkt B ogłoszenia - jeżeli dotyczy. 4.4. dokumenty, o których mowa w sekcji III.7. pkt A.1. i A.2. ogłoszenia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpowiadają solidarne za konsekwencje powstałe w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest możliwe z przyczyn lezących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym któregokolwiek z członków konsorcjum). E. Wykonawca zobowiązany jest także złożyć z ofertą: oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do specyfikacji - w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 26 specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 14 wzoru umowy (załącznik nr 7 do specyfikacji).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-04, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonanie 1 operatu szacunkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej ( grunt + budynki i budowle) - 1 operat szacunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1219,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie 1 operatu szacunkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości niezabudowanej - 1 operat szacunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 650,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie 2 operatów szacunkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości - 2 operaty szacunkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 731,71
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie 1 operatu szacunkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości - 1 operat szacunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4065,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 5Nazwa: Wykonanie 1 operatu szacunkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość zmniejszenia wartości działki w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości dokonanym na mocy decyzji wydanej na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami w celu realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu kabla sieci energetycznej 15 kV na części nieruchomości w pasie terenu o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron i długości 47,31 mb, tj. obejmującej powierzchnię 77,52 m2, wg stanu i przeznaczenia nieruchomości na dzień, w którym decyzja wydana na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami stała się ostateczna oraz wartość szkód powstałych na działce w związku z realizacją w/w inwestycji w zakresie objętym decyzją wydaną na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami - w celu ustalenia odszkodowania w postępowaniu administracyjnym (art. 124 ust. 4, art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 w/w ustawy) -1 operat szacunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 650,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 6Nazwa: Wykonanie 1 operatu szacunkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową prawa własności nieruchomości, według stanu na dzień 09.05.1945 r. przejętej na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 24.02.1955 r. Nr L.S.a. IV/59/30/54 sprostowanym postanowieniem Naczelnika Urzędu Dzielnicowego Kraków-Krowodrza z dnia 28.05.1977 r. Nr GKM.II/60/40/74, (sprostowano powierzchnię wywłaszczonej nieruchomości z 310 m2 na 304 m2.) w celu ustalenia odszkodowania w postępowaniu administracyjnym (art. 129 ust 5 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) - 1 operat szacunkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 569,11
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 7Nazwa: Wykonanie 2 operatów szacunkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość zmniejszenia wartości działki w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości dokonanym na mocy decyzji wydanych na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami w celu realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie inwestycji określonej ostateczną decyzją nr AU-2/7331/3831/10 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 31.12.2010 r. pod sygnaturą AU-02-1-JKK.7331-3058/09 dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. w rejonie ulic: Krzyżówka, Powstania Styczniowego, Podkamyk i Zakliki z Mydlnik (...)" i przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach inwestycji określonej ostateczną decyzją nr AU-2/7331/2960/10 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 29.09.2010 r. pod sygnaturą AU-02-1-AWK.7331-2911/09 dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Odprowadzanie wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice w zakresie umożliwiającym zabudowę 45 ha powierzchni biologicznie czynnej (budowa dwóch rurociągów przewodowych wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi) na działkach (...)", wg stanu i przeznaczenia nieruchomości na dzień, w którym decyzje wydane na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami stały się ostateczne oraz wartość szkód powstałych na działce w zw. z realizacją w/w inwestycji w zakresie objętym decyzjami wydanymi na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami - w celu ustalenia odszkodowania w postępowaniu administracyjnym (art. 124 ust. 4, art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 w/w ustawy) - 2 operaty szacunkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1300,81
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Część nr: 8Nazwa: Wykonanie 21 operatów szacunkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych wraz z częściami składowymi (tj. prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych) nabytych z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków lub Miasto Kraków - miasto na prawach powiatu, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) - wg stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji, w celu ustalenia odszkodowania (art. 18 ust. 1 ww. ustawy) - 21 operatów szacunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5121,95
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena80,00
termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 4 wzoru umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Prawidłowy zapis pkt 4 winien brzmieć: Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium "termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych" opisanego w pkt 19.3. specyfikacji. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.