eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11Ogłoszenie nr 512413-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 10228770000000, ul. T. Szeligowskiego  24 , 20-883  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 452 23 00, , e-mail przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl, , faks 81 452 23 06.
Adres strony internetowej (URL): www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg poniższego podziału: 1) Część nr I - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, radzyńskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 17. 2) Część nr II - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego, świdnickiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 3) Część nr III - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 12. 4) Część nr IV - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 4. 5) Część nr V - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, radzyńskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 6) Część nr VI - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego, świdnickiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 7) Część nr VII - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 2. 8) Część nr VIII - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 9) Część nr IX - Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego. 10) Część nr X - Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Chełm lub powiatu chełmskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt umowy): 1) Załącznik nr 6.1. do SIWZ - projekt umowy dotyczący części nr I-IV, 2) Załącznik nr 6.2. do SIWZ - projekt umowy dotyczący części nr V-VIII, 3) Załącznik nr 6.3. do SIWZ - projekt umowy dotyczący części nr IX-X.

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98351100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję wspólnotową, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58) - dotyczy części nr I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują: 1) minimum jednym pojazdem umożliwiającym holowanie pojazdów o DMC do 3,5 t - dotyczy części nr II i IV, 2) minimum dwoma pojazdami umożliwiającymi holowanie pojazdów o DMC do 3,5 t - dotyczy części nr I i III, 3) minimum jednym pojazdem przystosowanym do holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 t oraz pojazdów, zespołu pojazdów, które mogą przewozić substancje niebezpieczne np. olej napędowy, olej opałowy, benzynę, naftę itp. - dotyczy części nr V, VI, VII i VIII, UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wykonawca może wykazać ten sam pojazd wyłącznie dla: części nr I i V, części nr II i VI, części nr III i VII, części nr IV i VIII. 4) placem spełniającym wymagania techniczno-organizacyjne, które zostały określone w załączniku nr 6.3. do SIWZ - Projekt umowy, w szczególności posiadającym plac zapewniający przechowywanie jednocześnie: a) minimum 80 pojazdów o DMC do 3,5 t oraz minimum 10 pojazdów o DMC powyżej 3,5 t - dotyczy części nr IX, b) minimum 105 pojazdów o DMC do 3,5 t oraz minimum 15 pojazdów o DMC powyżej 3,5 t - dotyczy części nr X, 5) placem do przechowywania innych niż pojazdy ruchomości, spełniającym wymagania, które zostały określone w załączniku nr 6.3. do SIWZ - Projekt umowy - dotyczy części nr IX i X.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej licencji wspólnotowej, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dotyczy części nr I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Wykaz pojazdów, którymi będzie dysponował wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w oryginale. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy - w formie oryginału. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie: 1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.; 2) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 3) zmiany warunków płatności, 4) zmian stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy, 5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywania przedmiotu umowy, 2. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, radzyńskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.1. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego, świdnickiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.1. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 12. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.1. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 4. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.1. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, radzyńskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.2. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego, świdnickiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.1. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.2. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.2. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Zatrudnienie osoby bezrobotnej40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.3. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98351100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 doby przechowywania pojazdu o DMC do 3,5 t50,00
Cena 1 doby przechowywania pojazdu o DMC powyżej 3,5 t 10,00
Cena zajęcia 1 m2 placu na przechowywanie ruchomości10,00
Monitorowanie placu przy pomocy telewizji dozorowej20,00
Posiadanie na terenie placu miejsca chroniącego przechowywane ruchomości inne niż pojazdy przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Chełm lub powiatu chełmskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6.3. do SIWZ (Projekt umowy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98351100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 1 doby przechowywania pojazdu o DMC do 3,5 t 50,00
Cena 1 doby przechowywania pojazdu o DMC powyżej 3,5 t 10,00
Cena zajęcia 1 m2 placu na przechowywanie ruchomości10,00
Monitorowanie placu przy pomocy telewizji dozorowej20,00
Posiadanie na terenie placu miejsca chroniącego przechowywane ruchomości inne niż pojazdy przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.